Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje u trajanju od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2026. godine

Rok: 24. studenoga 2023.

Na temelju Ugovora o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske i Programa suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva inovacija i tehnologije te Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2021. - 2025., s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
NATJEČAJ
za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata 
u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje 
u trajanju od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2026. godine
 
Uvjeti prijave
 
Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i mađarskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:
 
 1. prirodne znanosti
 2. inženjerstvo i tehnologija
 3. biomedicina i zdravstvo
 4. agronomija
 5. društvene i humanističke znanosti.

Prednost će imati oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa.
 
Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama. 
 
Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. 
 
Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz pismenu suglasnost voditelja), koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje (npr. obavijest o prihvaćanju projekta, izjava voditelja, potvrda ustanove).
 
Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati:
 
 • doktorat znanosti
 • najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.
 
Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).
 
Financijske odredbe
 
Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstveno-istraživačkog projekta. Zemlja pošiljateljica pokriva troškove putovanja, smještaja i dnevnica za svoje istraživače. Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 7.800,00 eura za cjelokupno razdoblje trajanja projekta (dvije godine).
 
Uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta predano je stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.
 
Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Zajedničko hrvatsko-mađarsko povjerenstvo na temelju provedenih evaluacija u obje države.
 
Odabir projekata i evaluacijski kriteriji 
 
Evaluaciju prijedloga projekata obavit će stručnjaci s hrvatske i mađarske strane, polazeći od sljedećih kriterija:
 
 • znanstvena relevantnost istraživanja
 • primjerenost prikazane znanstvene metode
 • kvalificiranost podnositelja projekta i suradnika s hrvatske strane
 • važnost i potreba bilateralne znanstvene suradnje (korist za znanost u objema državama te mogućnost za iskoristive rezultate i patente, licencije itd. ili za nove znanstvene spoznaje)
 • mogućnost nastavka suradnje u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa 
 • sudjelovanje mladih znanstvenika (do 35 godina) s hrvatske strane.

Način prijave 
 
Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a mađarski voditelj projekta prijavu podnosi mađarskome Nacionalnom uredu za istraživanje, razvoj i inovacije. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane neće se razmatrati. 
 
Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.
 
Prijava na natječaj treba sadržavati:
 
 • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku)
 • životopise svih sudionika u projektu s hrvatske i mađarske strane
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i mađarskih sudionika na projektu)
 • kratki opis partnerske ustanove u Mađarskoj
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na adresu:
silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 24. studenoga 2023. godine na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodnu suradnju 
(Natječaj za hrvatsko-mađarske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb. 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +385 1 4594 452
ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

Kontakt u Mađarskoj:
NRDIO Customer Service: nkfialap@nkfih.gov.hu