Predstojeće ambiciozno desetljeće za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja

Na stranicama Europskog udruženja sveučilišta (EUA) objavljen je članak pod naslovom Predstojeće ambiciozno desetljeće za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja (The ambitious decade ahead for the social dimension in higher education) u kojem su opisana glavna postignuća Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju, a koja djeluje u sklopu Europske skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG). 

Članak izvještava o radu BFUG Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju na strateškom dokumentu za razdoblje 2020. - 2030. pod nazivom Principi i smjernice za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA). Dokumentom je definirano deset načela socijalne dimenzije za nadolazeće desetljeće, a koja će poslužiti kao osnova za donošenje politika za unaprjeđenje socijalne dimenzije u viskom obrazovanju. Smjernice, namijenjene državama članicama, sadrže preporuke kako implementirati načela u praksi. Svrha dokumenta je omogućiti kontinuirano poboljšavanje politika socijalne dimenzije i njihovu učinkovitu provedbu na nacionalnoj i institucionalnoj razini.

Članak su napisali Robert Napier iz Europskog udruženja studenata i Ninoslav Šćukanec Schmidt, predstavnik Republike Hrvatske u BFUG Savjetodavnoj skupini za socijalnu dimenziju i član Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Projektom SIDERAL - Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning) sufinancira se Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Europske skupine za praćenje Bolonjskoga procesa.

Projekt SIDERAL sufinancira se iz Erasmus+ programa Europske unije, Ključna aktivnost 3 - potpora provedbama reformi Europskoga prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje