Postupci vrednovanja znanstvenih organizacija

Inicijalna akreditacija za obavljanje znanstvene djelatnosti u svrhu izdavanju dopusnice

Postupak inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti

1. Postupak inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti započinje zahtjevom za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti koji se podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja i mora sadržavati:
 • obrazac za pokretanje zahtjeva za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti
 • osnivački akt;
 • elaborat o obavljanju znanstvene djelatnost koji sadrži višegodišnji strateški program znanstvenih istraživanja u znanstvenome području za koje se traži izdavanje dopusnice;
 • dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi;
 • dokaze o osiguranim potrebnim sredstvima za rad znanstvene organizacije,
 • dokaze o osiguranom potrebnom broju znanstvenika izabranih u odgovarajuće znanstveno zvanje i to:
  • javna znanstvena organizacija mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 7 znanstvenika, od čega najmanje 3 znanstvenika u znanstvenom području za koje se traži dopusnica;
  • privatna znanstvena organizacija mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 3 znanstvenika, od čega najmanje 2 znanstvenika u znanstvenom području za koje se traži dopusnica;
  • javna znanstvena organizacija koja nije sveučilište ili njegova sastavnica i koja nije javni znanstveni institut mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 3 znanstvenika, od čega najmanje 2 u znanstvenom području u kojem obavlja znanstvenu djelatnost.

2. Ministarstvo provjerava urednost zaprimljenog zahtjeva te ako je zahtjev uredan, isti prosljeđuje Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u roku od 15 dana od zaprimljenog zahtjeva.

3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje u roku od 8 dana od zaprimljenog zahtjeva pokreće postupak utvrđivanja ispunjavanja nužnih uvjeta te u roku od 60 dana prosljeđuje akreditacijsku preporuku za obavljanje znanstvene djelatnosti.

4. Na osnovi pozitivne akreditacijske preporuke, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u roku od 8 dana izdaje dopusnicu, a na osnovi negativne akreditacijske preporuke u roku od 8 dana donosi rješenje kojim se odbija izdavanje dopusnice.
Reakreditacija znanstvenih organizacija

Reakreditacija znanstvenih organizacija je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete postojećih znanstvenih organizacija u kojem se donosi potvrda ispunjavanja uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti znanstvenih organizacija. Postupku reakreditacije podliježu sve znanstvene organizacije svakih pet godina.

U postupku reakreditacije znanstvenih organizacija Agencija za znanost i visoko obrazovanje provjerava ispunjenost sljedećih uvjeta za nastavak obavljanja znanstvene djelatnosti:
 • strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje pet godina u znanstvenom području u kojem znanstvena organizacija obavlja znanstvenu djelatnost
 • potreban broj zaposlenih znanstvenika i to:
  • javna znanstvena organizacija mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 15 znanstvenika, od čega najmanje 5 u znanstvenom području u kojem obavlja znanstvenu djelatnost
  • privatna znanstvena organizacija mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 5 znanstvenika, od čega najmanje 3 u znanstvenom području u kojem obavlja znanstvenu djelatnost
  • javna znanstvena organizacija koja nije sveučilište ili njegova sastavnica i koja nije javni znanstveni institut mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje 5 znanstvenika, od čega najmanje 3 u znanstvenom području u kojem obavlja znanstvenu djelatnost
  • odgovarajući prostor i opremu
  • potrebna novčana sredstva
Tematsko vrednovanje

Tematsko vrednovanje po službenoj dužnosti provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje na temelju odluke Akreditacijskog savjeta, a može se provesti na temelju obrazloženog prijedloga ministra, predmeta vrednovanja i studentskog zbora visokog učilišta.

Tematsko vrednovanje znanstvenih organizacija provodi se radi provjere, ocjene i razvoja kvalitete znanstvenih organizacija ili vrednovanja pojedinog segmenta iz djelokruga rada znanstvenih organizacija.

Na temelju provedenog postupka tematskog vrednovanja stručno povjerenstvo izrađuje izvješće koje uključuje ocjenu usklađenosti s temom vrednovanja. U slučaju negativne ocjene Agencija za znanost i visoko obrazovanje može pokrenuti postupak reakreditacije po službenoj dužnosti ili na prijedlog ministra.