Razvoj visokog obrazovanja

Bolonjski proces

Republika Hrvatska pristupila je Bolonjskome procesu 2001. godine te je time pokrenula reforme u visokom obrazovanju koje su omogućile da visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj postane dio Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Politika provedbe Bolonjskoga procesa kreira se deklaracijama i priopćenjima koje donose ministri na zajedničkim sastancima/konferencijama:

U razdoblju između ministarskih konferencija provedbu Bolonjskoga procesa nadgleda Bologna Follow-up Group (BFUG).
Predstavnik Republike Hrvatske u skupini za praćenje Bolonjskoga procesa (BFUG) je Dijana Mandić.

Više informacija i dokumenata o Bolonjskome procesu i aktualnim događajima u Europskome prostoru visokog obrazovanja možete saznati na službenoj stranici European Higher Education Area and Bologna Process.
 


 

Dokumenti:

Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
O projektima i inicijativama

 • EUROSTUDENT

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nositelj provedbe nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT obavještava sve zainteresirane studente kako je prikupljanje podataka o kvaliteti studentskoga života službeno započelo 10. svibnja 2020. godine u sklopu istraživanja EUROSTUDENT VIII. Pristup upitniku moguće je ostvariti na poveznici za web anketu koju će studenti dobiti na svoju elektroničku adresu ili izravno s mrežne stranice EUROSTUDENT: https://www.eurostudent.hr/.

Sudjelovanje u istraživanju u potpunosti je dobrovoljno i anonimno te je u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba /EU/2016/679).  

Republika Hrvatska prvi put se uključila u međunarodno istraživanje EUROSTUDENT još 2010. godine. Provedbu istraživanja vodi Konzorcij sastavljen od sedam međunarodnih istraživačkih organizacija kojim upravlja Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), a nositelj nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT za Republiku Hrvatsku je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Istraživanje EUROSTUDENT provodi se u većini europskih država s ciljem prikupljanja usporedivih podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja, i to podataka o demografskome profilu studentskog tijela, socijalno-ekonomskome statusu studenata, troškovima koje studenti imaju za vrijeme studija, izvorima financiranja, zadovoljstvu studenata različitim aspektima studija, radu za vrijeme studija te o iskustvima i planovima za međunarodnu mobilnost.

U istraživanju EUROSTUDENT VIII pratit će se i utjecaj pandemije na studentski standard i tijek studiranja. Svi prikupljeni podaci i analize poslužit će u razvoju politika kojima je cilj unaprijediti studentski standard i uvjete studiranja u Republici Hrvatskoj.

Svaka država sudionica imenuje svoj istraživački tim, a za Republiku Hrvatsku u postupku javne nabave izabran je istraživački tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Rimca, koji će provoditi istraživanje EUROSTUDENT VIII u Republici Hrvatskoj.


 • EUROGRADUATE

Pilot-istraživanje o praćenju osoba s kvalifikacijom u Europi / European Graduate Survey provedeno je tijekom 2018. i 2019. godine pod vodstvom Europske komisije s ciljem provjere mogućnosti da se na razini Europske unije razvije sustav praćenja osoba s diplomom i stvore preduvjeti za razmjenu podataka o osobama koje su završile visoko obrazovanje.

Republika Hrvatska jedna je od osam zemalja koje su obuhvaćene ovim pilot-istraživanjem, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja uključilo se u projekt kako bi steklo vrijedna međunarodna iskustva koja će pridonijeti uspješnijem razvoju nacionalnoga sustava praćenja osoba s kvalifikacijom.


 • Projekt PROFFORMANCE: Assessment tool and Incentive systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske jedan je od partnera u projektu Assessment tool and Incentive systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance (PROFFORMANCE) čiji je nositelj Ministarstvo za inovacije i tehnologiju iz Mađarske i Javna zaklada Tempus iz Mađarske. Ostale partnerske institucije na projektu su: Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta iz Češke Republike, Federalno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja iz Republike Austrije, Nacionalno središte za poboljšanje kvalitete obrazovanja iz Gruzije te Zaklada Tempus (Nacionalna agencija Erasmus+) iz Republike Srbije. Projekt se financira bespovratnim sredstvima iz programa Erasmus+, a predviđeno trajanje projekta je od lipnja 2020. do svibnja 2022. godine.
        
Osnovni cilj projekta je unapređenje kvalitete rada nastavnika u visokom obrazovanju, a planirane aktivnosti se nadograđuju na ishode projekta EDUCA-T, koji je provodilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 2016. do 2018. godine. U aktivnostima projekta PROFFORMANCE bit će aktivno uključeni stručnjaci koji su radili na EDUCA-T projektu, odnosno profesori s hrvatskih visokih učilišta.
            
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske sudjeluje u provedbi projekta kao partnerska institucija u svim aktivnostima provedbe projekta koje su predviđene Ugovorom. Aktivnosti provedbe projekta uključuju organizaciju Peer Learning Activity (PLA),  izradu popisa nastavničkih kompetencija, izradu okvira za procjenu kompetencija za poučavanje profesora na visokom učilištima, nagradu za nabolje primjere kvalitetnog poučavanja na visokim učilištima u partnerskim zemljama i širenje svijesti o važnosti kvalitetnog učenja i poučavanja na visokim učilištima.
            
Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na web stranici projekta PROFFORMANCE https://profformance.eu/.


 • TRACER - Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition

 • BWSE FORward - Bologna with Stakeholders Eyes for a Stronger Future of the Bologna Process
Ministarstvo znanosti i obrazovanja partner je na projektu BWSE FORward

Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost Bolonjskog procesa - BWSE FORward (Bologna with Stakeholders Eyes For a Stronger Future of the Bologna Process) naziv je Eramus+ projekta za implementaciju Bolonjskog procesa koji vodi Europska studentska udruga (ESU). Glavni cilj projekta je provedba istraživanja i izrada novog izdanja serijske publikacije Bologna with Students Eyes (2020) u svrhu razvoja Bolonjskog procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Bologna with Students Eyes (2020) bit će osma publikacija i predstavit će rezultate, zajedno s preporukama koje će biti napisane i raspravljene, kako bi se omogućilo zemljama da poduzmu daljnje akcije kojima bi provedba bolonjskih sporazuma bila uspješnija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja partner je na projektu. Ostali partneri na projektu su Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE), Nacionalna komisija za daljnje i visoko obrazovanje Malte (NCHE), Ministarstvo obrazovanja i znanosti Armenije (MOES).

Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajat će do svibnja 2022.
 

 • BAQUAL - Better Academic Qualifications through Quality Assurance
Ministarstvo znanosti i obrazovanja započelo je od lipnja 2020. provedbu projekta BAQUAL - Better Academic Qualifications through Quality Assurance / Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete, kojemu je cilj poticanje primjene kvalifikacijskog okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u trima državama: Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Sve tri zemlje usvojile su relevantno zakonodavstvo kako bi implementirale i u potpunosti iskoristile kvalifikacijski okvir za osiguranje i povećanje kvalitete visokog obrazovanja u sklopu ciljeva i načela Europskog prostora visokog obrazovanja.

U sklopu projekta svaka zemlja će razviti jedan standard kvalifikacije, ažurirati postojeći ili razviti novi studijski ili obrazovni program, odnosno program stjecanja kompetencija te na kraju provesti „testno“ vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete. Tri zemlje, sudionice u projektu, pružat će si međusobnu potporu u razmjeni iskustava, a oslanjat će se na savjetovanje sa zemljama koje imaju više iskustva u razvoju standarda kvalifikacija i njihovu korištenju u osiguravanju kvalitete. 

Također će se u sklopu projekta koristiti Smjernice za izradu standarda kvalifikacija te Smjernice za usklađivanje studijskih programa sa standardima kvalifikacija i izradu novih studijskih programa usklađenih s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajat će do svibnja 2022. godine.
 • Erasmus+ projekt Effective partnership for enhanced recognition/EPER 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske provodilo je projekt Effective partnership for enhanced recognition/EPER koji je sufinanciran iz Erasmus+ programa „Key Action 3 – Support to the implementation of EHEA reforms“ u razdoblju od 1. svibnja 2019. godine do 30. prosinca 2021. godine. 

Projekt EPER imao je cilj stvaranje partnerstva i pozitivnih sinergija za punu provedbu Lisabonske konvencije o priznavanju u Republici Hrvatskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji (zemlje jugoistočne Europe), a osmišljen je da podržava dva dijela aktivnosti: nova zakonska rješenja u Republici Hrvatskoj i promjene u partnerskim zemljama jugoistočne Europe kako bi se ostvarila puna provedba načela Lisabonske konvencije o priznavanju. 

Partnerske institucije projekta EPER su: Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja u Mostaru, Bosna i Hercegovina, Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Sjeverne Makedonije, Ministarstvo obrazovanja Crne Gore, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 

U sklopu projekta EPER izrađene su Smjernice za priznavanje kvalifikacija izbjeglica, prognanika i osoba u situaciji sličnoj izbjegličkoj i Pregled europskog iskustva i dobre prakse u priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju

Detaljnije informacije o provedbi projekta EPER možete pronaći na mrežnoj stranici projekta EPER https://www.eper.com.hr/
 
Ishodi projekta
 

 • SIDERAL - Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning
Ministarstvo znanosti i obrazovanja nositelj je projekta SIDERAL - Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning u sklopu poziva Erasmus+ programa „Key Action 3 - Support to the implementation of EHEA reforms“, koji je započeo 14. veljače 2019., a traje do 14. kolovoza 2021. godine.

