Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja u 2022. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“

Rok: 7. studenoga 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 640-04/22-01/00002
URBROJ: 533-03-22-0001
Zagreb, 28. rujna 2022.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 - Odluka USRH i 131/17), te Uputa o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi podataka „Šestar“ (Klasa: 640-04/18-01/00001, URBROJ: 533-19-18-0001, od 10. siječnja 2018. godine), objavljuje
 
JAVNI POZIV
za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme 
za znanstvena istraživanja u 2022. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“ 
 
I. Predmet Javnog poziva
 
Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijske potpore za popravak, održavanje te nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima.
 
II. Korisnici financijske potpore
 
Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu (u daljnjem tekstu: znanstvene organizacije).
 
Oprema za znanstvena istraživanja koja je financirana na temelju Javnog poziva za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja u 2021. godini, ne može se ponovno financirati na temelju ovoga javnog poziva. 
 
Oprema za znanstvena istraživanja čija je vrijednost s PDV-om manja od 400.000,00 kuna / 53.089,12 eura1 (procijenjena zamjenska vrijednost) ne financira se ovim javnim pozivom.
 
III. Kriteriji relevantnosti prijave
 
Cilj Javnog poziva je omogućiti učinkovitije korištenje znanstvene opreme primjenjujući sljedeća četiri kriterija relevantnosti prijave: 
 
 • aktivnost korištenja znanstvene opreme na domaćim znanstvenim projektima
 • aktivnost korištenja znanstvene opreme na međunarodnim znanstvenim projektima
 • broj i kvaliteta objavljenih radova temeljenih na korištenju predmetne opreme
 • predviđeni utjecaj financijske potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata.
 
IV. Definicija projekata
 
U svrhu provedbe Javnog poziva koristit će se sljedeće definicije:
 
Domaći znanstveni projekti su isključivo projekti Hrvatske zaklade za znanost, projekti iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (centri izvrsnosti, ESF projekti, EFRR projekti i drugi strukturni projekti). 
 
Međunarodni znanstveni projekti su isključivo projekti u sklopu FP 7, Obzor 2020, Obzor Europa, EURATOM, ESA, NATO, National Institute of Health (NIH), The Research Council of Norway (RCN), Swiss National Science Foundation (SNSF), Global Development Network donacije (GDN) i drugi kompetitivni međunarodni projekti. 
 
Udio sudjelovanja hrvatske znanstvene organizacije u proračunu međunarodnoga znanstvenog projekta mora biti veći od 500.000,00 kuna / 66.361,4 eura.1  
 
COST projekti i bilateralni projekti Ministarstva znanosti i obrazovanja ne smatraju se međunarodnim znanstvenim projektima u smislu ovoga javnog poziva.
 
V. Iznos financijske potpore
 
Ukupan iznos financijske potpore na temelju Javnog poziva dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.
 
Znanstvena organizacija može ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu jednokratnu traženu financijsku potporu te može ostvariti pravo na najviše jednu financijsku potporu za istu znanstvenu opremu. 
 
Za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV-om ispod 1.000.000,00 kuna / 132.722,81 eura1 iznos financijske potpore u jednoj prijavi je minimalno 20.000,00 kuna / 2.654,46 eura,1 a maksimalno 100.000,00 kuna / 13.272,28 eura.1
 
Za znanstvenu opremu vrijednosti s PDV-om iznad 1.000.000,00 kuna / 132.722,81 eura1 iznos financijske potpore u jednoj prijavi je minimalno 50.000,00 kuna / 6.636,14 eura,1 a maksimalno 200.000,00 kuna / 26.544,56 eura.1
 
Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovom financijskom potporom u sklopu Javnog poziva ne smiju biti financirani iz drugih izvora.
 
VI. Način prijave
 
Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanome elektroničkom obrascu koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva (mzo.gov.hr), u kojem je obvezno ispuniti sva polja. Za svaku pojedinu znanstvenu opremu znanstvena organizacija dužna je podnijeti zasebnu prijavu. 
 
Sukladno članku 16. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, broj 140/21 i 62/22; u daljnjem tekstu: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna), znanstvene organizacije dužne su prilikom prijave na financijsku potporu dostaviti račune/predračune/ponude iz kojih proizlazi obveza koja je dospjela ili će dospjeti do kraja 2022. godine.
 
Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine prijavni obrazac, ispis iz baze podataka „Šestar“, računi/predračuni/ponude za popravak, održavanje ili nadogradnju opreme te preslika dokumentacije koja dokazuje provedenu projektnu aktivnost i/ili korištenje opreme prilikom izrade radova i patenata. 
 
U propisanome roku potrebno je popunjeni prijavni obrazac poslati na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr te ispisani i ovjereni prijavni obrazac i priloge poslati na adresu elektroničke pošte pisarnica@mzo.hr, s napomenom „Za Javni poziv za financiranje opreme za znanstvena istraživanja za 2022. godinu, upisane u bazu podataka Šestar“.
 
VII. Rok za podnošenje prijava
 
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 7. studenoga 2022. godine. Zahtjevi podneseni nakon tog roka smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.
 
VIII. Natječajni postupak i bodovanje prijava
 
Osnovni administrativni kriteriji za razmatranje prijava za financijsku potporu: 
 
 • znanstvena oprema je upisana u bazu podataka „Šestar“
 • vrijednost opreme s PDV-om jednaka je ili veća od 400.000,00 kn / 53.089.12 eura (procijenjena zamjenska vrijednost)
 • traženi iznos financijske potpore u skladu je sa stavcima 3. i 4. članka 5.
 
