Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka Šestar u 2021. godini

Rok: 20. listopada 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 640-04/21-01/00002
URBROJ: 533-03-21-0001

Zagreb,  2. rujna 2021.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 - Odluka USRH i 131/17), te Uputa o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi podataka „Šestar“ (Klasa: 640-04/18-01/00001, URBROJ: 533-19-18-0001, od 10. siječnja 2018. godine), objavljuje
 

JAVNI POZIV

za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme
za znanstvena istraživanja u 2021. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“

 

 I. Predmet Javnog poziva

Sukladno Javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijske potpore za popravak, održavanje te nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu (u daljnjem tekstu: znanstvene organizacije).

Oprema za znanstvena istraživanja koja je financirana na temelju Javnog poziva u 2020. godini, ne može se ponovno financirati na temelju ovoga javnog poziva.

III. Kriteriji relevantnosti prijave

Cilj Javnog poziva je omogućiti učinkovitije korištenje znanstvene opreme primjenjujući sljedeća četiri kriterija relevantnosti prijave:

 • aktivnost korištenja znanstvene opreme na domaćim znanstvenim projektima
 • aktivnost korištenja znanstvene opreme na međunarodnim znanstvenim projektima
 • broj i kvaliteta objavljenih radova temeljenih na korištenju predmetne opreme
 • predviđeni utjecaj financijske potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata.

IV. Definicija projekata

U svrhu provedbe Javnog poziva koristit će se sljedeće definicije:
Domaći znanstveni projekti su isključivo projekti Hrvatske zaklade za znanost, UKF projekti, projekti iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (centri izvrsnosti, ESF projekti, EFRR projekti, projekti ulaganja u znanost i inovacije i drugi strukturni projekti). Program Hrvatske zaklade za znanost Razvoj karijera mladih istraživača te institucijski projekti financirani u sklopu programskog financiranja nisu znanstveni projekti u smislu Javnog poziva.
Međunarodni znanstveni projekti su isključivo projekti Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije (Obzor Europa i njegovi prethodnici), Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. (EURATOM), Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), Svemirskoga programa Unije, Europske svemirske agencije (ESA), zaklada za znanost zemalja EU-a, NATO-a, National Institutes of Health (NIH), The Research Council of Norway (RCN), Swiss National Science Foundation (SNSF), Global Development Network donacije (GDN) i drugi kompetitivni međunarodni projekti.
Udio sudjelovanja hrvatske znanstvene organizacije u proračunu međunarodnoga znanstvenog projekta mora biti veći od 500.000,00 kuna.

V. Iznos financijske potpore

Ukupan iznos financijske potpore na temelju Javnog poziva dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Znanstvena organizacija može ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu jednokratnu traženu financijsku potporu te može ostvariti pravo na najviše jednu financijsku potporu za istu znanstvenu opremu.

Minimalni iznos financijske potpore u jednoj prijavi je 50.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV–om iznad 1.000.000,00 kuna te 20.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV-om ispod 1.000.000,00 kuna.

Maksimalni iznos financijske potpore u jednoj prijavi je 200.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV-om iznad 1.000.000,00 kuna te 100.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV-om ispod 1.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovom financijskom potporom u sklopu Javnog poziva, ne smiju biti financirani iz drugih izvora.
 

VI. Način prijave

Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanome elektroničkom obrascu koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva (www.mzo.gov.hr), u kojem je obvezno ispuniti sva polja. Za svaku pojedinu znanstvenu opremu znanstvena organizacija dužna je podnijeti zasebnu prijavu.

Sukladno članku 59. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, broj 135/20 i 69/21; u daljnjem tekstu: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna), znanstvene organizacije dužne su prilikom prijave na financijsku potporu dostaviti račune/predračune/ponude iz kojih proizlazi obveza koja je dospjela ili će dospjeti do kraja 2021. godine.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine prijavni obrazac, ispis iz baze podataka „Šestar“, računi/predračuni/ponude za popravak, održavanje ili nadogradnju opreme te preslika dokumentacije koja dokazuje provedenu projektnu aktivnost i/ili korištenje opreme prilikom izrade radova i patenata.
U propisanome roku potrebno je popunjeni prijavni obrazac poslati na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr te ispisani i ovjereni prijavni obrazac i priloge poslati na adresu elektroničke pošte pisarnica@mzo.hr, s napomenom „Za Javni poziv za financiranje opreme za znanstvena istraživanja za 2021. godinu, upisane u bazu podataka Šestar“.

VII. Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s 20. listopada 2021. godine. Zahtjevi podneseni nakon tog roka smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

 

VIII. Natječajni postupak i bodovanje prijava

Osnovni administrativni kriteriji za razmatranje prijava za financijsku potporu:

 • znanstvena oprema je upisana u bazu podataka „Šestar“
 • vrijednost opreme s PDV-om jednaka je ili veća od 400.000,00 kn (procijenjena zamjenska vrijednost)
 • traženi iznos financijske potpore u skladu je sa stavcima 3 i 4 članka 5.

