Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Mehanizam za oporavak i otpornost

Pandemija novog koronavirusa koja je 2020. iznenada pogodila svijet izazvala je osim javnozdravstvene ugroze neviđenih razmjera i lančano zatvaranje država te pad gospodarske aktivnosti na svim kontinentima, što je izazvalo najveću gospodarsku krizu još od Drugog svjetskog rata. 
 
Glavni cilj Mehanizma za oporavak i otpornost (Mehanizam) je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. 
 
Navedenim Mehanizmom za provedbu reformi i povezanih ulaganja državama članicama na raspolaganje se stavlja 672,5 milijardi eura koji čine bespovratna sredstava u iznosu od 312,5 milijardi eura i 360 milijardi eura najpovoljnijih zajmova, a kojim Europska unija pozajmljuje sredstva uz povoljnije kamate od onih koje bi mogle dobiti mnoge države članice.
 
Preduvjet za korištenje sredstava iz Mehanizma je izrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) koji, u skladu s ciljevima Mehanizma, obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti najkasnije do 31. kolovoza 2026. Svjesni potreba hrvatskog društva i gospodarstva, uz planirane reformske napore i planiranje investicija, prioritet Vlade je da u potpunosti iskoristi dostupna sredstva kako bi se osigurao brz oporavak hrvatskoga gospodarstva uz omogućavanje investicija na prioritetnim područjima.
 
Struktura Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
 
NPOO je usklađen s nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i s europskim prioritetima koji su usmjereni na digitalnu i zelenu tranziciju koji se temelje na modernizaciji gospodarstva i društva uz veća ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Ti prioriteti pretočeni su u obvezujući okvir Mehanizma, koji određuje da najmanje 20% sredstava plana treba, uz ulaganja i reforme, biti usmjereno u digitalnu transformaciju, dok najmanje 37% sredstava treba biti usmjereno na zelenu tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena.
 
U skladu s tim zadanim okvirom, kao i sa specifičnim hrvatskim razvojnim potrebama, NPOO se sastoji od pet komponenti i jedne inicijative:
 
 • Gospodarstvo
 • Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Tržište rada i socijalna zaštita
 • Zdravstvo
 • Inicijativa: Obnova zgrada.
 
Hrvatskoj će u sklopu Mehanizma biti raspoloživa bespovratna sredstva u iznosu od 6,3 milijarde eura ili 47,5 milijardi kuna te zajmovi u iznosu od 3,6 milijardi eura ili 27,1 milijardu kuna, što Hrvatsku stavlja na vrh država članica EU-a prema omjeru raspoloživih sredstava i BDP-a.
 
Obrazovanje, znanost i istraživanje 
 
U svrhu bržega gospodarskog oporavka i veće otpornosti države i društva na nove krize, NPOO ide u smjeru provedbe modernizacije sustava odgoja i obrazovanja radi omogućavanja pristupa kvalitetnom i učinkovitom sustavu odgoja i obrazovanja svoj djeci i odraslima. Kao stup ulaganja u konkurentnost i ljudske resurse za oporavak i otpornost države i društva na krize, reforme i investicije osigurat će kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja koji omogućuje veću zapošljivost, inovativnost i konkurentnost pojedinaca na tržištu rada. Usto, razvojem istraživačke izvrsnosti i jačanjem inovacijskog kapaciteta stvorit će se uvjeti za privlačenje istraživača na razvoj karijera u Hrvatskoj, uz transparentnu i na rezultatima utemeljenu politiku zapošljavanja i rada na sveučilištima i znanstvenim institutima. Uz napredak u znanosti i ulaganja u novu istraživačku infrastrukturu, Hrvatska će se snažnije integrirati u Europski istraživački prostor. Nužno je povećati ulaganja u istraživanje i razvoj, ponajprije iz poslovnog sektora, kako bi se povećala znanstvena produktivnost i učinkovitost te ukupna konkurentnost. Ulaganjima u temeljna istraživanja koja su preduvjet za daljnja primijenjena istraživanja i inovacije, kao i jačanjem ljudskih, institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta znanstvenih instituta i sveučilišta, postići će se potrebni znanstveni kapaciteti za međunarodno utjecajna, društveno značajna i gospodarski ciljana istraživanja, uz smanjivanje neučinkovitih troškova.
 