Projekt je osmišljen kao podrška provedbi mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Republike Hrvatske 2019. - 2021., posebice mjera koje uključuju izradu studija i provedbu istraživanja vezanih uz učinkovitost postojećih mjera inkluzivnosti i unaprjeđenja socijalne dimenzije u visokom obrazovanju, ali i razvoju smjernica visokim učilištima za priznavanje prethodnog učenja.

Projektom se sufinancira i Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Međunarodne skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) te Nacionalna skupina za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, čime se povezuje nacionalna i europska razina u usklađivanju politika razvoja socijalne dimenzije.

Partneri na projektu su Austrija i Švedska, odnosno Austrijsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja te Švedski institut za visoko obrazovanje, kao i Europski studentski zbor (ESU) koji zajedno s Hrvatskom supredsjeda Savjetodavnom skupinom za socijalnu dimenziju BFUG-a.
 
 • 2021.

Objavljena Metodologija za prikupljanje podataka o obrazovnim i profesionalnim putevima studenata prema njihovom socijalnom i ekonomskom statusu
objavljeno 13. kolovoza 2021.

Održana završna konferencija projekta SIDERAL
objavljeno 14. srpnja 2021.

Najava završne konferencije projekta SIDERAL – Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja
objavljeno 6. srpnja 2021.

Objavljena studija O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata – prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
objavljeno 6. srpnja 2021.

Nastavlja se rad na razvoju sustava priznavanja prethodnog učenja
objavljeno 1. srpnja 2021.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 30. lipnja 2021.

Održana aktivnost suradničkog učenja „Studentski život tijekom i poslije pandemije COVID-19“
objavljeno 2. lipnja 2021.

Visoka učilišta predstavila iskustva u priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja
15. ožujka 2021.

Održan posjet na daljinu švedskim sveučilištima
23. veljače 2021.

Najava konferencije o priznavanju informalnog i neformalnog učenja u visokom obrazovanju
objavljeno 12. veljače 2021.
 

 • 2020.

Predstojeće ambiciozno desetljeće za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja
4. lipnja 2020.

Ne propustite praktične radionice o društveno korisnom učenju Instituta za razvoj obrazovanja!
20. veljače 2020.

Održana prva radionica na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja na visokim učilištima
7. veljače 2020.

Poziv za sudjelovanje na radionici na temu priznavanja informalnog i neformalnog učenja
objavljeno 9. siječnja 2020.
 

 • 2019.

Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
objavljeno 10. prosinca 2019.

Održana prva sjednica Radne skupine za provedbu postupka priznavanja prethodnog učenja
18. studenoga 2019.

Održana početna konferencija projekta SIDERAL (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning)
16. srpnja 2019.

Najava početne konferencije projekta SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja
2. srpnja 2019.

Održana konstituirajuća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
31. svibnja 2019.


 • ​Projekt „Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching - Educa-T“ Ministarstvo je provodilo u razdoblju 2016. - 2018. godine.

Cilj projekta usmjeren je na stvaranje preduvjeta za kvalitetnije učenje i podučavanje u visokom obrazovanju, razvijanje svijesti o važnosti kvalitete učenja i podučavanja u visokom obrazovanju.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta je priručnik Razvijanje i unapređivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima.
 

 • Inicijativa HEInnovate - okvir za razvoj inovativnoga i poduzetničkoga kapaciteta visokih učilišta zajednički provode Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europska komisija.

Republika Hrvatska sudjeluje u Inicijativi od rujna 2017. godine.

Tijekom 2019. godine planira se dovršetak i prezentiranje Nacionalnoga HEInnovate izvješća s preporukama za unapređenje inovativnoga i poduzetničkoga duha u hrvatskome visokom obrazovanju.


 • Međunarodni projekt Focus on Automatic Institutional Recognition - FAIR provodio se u razdoblju od 2014. do 2017., a nositelj projekta bilo je Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Nizozemske.

Cilj mu je bio unaprijediti postupke akademskog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Europi uz ugradnju elemenata automatskog akademskog priznavanja.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta je završno izvješće s preporukama za unapređenje postupaka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na visokim učilištima.


 • Projekt „Removing obstacles for cross-border cooperation - ROCCO“

Ministarstvo je provodilo u razdoblju 2014. - 2016. godine s ciljem potpore stvaranju zajedničkoga europskog prostora visokog obrazovanja, usredotočujući se na unapređenje uvjeta razvoja i akreditacije združenih studijskih programa te na stvaranje učinkovitije i uspješnije prekogranične suradnje.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta su Smjernice za akreditaciju i provedbu združenih studija.