Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanje za zapošljivost: stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciju, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i kompetencija te osposobljavanje za aktivno građanstvo.

Obrazovanje odraslih temelji se na načelima:
 
 • cjeloživotnog učenja;
 • racionalnog korištenja obrazovnih mogućnosti, teritorijalne blizine i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima u skladu s njihovim sposobnostima;
 • slobode i autonomije pri izboru načina, sadržaja, oblika, sredstava i metoda;
 • prihvaćanja različitosti;
 • stručne i moralne odgovornosti andragoških djelatnika;
 • jamstva kvalitete obrazovne ponude;
 • poštovanja osobnosti i dostojanstva svakoga sudionika.

Prema Zakonu o obrazovanju odraslih obrazovanje odraslih može se odvijati kao formalno, neformalno, informalno i/ili samousmjereno učenje.

Programi obrazovanja odraslih (prilagođeni su dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih). Program se može izvoditi: redovitom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konzultativnom nastavom, otvorenom nastavom, telenastavom, nastavom na daljinu, multimedijski te na drugi primjeren način. Program može imati modularnu strukturu.

Zakonodavno-normativni okvir kojim se uređuje formalno obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: obrazovanje odraslih) u Republici Hrvatskoj obuhvaća:
 
 • Zakon o obrazovanju odraslih (NN, broj 17/2007.);
 • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN, broj 129/2008. i 52/2010.);
 • Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN, broj 129/2008., 50/2010. i 61/2014.);
 • Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN, broj 129/2008.);
 • Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN, broj 129/2008.).

Sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN, broj 124/2014.),
posebno je istaknuto područje obrazovanja odraslih te su navedena četiri glavna cilja:
 
 1. Osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja;
 2. Unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje uz rad;
 3. Uspostaviti sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih;
 4. Poboljšati organiziranost, financiranje i upravljanje procesima obrazovanja odraslih.