Treća komponenta „Obrazovanje, znanost i istraživanje“ obuhvaća pet reformi i devet ulaganja u ukupnom iznosu od 7,5 milijardi kuna. Reforme i ulaganja pridonijet će razvoju kvalitetnog sustava odgoja i obrazovanja koji će poticati postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, promicati izvrsnost znanstvenika te pridonijeti inovativnosti, konkurentnosti i održivom razvoju gospodarstva, osobito u razdoblju nakon pandemije.

 
Izvor: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026., srpanj 2021.
Poziv „Stažiranje u gospodarstvu“ (referentni broj: NPOO. C3.2.R2-I1.05)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“

Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Poziv stažiranja u gospodarstvu namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Poziv omogućuje uspostavu suradnje između istraživačkih organizacija, poduzeća i mladih istraživača na projektima od zajedničkog interesa.
Prijavu na poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji. Projektni tim sastavljen je od mladog istraživača (doktorskog studenta), mentora iz istraživačke organizacije i voditelja istraživanja prijavitelja. Potpora omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punome radnom vremenu, na tri godine, te da osigura sudjelovanje doktorskog studenta na relevantnim edukacijama za jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, od čega je obvezno sudjelovanje svakog doktorskog studenta na najmanje jednoj edukaciji za jačanje poduzetničkih vještina. 
U sklopu provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću. U fazi prijave projekta, istraživačka organizacija se uključuje u podnošenje projektnog prijedloga u ulozi partnera. Istraživačka organizacija omogućuje mentorsku potporu mladom istraživaču te pristup laboratorijima i ostalim znanstveno-istraživačkim resursima za provedbu projekta.

Cilj Poziva: Stvaranje poduzetničkog duha mladih istraživača usvajanjem poduzetničkih vještina za istraživačke djelatnosti.

Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva.

Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 17. siječnja 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili veliko poduzeće, koje ne ispunjava uvjete iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi partneri: javne istraživačke organizacije čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili o rezultatima tih djelatnosti obavijestiti široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja (dokazuje se Statutom ili drugim odgovarajućim aktom iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja prijavitelj) sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije, (2022/C 414/01) u poglavlju 1.3., točki 16. (ff).

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 2.402.282,83 EUR.

Dokumentacija Poziva „Stažiranje u gospodarstvu“ (referentni broj: NPOO. C3.2.R2-I1.05):

Upute za prijavitelje
Obrazac 1. Prijavni obrazac
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 3. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava partnera)
Obrazac 4. Skupna izjava
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 7. Zahtjev za državnom potporom
Obrazac 8. Obrazac bjanko zadužnice

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Postupci nabave za NOJN
Prilog 6. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 7. Smjernice za državne potpore 
Prilog 8. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća
Prilog 9. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 10. Kontrolna lista za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 11. Kontrolna lista za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova.

Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Stažiranje u gospodarstvu“ dostupni su OVDJE.

Dokumenti

Poziv „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (referentni broj: C3.2. R2-I1.04)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 17. svibnja 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“.
Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Poziv je namijenjen uspostavi start-up/spin off poduzeća u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača zaposlenih u javnoj istraživačkoj organizaciji. Pod start-up/spin off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji. Od poduzeća se očekuje da ima reguliran odnos s javnom istraživačkom organizacijom, u vidu sporazuma o korištenju prava intelektualnog vlasništva i drugih prava povezanih s komercijalizacijom rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti javne istraživačke organizacije. Ovim pozivom poduzeće može biti podržano za daljnju nadogradnju tehnološkog rješenja, provjeru izvedbe i druge aktivnosti koje prethode komercijalizaciji, a pridonose povećanju tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. U sklopu projekta obvezna je edukacija mladih istraživača o poslovnim vještinama za start-up tvrtke.

Cilj Poziva: Poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača uz poticaje na pokretanje vlastitog start-up/spin off poduzeća.

Vrsta postupka dodjele: otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 17. siječnja 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 17. svibnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Prihvatljivi prijavitelji:
 • zadovoljava definiciju mikro ili malog poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija mikro, malih i srednjih poduzeća članak 2., stavak 2. i 3. Uredbe 651/2014 i da je osnovano najviše pet godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga te da još nije raspodijelilo dobit. Novoosnovano poduzeće nije postojeće poduzeće koje će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili je nastalo spajanjem ili izdvajanjem;
 • je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH; 
 • ima regulirane uvjete korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju ili rješenje koje je predmet projekta, u vidu Sporazuma s javnom istraživačkom organizacijom.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 5.043.466,72 EUR. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 66.000,00 EUR, a najviši 200.000,00 EUR.

Dokumentacija Poziva „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.04):

Upute za prijavitelje
Obrazac 1. Prijavni obrazac
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 6. Zahtjev za državnom potporom
Obrazac 7. Obrazac bjanko zadužnice
Obrazac 8. Završno izvješće

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Smjernice za državne potpore
Prilog 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća
Prilog 8. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 9. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta
Prilog 10. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova

Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ dostupni su OVDJE.
Poziv „Razvojne istraživačke potpore“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.06)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 17. travnja 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedlogaRazvojne istraživačke potpore“. 
Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Dodjela potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača na način da im se omogući da samostalno vode istraživačke projekte. Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača, odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje dvije do najviše sedam godina. 
Dodjelom potpore mladim istraživačima želi se pridonijeti uspostavi samostalnih istraživačkih grupa koje će biti međunarodno prepoznate ili biti usmjerene na razvoj inovacija koje će biti prenesene u hrvatsko gospodarstvo. Istraživački tim koji će se financirati sastojat će se od voditelja projekta zaposlenog na instituciji Prijavitelja i do četiri mlada istraživača koji pohađaju doktorski studij ili su doktorirali prije najviše sedam godina (asistenti, viši asistenti ili docenti). Potpora potiče mlade istraživače na usavršavanje u istraživačkim, upravljačkim i ostalim vještinama te na stvaranje mreža i kontakata, posebice u suradnji s istraživačima iz inozemstva ili poslovnog sektora. Voditelj projekta mora pokazati prijašnju istraživačku izvrsnost, kreativnost i/ili prijašnji uspjeh u području razvoja, istraživanja i inovacija.

Cilj Poziva: Povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskoga istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama.

Vrsta postupka dodjele: otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 17. siječnja 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 17. travnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije za istraživanje i širenje znanja ili istraživačke organizacije, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff).

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 10.020.572,04 EUR.

Dokumentacija Poziva „Razvojne istraživačke potpore“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.06):

Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Dodatni informacijski obrazac
Obrazac 3. Izjava prijavitelja
Obrazac 4. Životopis
Obrazac 4.a Životopis voditelja projekta na engleskom jeziku
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH
Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 7. Završno izvješće

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava 
Prilog 2. Opći uvjeti
Prilog 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila za NOJN
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije
Prilog 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije
Prilog 8. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta
Prilog 9. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova
Prilog 10. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 11. Smjernice za korisnike vezane za primjenu pravila o državnim potporama
Državne potpore za novoosnovana poduzeća

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača


Ministar znanosti i obrazovanja donio je 10. siječnja 2023. godine Program dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu (dalje: Program). 

Na temelju ovoga Programa pravo na potporu za usavršavanje moći će ostvariti mikro i mala poduzeća (članak 22. Uredbe o općem skupnom izuzeću), a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“.

Pozivom „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ potiču se mladi istraživači zaposleni na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata.

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni u Pozivu čija objava slijedi u kratkom roku.
Državne potpore za usavršavanje

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu


Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. prosinca 2022. godine Program dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu (dalje: Program).  

Na temelju ovoga Programa pravo na potporu za usavršavanje moći će ostvariti mikro, mala, srednja i velika poduzeća (članak 31. Uredbe o općem skupnom izuzeću), a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“.