Ministarstvo neće razmatrati prijave:
 
 • za znanstvenu opremu koja nije upisana u bazu podataka „Šestar“
 • za znanstvenu opremu koja je financirana na temelju Javnog poziva za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja u 2021. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2021. godini
 • za znanstvenu opremu koja nije dostupna široj znanstvenoj zajednici, odnosno koju nisu domaći i/ili međunarodni znanstvenici službeno koristili u posljednjih pet godina tijekom domaćega ili međunarodnoga znanstvenog projekta 
 • koje nisu poslane na propisanome obrascu uz potrebni prilog(e)
 • koje su poslane izvan propisanoga roka.
 
Nakon administrativne provjere svih zaprimljenih prijava, a u odnosu na propisane uvjete ovoga javnog poziva, Ministarstvo izrađuje listu prihvatljivih prijava koju zatim razmatra Strateški odbor za istraživačku infrastrukturu (u daljnjem tekstu: Strateški odbor) osnovan pri Ministarstvu koji provodi vrednovanje prijava sukladno Kriterijima za vrednovanje prijava, koji su sastavni dio ovoga javnog poziva. 
 
Strateški odbor će, uzevši u obzir ukupan iznos osiguranih financijskih sredstava, izraditi konačnu rang-listu prijava zajedno s iznosom financijske potpore za svaku prijavu. Ovisno o broju prijava i o broju bodova za pojedine prijave, Strateški odbor zadržava pravo dati preporuku da se najlošije rangirane prijave ne financiraju.
 
Minimalni broj bodova koji je potrebno ostvariti za razmatranje prijave iznosi osam (8) bodova.
 
Strateški odbor zadržava pravo dodatno procijeniti rangiranje prijava u slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova. Prijave koje ostvare isti broj bodova rangirat će se prema iznosu sredstava institucije uloženih u nadogradnju i/ili popravak predmetne opreme u posljednje tri godine.
 
Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na elektroničku adresu: znan-oprema@mzo.hr.
 
IX. Objava rezultata i financijska sredstva
 
Odluka o financiranju opreme donosit će se na temelju rang-liste i sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu. Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2022. godinu donosi ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva. 
 
Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom prijavitelja, opreme i odobrenim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (mzo.gov.hr). 
 
Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se u elektroničkome obliku na elektroničku adresu: pisarnica@mzo.hr u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Ministarstvo financijsku potporu isplaćuje na žiroračune znanstvenih organizacija.
 
X. Izvještavanje i obveze znanstvene organizacije
 
Odobrena financijska sredstva znanstvene organizacije dužne su iskoristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna. 
 
Znanstvena organizacija obvezna je do 31. ožujka 2023. godine dostaviti opisni i financijski izvještaj o načinu utroška dodijeljenih financijskih sredstava iz kojeg je vidljivo da su sredstva namjenski utrošena. 
 
Ministarstvo može, u bilo kojem trenutku, od znanstvene organizacije zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu uz svrhu financiranja znanstvene opreme, a za koju je financijska potpora ostvarena.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
 

1 Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450.
 
 
 • Prilozi:
 1. Kriteriji za evaluaciju prijava
 2. Elektronički obrazac za financijsku potporu (Šestar) za 2022. godinu.
 
 • Prilog 1. Kriteriji za evaluaciju prijava
 
KRITERIJ OSTVARENI UVJET BODOVI
1. Aktivnost na domaćim znanstvenim projektima 1.1. Oprema se službeno koristila na jednom domaćem znanstvenom projektu u posljednjih pet godina1. 1
1.2. Oprema se službeno koristila na dva domaća znanstvena projekta u posljednjih pet godina.  2
1.3. Oprema se službeno koristila na tri ili više domaćih znanstvenih projekata u posljednjih pet godina. 3
2. Aktivnost na međunarodnim projektima 2.1. Oprema se službeno koristila na jednom međunarodnom znanstvenom projektu u posljednjih pet godina. 2
2.2. Oprema se službeno koristila na dva međunarodna znanstvena projekta u posljednjih pet godina. 4
2.3. Oprema se službeno koristila na tri ili više međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih pet godina. 6
3. Objavljeni radovi 3.1. Korištenje opreme rezultiralo je objavljivanjem tri do pet radova u posljednje tri godine2  (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu). 1
3.2. Korištenje opreme rezultiralo je objavljivanjem šest ili više radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu). 3
4. Utjecaj potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata 4.1. Korištenje oprema rezultiralo je prijavom najmanje jednoga domaćega znanstvenog projekta u posljednje tri godine3. 1
4.2. Korištenje opreme rezultiralo je prijavom najmanje jednoga međunarodnoga znanstvenog projekta u posljednje tri godine. 3
Maksimalan broj bodova 15
Za sve projektne prijave koje se navode potrebno je dostaviti podatke o pozivu i broj prijave ili neki drugi dokaz o prijavi.

 1 Projektom u posljednjih pet godina smatra se svaki projekt koji je započeo nakon 1.1.2017. godine
 2 Radom objavljenim u posljednje tri godine smatra se svaki rad objavljen nakon 1.1.2019. godine
 3 Projektom u posljednje tri godine smatra se svaki projekt koji je započeo nakon 1.1.2019. godine