Upisnik znanstvenika

Upisnik znanstvenika (Matični broj znanstvenika)

Postupak upisa u Upisnik

Tko ima pravo upisa u Upisnik:

  1. osobe koje su stekle akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) odnosno doktorat umjetnosti (dr.art.)
  2. znanstvenici izabrani u znanstvena zvanja znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.
  3. nastavnici izabrani u (naslovna) znanstveno-nastavna zvanja ili (naslovna) umjetničko-nastavna zvanja docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora.
  4. osobe koje su stekle magisterij znanosti (mr.sc.), odnosno magisterij umjetnosti (mr. art.) u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
  5. osobe izabrane u suradnička zvanja i radna mjesta asistent i viši asistent (poslijedoktorand).

Sve navedene osobe upisuju se u Upisnik neovisno o tome imaju li hrvatsko državljanstvo (sukladno Pravilniku o izmjeni Pravilnika o Upisniku znanstvenika koji je objavljen 1. srpnja 2010. godine u NN 82/10).

Kod prvog upisa u Upisnik, svakoj se osobi dodjeljuje matični broj znanstvenika. Ovaj broj ujedno je i identifikacijski broj, koji omogućuje upisivanje i pohranu objavljenih znanstvenih radova u bazu podataka Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI). Svaka osoba odmah po izvršenom upisu može pronaći svoj matični broj znanstvenika na mrežnim stranicama Ministarstva preko Tražilice Matični broj znanstvenika.

Zahtjev za upis u Upisnik

Zahtjev za prvi upis osobe u Upisnik podnosi se na potpisanom Obrascu za upis u Upisnik znanstvenika (u prilogu - pod DOKUMENTI) koji sadrži podatke iz članka 7. stavka 1. Pravilnika o Upisniku znanstvenika.

Uz obrazac potrebno je priložiti:
  1. dokaz (preslika potvrde, uvjerenja, diplome ili rješenja ) o stečenom doktoratu (odnosno magisteriju) znanosti ili umjetnosti
  2. odluku o izboru u zvanje, odnosno dodjeli počasnog zvanja
  3. ugovor o radu (za suradnička zvanja)

Obrazac s navedenim prilozima dostavlja se poštom na adresu Ministarstva.

Upis znanstvenika, nastavnika i suradnika u Upisnik provodi se na temelju odluke o izboru u znanstveno, (naslovno) znanstveno-nastavno, (naslovno) umjetničko-nastavno, suradničko zvanje te odluke o dodjeli počasnog zvanja.

Osobe koje nisu izabrane u neko od navedenih zvanja upisuju se na temelju dokaza o stečenom doktoratu (ili magisteriju) znanosti ili umjetnosti.

U Upisnik se upisuju podaci iz članka 7. stavka 1. točke 1-16. Pravilnika o Upisniku znanstvenika.

Upis promjene podataka iz članka 7., stavka 1., točke 1-16. Pravilnika o Upisniku znanstvenika provodi se na temelju zahtjeva za upis promjene podataka koji podnosi podnositelj zahtjeva na isti način kao i kod upisa u Upisnik, dostavom odgovarajućeg dokumenta koji dokazuje promjenu.
 
Izvod iz Upisnika znanstvenika

Ovjereni izvod iz Upisnika izdaje se temeljem pisanog zahtjeva osobe upisane u Upisnik te se sukladno članku 4. Pravilnika o Upisniku znanstvenika, dostavlja podnositelju zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje Izvoda iz Upisnika znanstvenika treba sadržavati sljedeće podatke o podnositelju zahtjeva: ime i prezime, matični broj znanstvenika, adresu na koju se Izvod dostavlja te svrhu za koju je traženi Izvod potreban.

Zahtjev za izdavanje Izvoda iz Upisnika znanstvenika dostavlja se poštom na adresu Ministarstva ili elektronički na e-mail adresu:
upisnik_znanstvenika@mzo.hr.

Izvod s podacima o osobama upisanim u Upisnik može se izdati i temeljem pisanog zahtjeva drugih pravnih (ili fizičkih) osoba koji za to dokažu pravni interes, po pribavljenom odobrenju ministra.

Ovjereni izvod iz Upisnika znanstvenika može sadržavati podatke iz članka 7. točke 1., 2., 8., 9., i 10. Pravilnika (matični broj upisa, ime i prezime, podatke o poslodavcu, podatke o školovanju i podatke o zvanju).

Zakonska i podzakonska regulativa

Upisnik znanstvenika vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja u elektroničkom obliku.

Uvjeti i postupak za upis u Upisnik znanstvenika, brisanje iz Upisnika, ustroj i način vođenja Upisnika, sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva za upis i obrasca za izvod iz Upisnika te druga pitanja od značaja za upis propisani su Pravilnikom o Upisniku znanstvenika (NN 72/04, 101/04 i 82/10).

Navedeni Pravilnik je stupio na snagu 9. lipnja 2004. godine te je njegovim stupanjem na snagu prestao važiti Pravilnik o vođenju Popisa znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije (NN 93/95, 1/96).
Ažuriranje Upisnika znanstvenika

Ministarstvo jednom godišnje elektroničkim putem dostavlja znanstvenim organizacijama i drugim pravnim osobama upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija Popis svih zaposlenika s podacima iz Upisnika znanstvenika. Ovaj Popis služi za prikupljanje novih, odnosno ispravaka ili dopuna postojećih podataka o osobama na Popisu. Uz Popis dostavlja se Uputa za unos promjena i dopunu podataka. Korigirani Popis s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu Ministarstva.
Brisanje iz Upisnika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi brisanje upisa znanstvenog, odnosno odgovarajućeg znanstveno-nastavnog zvanja na temelju odluke ovlaštenog matičnog odbora o oduzimanju znanstvenog zvanja zbog razloga navedenih u članku 37. stavku 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.