Pozivom „Stažiranje u gospodarstvu“ predviđena je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim,  srednjim i velikim poduzećima za usavršavanje zaposlenika koji pohađaju doktorski studij u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti i provođenje istraživačko-razvojnih aktivnosti, a kako bi se usvojile poduzetničke vještine za istraživačke djelatnosti. 

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni u Pozivu čija objava slijedi u kratkom roku.
Poziv „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.03)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Program „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ podržava zapošljavanje asistenata iz STEM područja u javnim istraživačkim organizacijama u svrhu jačanja ljudskih resursa za istraživanje i razvoj u javnim istraživačkim organizacijama. Prijavom na program javne istraživačke organizacije iskazuju potrebe za zapošljavanjem asistenata iz STEM područja. Sredstva se dodjeljuju javnim istraživačkim organizacijama na temelju vrednovanja prijava i odobrenog broja radnih mjesta asistenata, a financira se iznos ukupnog troška plaće zaposlenih asistenata najmanje 18 mjeseci do najviše četiri godine. Nakon odobrenja sredstava, javna istraživačka organizacija provodi javni natječaj za zapošljavanje asistenata na određeno vrijeme.

Predmetni Poziv odnosi se na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost, kao unaprijed određenom prihvatljivom prijavitelju. Hrvatska zaklada za znanost dužna je sredstva koristiti za razvoj i financiranje programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, koji će se provoditi u obliku otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava prema javnim istraživačkim organizacijama.

Cilj Poziva: Razvijanje karijera mladih istraživača unaprjeđenjem njihovih kapaciteta i iskustvo stečeno njihovim uključivanjem u istraživački rad.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 30. studenoga 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 13. siječnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za izravnu dodjelu u sklopu ovog Poziva je 150.500.000,00 HRK, odnosno 19.972.397,00 EUR.


Dokumentacija Poziva „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.03)

Upute za prijavitelja
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Obrazac 3. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 4. Troškovnik s referencijama
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5.a Obrazac usklađenosti prijave krajnjeg korisnika s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 6. Hodogram provedbenih aktivnosti 
Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a

Prilog 1. Postupak dodjele sredstava potkorisnicima
Prilog 2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 
Prilog 3. Opći uvjeti
Prilog 4. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 5. Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 6. Kontrolna lista za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja
Prilog 7. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka i ocjenu kvalitete
Poziv „Program mobilnosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.01)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 13. siječnja 2023. godine 


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Program mobilnosti“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Program mobilnosti podržava razvoj kapaciteta istraživača i internacionalizaciju ljudskih resursa na istraživačkim organizacijama u svrhu jačanja njihovih sposobnosti za provođenje istraživačko-razvojnih aktivnosti i uključivanje u međunarodne znanstvene suradnje. Program se provodi u tri potprograma za financiranje različitih oblika mobilnosti: (1) odlaznu mobilnost asistenata, (2) odlaznu mobilnost viših asistenata te (3) dolaznu mobilnost viših asistenata. Uz odlaznu mobilnost asistenti angažirani na istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj bit će podržani za kratkoročna gostovanja (do 184 dana) na istraživačkim organizacijama ili poduzećima u inozemstvu, dok će viši asistenti biti podržani za dugoročna gostovanja (između jedne i dvije godine). Potprogram za dolaznu mobilnost pružit će sredstva za dugoročno gostovanje istraživača angažiranog na partnerskoj organizaciji u inozemstvu u instituciji podkorisnika u Republici Hrvatskoj.

Predmetni Poziv odnosi se na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost, kao unaprijed određenom prihvatljivom prijavitelju, za razvoj i financiranje Programa mobilnosti. Program mobilnosti provodit će se u obliku otvorenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava prema javnim istraživačkim organizacijama za projekte mobilnosti mladih istraživača.

Cilj Poziva: Unaprjeđenje istraživačko-razvojnih kapaciteta mladih istraživača aktivnostima mobilnosti i prijenos znanja na međunarodnoj razini.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 30. studenoga 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 13. siječnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za izravnu dodjelu u sklopu ovog Poziva je 45.400.000,00 HRK, odnosno 6.025.615,5 EUR.

Dokumentacija Poziva „Program mobilnosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.01)
 
Upute za prijavitelja
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Obrazac 3. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 4. Troškovnik s referencijama
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga prijavitelja s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5.a Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga podkorisnika s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 6. Hodogram provedbenih aktivnosti 
Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava podkorisnicima i odredbe povezane s praćenjem i vrednovanjem projekata
Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 5. Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 6. Indikativni sadržaj početne ankete 
Prilog 7. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja
Prilog 8. KL za provjeru prihvatljivosti izdataka i ocjenu kvalitete
 
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (Referentni broj: C6.1. R4-I1.01)

Produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga: 16. prosinca 2022. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj mreže seizmoloških podataka“ (Referentni broj: C6.1. R4-I1.01).
 
Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 16. prosinca 2022. godine dok su preostale izmjene: izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga i izmjena vezana uza zakonske izmjene osnovice plaće.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 • Upute za prijavitelje – izmijenjena su poglavlja 2.9. i 3.1.:
 
 • poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. - izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da je PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a); 
 • poglavlje 3.2. – izmijenjen rok za podnošenje projektnih prijava na 16. prosinca 2022. godine
 • dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – dodana Uredba (EU) 2021/1060
 
 • Uveden je dodatni Obrazac 6. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP
 • Prilog 3. - izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje 
 • Prilog 4. - izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće
 
Prijavni obrazac:
 
 • U kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dopušten tip dokumenta: PDF)
 • Prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje „Neizravni troškovi“ budući da se oni računaju automatski prema fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. 
 
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
 
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

OBAVIJEST 25. studenoga 2022.
Rok: 30. studenoga 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01).
 
Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 31. siječnja 2023. godine.

Ostale izmjene uglavnom su tehničke prirode, predstavljaju objašnjenja na temelju postavljenih pitanja prijavitelja ili se odnose na usklađivanje sa zakonskim izmjenama.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje - izmijenjena su poglavlja 1.2, 1.3, 2.2, 2.10., 2.11., 3.1., 3.2., 4.4.:
 
 • poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. - izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da se PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a); 
 • poglavlja 1.3. i 2.10. - uz iznose u HRK dodani su iznosi u EUR; 
 • poglavlje 1.2. - dodani su obvezni pokazatelji na razini investicije te je dodano objašnjenje vezano uz pokazatelj Ab1; 
 • poglavlje 2.2. - dopuna tj. objašnjenje vezano uz privatne istraživačke organizacije i partnerstvo na projektu;
 • poglavlje 2.10. - izmjena troška vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva na način da navedeni trošak ne smije biti veći od 20% prihvatljivih troškova projekta;
 • poglavlja 3.1. i 3.2. - izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 30. studenoga 2022. na 31. siječnja 2023. kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena pripremiti projektnu prijavu sukladno predloženim izmjenama;
 • dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – ažuriran naziv Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
 
 • Uveden je dodatni Obrazac 10. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP.
 • Prilog 4. izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje. 
 • Prilog 9. - objašnjeno da se pri izračunu na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku radi o bruto 1 prosjeku plaća.
 • Prilog 10. - izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće.
 
Prijavni obrazac:
 
 • U kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 10. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dopušteni tip dokumenta: PDF).
 • U kartici Prilozi > Ostala dokumentacija > Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja – dopušteni tipovi dokumenta: PDF, Excel. 
 • Prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje „Neizravni troškovi“ budući da se oni računaju automatski prema fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
Održana online info radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja održalo je u petak, 21. listopada 2022. godine, putem Zoom platforme informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Cilj informativne radionice bio je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv. Na radionici je sudjelovalo više od 150 potencijalnih prijavitelja kojima je prezentiran novi programski okvir, Poziv te provedba projekta.

Prezentaciju te pitanja i odgovore s radionice možete preuzeti pod „Dokumenti“.
Poziv „Razvoj mreže seizmoloških podataka“ (referentni broj: C6.1. R4-I1.01)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 30. studenoga 2022.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv na izravnu dodjelu „Razvoj mreže seizmoloških podataka“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C6.1. „Obnova zgrada“, Reforme 4, Investicije 1 „Razvoj mreže seizmoloških podataka“.
 
Predmet Izravne dodjele: Opći cilj projekta je jačanje infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta Seizmološke službe Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: SS RH) za povećanje kvalitete prikupljanja, obrade i primjene seizmoloških podataka potrebnih za proces obnove zgrada, planiranje razvoja novih objekata i monitoringa javne infrastrukture, kao i jačanja otpornosti Hrvatske na potrese i povezane rizike. 
 
Svrha (cilj) Izravne dodjele
 
Specifični ciljevi uspostave mreže seizmoloških podataka su:
 
 • Definiranje najprikladnijih trajnih lokacija i postavljanje seizmološke opreme za prikupljanje, obradu i analizu podataka o seizmičkim aktivnostima
 • Unaprijediti infrastrukturnu opremljenost SS RH za prikupljanje i obradu seizmoloških podataka na teritoriju cijele Republike Hrvatske
 • Unaprijediti informacijske i komunikacijske tehnologije u obradi i razmjeni seizmoloških podataka u realnom vremenu
 • Ojačati stručne i organizacijske kapacitete SS RH za rad u novoj, proširenoj mreži za prikupljanje seizmoloških podataka
 
Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela.
 
Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 31. listopada 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 30. studenoga 2022. godine.
 
Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca
 
Prihvatljivi prijavitelj: Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ove Izravne dodjele je 82.000.000,00 HRK odnosno 10.883.270,29 EUR.
 
Dokumentacija Poziva C6.1. R4-I1.01 „Razvoj mreže seizmoloških podataka“
 
Održavanje online info radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)
Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta ” održat će se 21. listopada 2022. godine u 10h. Radionica će se održati putem platforme Zoom.

Cilj informativne radionice je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv. Planirano trajanje radionice je 2 sata, od 10h do 12h.

Zbog ograničenog broja korisnika Zoom platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po prijavitelju/partneru. Molimo prijave na informativnu radionicu izvršiti do četvrtka, 20. listopada 2022. do 12h na adresu elektroničke pošte poc@mzo.hr.

Na mrežnoj stranici https://mzo.gov.hr/  bit će objavljena prezentacija s provedene radionice.
Poziv „Dodjela STEM i ICT stipendija“ (referentni broj: C3.2 R2-I1.02)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 22. listopada 2022. godine 


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Dodjela STEM i ICT stipendija“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava za stipendije studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima te integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima u STEM i ICT područjima.

Cilj Poziva: Povećana dostupnost i zapošljivost diplomanata u STEM i ICT područjima na preddiplomskoj i diplomskoj razini Programom dodjela stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 22. rujna 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 22. listopada 2022. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem Prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima, Služba za državne stipendije i druge potpore studentima, Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 37.512.768,60 HRK, odnosno 4.978.800,00 EUR

Dokumentacija Poziva  C3.2 R2-I1.02 „Dodjela STEM i ICT stipendija“:
 
Objavljen poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

Rok: 30. studenoga 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.
 
Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama za sufinanciranje predkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.
 
Cilj Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.
 
Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 1. rujna 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine.
 
Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
 • mikro, malo ili srednje poduzeće, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili
 • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83., što znači subjekt (kao što su: sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost uz predavanja, objavljivanje ili prijenos znanja.

Partnerstvo: Prijavitelji koji su poduzeća projekt provode samostalno. Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s prepoznatim centrom. Prijavitelji koji sami imaju status prepoznatog centra provode projekt samostalno. 

Uloga projektnog partnera je svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izvršili su odabir prihvatljivih prepoznatih centara. Lista odabranih prepoznatih centara koji će provoditi program „Dokazivanje inovativnog koncepta“ u suradnji s Korisnikom nalazi se na poveznici.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 36.165.000,00 HRK. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 200.000,00 HRK, a najviši 500.000,00 HRK.
 
