Odluka o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u 2024. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-07/23-03/00107
URBROJ: 533-05-23-0001
 
Zagreb, 9. siječnja 2024.
 
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 144/21), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja 
za jednostavnije poslove u zanimanjima u 2024. godini
 
I.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provest će financiranje programa osnovnog obrazovanja odraslih sukladno Nastavnome planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih (Narodne novine, broj 136/2003) te programa osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima i to u redovitoj, dopisno-konzultativnoj i konzultativno-instruktivnoj nastavi za hrvatske državljane i državljane država članica Europskog gospodarskog prostora s prebivalištem u Republici Hrvatskoj u dobi  od 14. do 65. godine života.
 
II.
 
Iznimno od točke I. ove Odluke, pravo pristupa programu osnovnog obrazovanja i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima i to u redovitoj, dopisno-konzultativnoj i konzultativno-instruktivnoj nastavi imaju i  azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom te stranci pod privremenom zaštitom, sukladno odredbama propisa kojima se rješava pitanje međunarodne i privremene zaštite. 
 
III.
 
Sredstva za programe iz točke I. ove Odluke isplatit će se sukladno navedenim novčanim iznosima iz točke IV. ove Odluke iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine, broj 149/2023), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3704 - Srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost A580014 - Razvoj sustava obrazovanja odraslih.
 
IV.
 
Novčani iznosi za plaćanje osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima po obrazovnim razdobljima:
 
RAZRED U REDOVITOM OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU OBRAZOVNO RAZDOBLJE POLAZNIKA U PROGRAMU OSNOVNOG OBRAZOVA-NJA ODRASLIH NOVČANI IZNOSI PO POLAZNIKU U OBRAZOVNOM RAZDOBLJU
a) dopisno-konzultativna nastava b) konzultativno-instruktivna nastava c) redovita nastava
1. i 2. I.     400,00 EUR
3. i 4. II.   265,00 EUR 400,00 EUR
5. III. 200,00 EUR 330,00 EUR 480,00 EUR
6. IV. 265,00 EUR 370,00 EUR 640,00 EUR
7. V. 370,00 EUR 425,00 EUR 730,00 EUR
8. VI. 450,00 EUR 465,00 EUR 795,00 EUR
Osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima 400,00 - 530,00 EUR
 
V.
 
Financiranje se provodi sukladno Uputi o provedbi financiranja osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u 2024. godini  koja je sastavni dio ove Odluke (Dodatak I.).
 
VI.
 
Međusobna prava i obveze Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ustanove za obrazovanje odraslih uredit će posebnim ugovorom.
 
VII.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
 
 
DODATAK  I.
 
UPUTA O PROVEDBI FINANCIRANJA OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH I
OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNIJE POSLOVE
U ZANIMANJIMA U 2024. GODINI
 
Ministarstvo financira osnovno obrazovanje odraslih za osobe iz točke I. i točke II. Odluke. Program osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima financira se osobama koje su u programu osnovnog obrazovanja odraslih završile VI. obrazovno razdoblje. 
 
Osnovno obrazovanje odraslih izvodi se prema Nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 136/2003).
 
Protokol o provedbi financiranja:
 
1. Ustanova za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: ustanova) podnosi Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za početak provedbe programa uz koji prilaže prijavnice polaznika te tablicu s popisom polaznika, pripadajuće novčane iznose po polazniku iz točke IV. ove Odluke i ukupan iznos za sve polaznike za koje se traži suglasnost. 
 
2. Ministarstvo na zahtjev ustanove izdaje suglasnost za financiranje osnovnog obrazovanja odraslih i/ili osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u roku od 30 dana od zaprimanja urednog zahtjeva s navedenim ukupnim novčanim iznosom te brojem polaznika.
 
3. Obrazovno razdoblje i/ili program osposobljavanja ne može započeti bez prethodno dobivene suglasnosti Ministarstva, odnosno suglasnost se ne može izdavati retroaktivno.
 
4. Nakon dobivene suglasnosti, ustanova upisuje polaznike i počinje s provedbom nastave. 
 
5. Ustanova je obvezna završiti obrazovno razdoblje te dostaviti Ministarstvu dokumentaciju iz točke 6. u roku od šest mjeseci od dobivene suglasnosti. Ako iz opravdanih razloga do zadanog roka ustanova ne završi obrazovno razdoblje i ne dostavi dokumentaciju, obvezna je o razlozima obavijestiti Ministarstvo i tražiti produljenje roka. 
 
