Širenje sudjelovanja i jačanje europskoga istraživačkog prostora


Horizontalan dio strukture okvirnog programa koji podupire ciljeve vezane uz jačanje europskoga istraživačkog prostora. Europska unija poznata je po znanstvenim i tehnološkim dostignućima svjetskoga glasa, ali njezin potencijal za istraživanje i inovacije nije u potpunosti iskorišten. Cilj ovog dijela Programa je jačanje suradničkih veza diljem Europe i otvaranje europskih mreža za istraživanje i inovacije, doprinos poboljšanju kapaciteta za upravljanjem istraživanjima u zemljama širenja, potpora reformama nacionalnih politika te iskorištavanje potencijala baze talenata Unije ciljanim djelovanjima.

1. Širenje sudjelovanja i izvrsnosti

Cilj dijela Programa Širenje sudjelovanja i izvrsnosti teži smanjenju razlika u području istraživanja i inovacija među državama članicama, a kako bi osigurale konkurentan položaj u globalnim lancima vrijednosti i omogućile potpuno iskorištavanje potencijala u Uniji. Osnovne aktivnosti usmjerene prema zemljama širenja, među kojima je i Republika Hrvatska, uključuju: uspostavu novih centara izvrsnosti ili nadogradnju postojećih (teaming), povezivanje sveučilišta ili istraživačkih organizacija s međunarodnim vodećim istraživačkim institucijama iz drugih država članica ili pridruženih zemalja (twinning), katedre EIP-a za potporu sveučilištima ili istraživačkim organizacijama u privlačenju i zadržavanju visokokvalitetnih ljudskih resursa (ERA chairs), europsku suradnju u znanosti i tehnologiji (COST), aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvalitete prijedloga pravnih subjekata iz zemalja koje ostvaruju niske rezultate u području istraživanja i inovacija te uspostavu aktivnosti u svrhu poticanja „cirkulacije mozgova” među istraživačima svih dobi i na svim razinama diljem europskoga istraživačkog prostora.

2. Reforma i jačanje europskoga sustava istraživanja i inovacija

Reforme politika istraživanja i inovacija na nacionalnoj razini uzajamno će se ojačavati i nadopuniti razvojem inicijativa politika na razini Europske unije. Potpora međunarodnoj suradnji putem bilateralnih, multilateralnih i biregionalnih političkih dijaloga s trećim zemljama, regijama i međunarodnim forumima olakšat će uzajamno učenje i utvrđivanje prioriteta. Cilj je postići Uniju u kojoj se znanje i visokokvalificirana radna snaga slobodno kreću, rezultati istraživanja dijele brzo i učinkovito, a istraživačima nude privlačne karijere s osiguranom ravnopravnošću spolova.


  • Nacionalne osobe za kontakt:

Ivana Ružić Divjak
Ivana.RuzicDivjak@mobilnost.hr
+385 1 5005 668

Lana Jerolimov Cetina
Lana.Jerolimov.Cetina@mobilnost.hr
+385 1 5556 892

Maja Salapić
Maja.Salapic@mobilnost.hr
+385 1 5556 498

 


  • Korisne poveznice:

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja
Widening participation and spreading excellence
Reforma i jačanje sustava za istraživanje i inovacije
Reforming and enhancing the European Research and Innovation system