Nacionalna vijeća, stručna i radna tijela i povjerenstva

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju osnovana su razna stručna tijela koja pridonose razvoju i kvaliteti znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj.

Najviše stručno tijelo u Republici Hrvatskoj je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustav znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj te, između ostaloga, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća i matične odbore iz redova istaknutih znanstvenika, umjetnika i profesora.

Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj važno za utvrđivanje kriterija za raspodjelu proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visokog obrazovanja i praćenje istih.

Najviše savjetodavno i stručno tijelo za promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, a imenuje ga Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora.

Povjerenstvo za znanstveno - izdavačku djelatnost i Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge predstavljaju savjetodavna stručna tijela ministra u provođenju javnih poziva za financijsku potporu znanstveno - izdavačkoj djelatnosti, organizaciji znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola, radu znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga i programa popularizacije znanosti.
 

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

Sve informacije o Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje, o njegovom radu i aktivnostima možete pogledati na zasebnim Internet stranicama Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.
Međunarodni znanstveni savjet
11. studenoga 2013.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je odluku da se u Međunarodni znanstveni savjet imenuje prof. dr. sc. Robert Živadinov te puni sastav Međunarodnog znanstvenog savjeta glasi:
 
 1. prof. dr. sc. Nenad Ban, Ecole polytechnique federale de Lausanne, Švicarska Konfederacija,
 2. prof. dr. sc. Zlatko Bačić, New York University, Sjedinjene Američke Države,
 3. prof. dr. sc. Bojan Čukić, West Virginia University, Sjedinjene Američke Države,
 4. prof. dr. sc. Ludwig Steindorff, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, SR Njemačka,
 5. prof. dr. sc. Slavo Radošević, University College London, Velika Britanija,
 6. prof. dr. sc. Robert Živadinov, State University of New York at Buffalo, Sjedinjene Američke Države
Ispitna komisija za geologe
Prema Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (NN, broj 14/88) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (NN, broj 82/95) za polaganje stručnog ispita za samostalno obavljanje geoloških istraživanja nadležno je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Navedenim Pravilnicima predviđeno je izdavanje:
 
 1. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu (čl. 24.) - kojim se potvrđuje da je kandidat položio stručni ispit, te da je temeljem toga osposobljen za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.
 2. Uvjerenje o osposobljenosti za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (čl. 26.) - potvrđuje da je kandidat osposobljen za samostalno obavljanje geoloških istraživanja bez polaganja stručnog ispita, s obzirom da je do stupanja na snagu Pravilnika (i njegovih izmjena i dopuna) radio najmanje 10 godina na odgovarajućim poslovima, što dokazuje izrađenim elaboratima gdje je sudjelovao kao glavni autor ili nositelj zadatka.
Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge
Imenuju se članovi Povjerenstva, kako slijedi:
 
 1. prof. dr. sc. Stipan Janković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, član
 3. prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 4. prof. dr. sc. Pero Raos, Strojarski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, član
 5. izv. prof. dr. sc. Igor Weber, Institut „Ruđer Bošković", Zagreb, član
Povjerenstvo za programe popularizacije znanosti

Imenuju se članovi Povjerenstva za programe popularizacije znanosti, kako slijedi:
 
 1. dr. sc. Nikolina Novosel, Institut za fiziku, predsjednica
 2. Sunčica Findak, Hrvatska radiotelevizija, članica
 3. prof. dr. sc. Danijel Labaš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija, član
 4. Tanja Rudež, Jutarnji list, članica
 5. Martina Tolić, Hrvatsko katoličko sveučilište, članica
 6. Matija Vajdić, Energetski institut Hrvoje Požar, član.
Povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost
Imenuju se članovi Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost, kako slijedi:
 
 1. dr. sc. Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest, predsjednik
 2. akademik Igor Anić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, član
 3. doc. dr. sc. Anita Dremel, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, članica
 4. izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, članica
 5. Makso Herman, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, član
 6. izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, član
 7. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, članica
 8. dr. sc. Ivica Rubelj, Institut Ruđer Bošković, član
 9. prof. dr. sc. Nino Stojković, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, član
 10. izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić, Sveučilište u Zadru, članica
 11. prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, članica
 12. izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, član
 13. prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, član
Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustav znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj ima sljedeće funkcije:
 • raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje
 • predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje visokog obrazovanja
 • daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih zvanja
 • prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja, polja i grane, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja
 • na zahtjev ministra pokreće postupak za razrješenje predsjednika i članova matičnih odbora (sukladno članku 36. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • općim aktom utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • općim aktom utvrđuje minimalne uvjete radnih obveza za znanstveno, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja o kojima se podnosi izvješće u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacija i visoka učilišta u području umjetnosti da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65 godina života u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta
 • daje prijedlog o davanju ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno članku 34. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • daje suglasnost na oduzimanje ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno članku 36. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • predlaže proglašavanja znanstvenih centara izvrsnosti te daje mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnologijskih parkova i kolaborativnih tehnologijskih centara
 • predlaže kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje te tehnološki razvoj
 • predlaže i potiče sudjelovanje drugih subjekata i organizacija civilnog društva, posebno tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja
 • predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog pomlatka
 • imenuje članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanje
 • predlaže i potiče mjere vezane uz policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te predlaže Hrvatskom saboru strateški dokument mreže javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta
 • raspravlja pitanja od važnosti za razvoj nacionalnoga inovacijskog sustava i predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unapređenje te poticanje tehnološkog razvoja
 • predlažu članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
 • predlaže suglasnost na statut javnog znanstvenog instituta (sukladno članku 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Članovi Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Područna znanstvena vijeća
Matični odbori
Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja
Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na temelju čijeg prijedloga Nacionalno vijeće utvrđuju kriterije za raspodjelu proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visokog obrazovanja.

Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja:
 • daje mišljenje Nacionalno vijeću o prijedlogu proračuna kojeg ministar podnosi Vladi RH
 • prati i izvještava Nacionalno vijeće o provođenju tzv. Lump sum modela financiranja visokih učilišta
 • daje mišljenje Nacionalnom vijeću o potrebi i zahtjevima za kapitalnu izgradnju, razvojne programe i širenje mreže studijskih programa i institucija u aspektima potrebnih financijskih sredstava
 • očituje se na mišljenja Nacionalnim vijećima o zahtjevima i pitanjima iz područja financiranja studenata, sindikata, visokih učilišta i drugih tijela i institucija
 • prati kretanje troškova te predlaže Nacionalnom vijeću mjere za unapređenje studentskog standarda
 • prati i podnosi izvješća Nacionalnom vijeću o kretanju u području financiranja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u svijetu
 • obavlja i druge poslove utvrđene i drugim zakonskim propisima.
Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju je najviše savjetodavno i stručno tijelo za promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti, te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša.

Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju:
 
 • donosi etički kodeks kojim utvrđuje etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom radu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima, nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom i obrazovnom procesu, postupcima i radnjama vezanim za tržišno natjecanje, te odnosu prema javnosti i sredstvima javnog priopćavanja
 • donosi mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti u razmatranim slučajevima u obliku stajališta, mišljenja, odluka, preporuka, prijedloga ili primjedbi