Ministarstvo neće razmatrati prijave:

 • za znanstvenu opremu koja nije upisana u bazu podataka „Šestar“
 • za znanstvenu opremu koja je financirana na temelju Javnog poziva u 2020. godini
 • za znanstvenu opremu koja nije dostupna široj znanstvenoj zajednici, odnosno koju nisu domaći i/ili međunarodni znanstvenici službeno koristili u posljednjih pet godina tijekom domaćega ili međunarodnoga znanstvenog projekta
 • koje nisu poslane na propisanome obrascu uz potrebni prilog(e)
 • koje su poslane izvan propisanoga roka.

Nakon administrativne provjere svih zaprimljenih prijava, Ministarstvo izrađuje listu prihvatljivih prijava koju zatim razmatra Strateški odbor za istraživačku infrastrukturu (u daljnjem tekstu: Strateški odbor) osnovan pri Ministarstvu koji provodi evaluaciju i bodovanje prijava.

Strateški odbor će, uzevši u obzir ukupan iznos osiguranih financijskih sredstava, izraditi konačnu rang-listu prijava zajedno s iznosom financijske potpore za svaku prijavu. Ovisno o broju prijava i o broju bodova za pojedine prijave, Strateški odbor zadržava pravo dati preporuku da se najlošije rangirane prijave ne financiraju.

Financijska potpora bit će dodijeljena ovisno o broju bodova za četiri kriterija relevantnosti potpore, prema sljedećoj matrici:

Kriterij relevantnosti potpore  Ostvareni uvjet Broj bodova
1. Aktivnost na domaćim znanstvenim projektima
1.1. Oprema se službeno koristila na jednom domaćem znanstvenom projektu u posljednjih pet godina(1).
 
1

 1.2. Oprema se službeno koristila na dva domaća znanstvena projekta u posljednjih pet godina.
 
2
 
1.3. Oprema se službeno koristila na tri ili više domaćih znanstvenih projekata u posljednjih pet godina.
 
3
2. Aktivnost na međunarodnim projektima
2.1. Oprema se službeno koristila na jednome međunarodnome znanstvenom projektu u posljednjih pet godina.
 
2

2.2. Oprema se službeno koristila na dva međunarodna znanstvena projekta u posljednjih pet godina.
 
4

2.3. Oprema se službeno koristila na tri ili više međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih pet godina.
 
6
3. Objavljeni radovi 
3.1. Korištenje opreme rezultiralo je objavljivanjem tri do pet radova u posljednje tri godine(2) (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu).
 
1

3.2. Korištenje opreme rezultiralo je objavljivanjem šest ili više radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu).
 
3
4. Utjecaj potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata
4.1. Korištenje oprema rezultiralo je prijavom najmanje jednoga domaćega znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana.
 
1

4.2. Korištenje opreme rezultiralo je prijavom najmanje jednoga međunarodnoga znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana.
 
3

 Projektom u posljednjih pet godina smatra se svaki projekt koji je završio nakon 1.1.2016.
 Radom objavljenim u posljednje tri godine smatra se svaki rad objavljen nakon 1.1.2018.Minimalni broj bodova koji je potrebno ostvariti za razmatranje prijave iznosi osam (8) bodova.

Strateški odbor zadržava pravo dodatno procijeniti rangiranje prijava u slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova. Prijave koje ostvare isti broj bodova, rangirat će se prema iznosu sredstava institucije uloženih u nadogradnju i/ili popravak predmetne opreme u posljednje tri godine.

Odluka o financiranju opreme donosit će se isključivo na temelju rang-liste, a ukupan broj prijava koje će biti financirane Javnim pozivom, ovisit će o raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na elektroničku adresu: znan-oprema@mzo.hr.

IX. Odluka o financiranju

Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2021. godinu donosi ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom opreme i iznosom dodijeljenih financijskih sredstava, bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva.

Ministarstvo financijsku potporu isplaćuje na žiroračune znanstvenih organizacija.

X. Izvještavanje i obveze znanstvene organizacije

Odobrena financijska sredstva znanstvene organizacije dužne su iskoristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna.

Znanstvena organizacija obvezna je do 1. lipnja 2022. godine dostaviti izvještaj o načinu utroška dodijeljenih financijskih sredstava.

Ministarstvo može, u bilo kojem trenutku, od znanstvene organizacije zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu uz svrhu financiranja znanstvene opreme, a za koju je financijska potpora ostvarena.


MINISTAR

prof. dr. sc. Radovan Fuchs