Dokumentacija Poziva C3.2.R3-I1.01 „Dokazivanje inovativnog koncepta“: 
Odluka o financiranju iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao Tijelo nadležno za komponentu (NT), dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv te donijelo Odluku o financiranju dvjesto pedeset i pet (255) projektnih prijedloga u ukupnome iznosu od 1.266.336.000,00 HRK (168.071.670,32 EUR), od kojih bespovratna sredstva iznose 1.253.700.047,94 HRK (166.394.591,27 EUR).

Ovaj Poziv provodi se iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. u sklopu komponente Obrazovanje, znanost i istraživanje, reforme C3.1.R1 Reforma obrazovnog sustava te investicije C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Predmet Poziva (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%. U sklopu ovog Poziva financirat će se izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje predškolskih ustanova u svrhu omogućavanja dostupnosti kvalitetnog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.

Slijedom Odluke o financiranju dvjesto pedeset i pet projekata, s korisnicima sredstava bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.
Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1)

Rok: 4. srpnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1).
 
Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova
 
Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava
 
Status: Otvoren od 3. svibnja 2022. do 4. srpnja 2022. u 23.59 sati
 
Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 3. svibnja 2022. godine.
 
Prijavitelji
 
 • jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao mogući osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).
 
Partnerstvo: Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska.
 
Sažetak: Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%. U sklopu ovog Poziva financirat će se izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje predškolskih ustanova u svrhu omogućavanja dostupnosti kvalitetnog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 1.220.000.000,00 kuna osiguranih u Državnome proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a. Zadržava se pravo kojim se ne moraju dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva.
 
Dokumenti: Dokumentacija Poziva C3.1. R1-I1.1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv 
Prva izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv"

OBAVIJEST (3. svibnja 2022.)
Rok: 4. srpnja 2022.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. svibnja 2022. prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv", a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4. srpnja 2022.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti: 
 
 • Upute za prijavitelje-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 2-Posebni uvjeti ugovora-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 3-Sadržaj sporazuma o partnerstvu-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 6-Kriteriji odabira i bodovanje-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 8-KL za provjeru prihvatljivosti prijavitelja-partnera-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 9-KL za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti i sukoba interesa -C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 11-KL za provjeru dvostrukog financiranja-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 
Prijašnja verzija dokumentacije prestaje važiti na današnji dan​. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
 
Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.
Obavijest o informativnim radionicama za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv (C3.1. R1-I1.1)

Rok prijave: 13. svibnja 2022. do 12.00 sati


Informativne radionice za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv (C3.1. R1-I1.1) održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2022., u dva termina, u 10.30 i 13.30 sati. Radionice će se održati preko Zoom platforme.

Za sudjelovanje na radionicama potrebno je popuniti Prijavni obrazac do petka, 13. svibnja 2022. godine, do 12.00 sati.

Očekivano trajanje radionice je dva i pol sata.

Nakon završetka roka za prijavu na radionicu zaprimit ćete poveznicu za radionicu na Zoom platformi. Zbog ograničenog broja korisnika Zoom platforme molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po prijavitelju/partneru. Na mrežnoj stranici https://mzo.gov.hr/ bit će objavljena prezentacija s provedene radionice.
Informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv (C3.1. R1-I1.1)

U ponedjeljak, 16. svibnja 2022., u 10.30 sati održana je informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv (C3.1. R1-I1.1) putem platforme Zoom.
Dokazivanje inovativnog koncepta (Proof of Concept - PoC)

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta


29. srpnja 2022.

Ministar znanosti i obrazovanja donio je Program dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta (dalje: Program).  

Temeljem Programa mikro, mala i srednja poduzeća moći će ostvariti pravo na potporu za projekte istraživanja i razvoja (članak 25. Uredbe o općem skupnom izuzeću) i na potporu za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe o općem skupnom izuzeću), a u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (dalje: Poziv).

Pozivom „Dokazivanje inovativnog koncepta“ se predviđa dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, a kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni i u Pozivu čija objava se planira u kraćem roku.