6. Po završetku obrazovnog razdoblja za koje je dobivena suglasnost, ustanova Ministarstvu dostavlja Izvješće o polaznicima osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima (obrazac u prilogu).

Uz navedeni obrazac dostavlja se  sljedeća dokumentacija:

  • preslika svjedodžbe o završenom obrazovnom razdoblju ili uvjerenja o završenom osposobljavanju za jednostavnije poslove u zanimanjima za polaznike za koje je dobivena suglasnost
  • za nove polaznike dodatno i preslika svjedodžbe koja je bila temelj upisa i preslika osobne iskaznice, dok će ostalu potrebnu dokumentaciju Ministarstvo pribaviti po službenoj dužnosti (domovnica, izvod iz matice rođenih)
  • za polaznike iz točke II. Odluke potrebno je priložiti presliku važeće iskaznice/dozvole boravka i dokumente o prethodnom školovanju
  • preslika ugovora sklopljenog s polaznikom za svako obrazovno razdoblje sukladno članku 21. stavku 7. Zakona o obrazovanju odraslih.
 
7. Netočnu i nepotpunu dokumentaciju Ministarstvo će vratiti ustanovi koja je obvezna ukloniti nedostatke i dostaviti točnu i potpunu dokumentaciju Ministarstvu u roku od 8 dana od primitka. 
 
8. Ako se u zadanom roku ne dostavi dokumentacija iz točke 7. Ministarstvo neće financirati troškove obrazovanja polaznika iz točke 7. 
 
9. Nakon što se temeljem suglasnosti iz točke 2. i dokumentacije iz točke 6. i 7. utvrdi točan broj polaznika koji su završili obrazovanje, Ministarstvo i ustanova sklapaju ugovor o suradnji na provođenju osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima. 
 
10. Ministarstvo dostavlja ustanovi četiri primjerka ugovora koje ustanova potpisuje i ovjerava, te Ministarstvu dostavlja dva primjerka, fakturu i e-račun.
 
11. Ministarstvo vrši isplatu financijskih sredstava na račun ustanove po primitku dokumentacije iz točke 10.
 
 
PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH /
OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNIJE POSLOVE U ZANIMANJIMA *
 
I. PODACI O USTANOVI
 
Naziv i adresa ustanove: ________________________________________________________
 
OIB ustanove: _______________________________
 
IBAN ustanove: ______________________________
 
II. PODACI O POLAZNIKU
 
Ime i prezime polaznika: __________________________________________________________
 
Status polaznika (zaokružiti): a) polaznik nastavljač                                  b) novi polaznik
 
Datum, mjesto i država rođenja: ____________________________________________________
 
OIB polaznika:  _______________________                 
 
Adresa prebivališta: _______________________________________________________________
 
Broj osobne iskaznice polaznika: ____________________
 
Nadležna PU koja je izdala osobnu iskaznicu: _______________________________
 
III. PODACI O OBRAZOVANJU:
 
Zadnji završeni razred: _______________________________
 
Obrazovno razdoblje/program osposobljavanja koji se upisuje: _______________________________
 
Iznos: ________________________________
 
Model izvođenja nastave: _____________________________________________________________
 
 
Potpis polaznika                                                                   Potpis ravnatelja
  
___________________                            M.P.                                _____________________
 
 
Datum prijave: ________________________
 
 
*Napomena: ustanova je obvezna ispuniti sve podatke u obrascu 
 
 
IZVJEŠĆE
o polaznicima koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih i
osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima
 
(Suglasnost: KLASA; URBROJ;                                                         datum; )
 
DATUM PROVEDBE NASTAVE (od - do): __________________________________________________
 
*(po potrebi dodati retke u tablicu)
 
Redni
broj
Prezime i ime polaznika/ce Broj iz matične knjige OIB Obrazovno razdoblje/
osposobljavanje
KLASA; URBROJ i datum Ugovora sklopljenog s polaznikom/com Novčani iznos
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
  Ukupno:  


Datum: ___________________ M.P. _________________________ Potpis ravnatelja:  _________________________
       
Za Ministarstvo izvješće provjerio/la:
 
Ime i prezime i datum:
 


Pisane vijesti | Odluke | Obrazovanje odraslih