Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisana u bazu podataka „Šestar" u 2019. godini

Rok: 9. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 640-04/19-01/00002
URBROJ: 533-03-19-0001
Zagreb, 29. kolovoza 2019.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 – Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Uputom o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi podataka Šestar (Klasa: 640-04/18-01/00001, URBROJ: 533-19-18-0000) od 10. siječnja 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja
upisane u bazu podataka „Šestar“
u 2019. godini

 

Predmet Javnog poziva

Članak 1.

(1) Sukladno ovom Javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu za popravke, održavanje te nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“.

Korisnici financijske potpore

Članak 2.

(1) Pravo prijave na Javni poziv imaju javna sveučilišta i javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu (u daljnjem tekstu - znanstvene organizacije).
(2) Oprema za znanstvena istraživanja kojoj su dodijeljena sredstva na osnovi Javnog poziva u 2018. godini se ne može ponovno financirati temeljem Javnog poziva u 2019. godini.

Kriteriji relevantnosti potpore

Članak 3.

(1) Cilj ovog Javnog poziva je omogućiti učinkovitiji rad znanstvene opreme primjenjujući sljedeća četiri kriterija relevantnosti prijave:

 • Aktivnost korištenja znanstvene opreme na domaćim znanstvenim projektima,
 • Aktivnost korištenja znanstvene opreme na međunarodnim znanstvenim projektima,
 • Broj i kvaliteta objavljenih radova temeljenih na korištenju predmetne opreme,
 • Predviđeni utjecaj financijske potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata.

Definicija projekata

Članak 4.

(1) U svrhu provedbe ovog Javnog poziva koristit će se slijedeće definicije:

 • Domaći znanstveni projekti: isključivo projekti Hrvatske zaklade za znanost, UKF projekti, projekti iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (centri izvrsnosti, ESF projekti, projekti ulaganja u znanost i inovacije i drugi strukturni projekti).
 • Međunarodni znanstveni projekti: isključivo projekti Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije (FP5, FP6, FP7, Horizon 2020), programa Euratom, ESA, Zaklade za znanost EU zemalja, NATO, “National Institute of Health” (NIH) te Global Development Network donacije. Udio sudjelovanja hrvatske znanstvene organizacije u proračunu međunarodnog znanstvenog projekta mora biti veća od 500.000,00 kuna.

Iznos financijske potpore

Članak 5.

(1) Ukupan iznos financijske potpore temeljem ovog Javnog poziva dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu.
 

Rok za podnošenje prijava

Članak 6.

(1) Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave. Zahtjevi podneseni nakon isteka roka od 30 dana smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Bodovanje prijava

Članak 7.

(1) Financijska potpora će biti dodijeljena ovisno o broju bodova za četiri kriterija relevantnosti potpore, sukladno sljedećoj matrici:

Kriterij relevantnosti potpore Ostvareni uvjet Broj bodova
1. Aktivnost na znanstvenim projektima 1.1. Oprema se službeno koristila na jednom domaćem znanstvenom projektu u posljednjih pet godina 1
1.2. Oprema se službeno koristila na dva domaća znanstvena projekta u posljednjih pet godina 2
1.3. Oprema se službeno koristila na tri domaća znanstvena projekta ili više njih u posljednjih pet godina 3
2. Aktivnost na međunarodnim projektima  2.1. Oprema se službeno koristila na jednom međunarodnom znanstvenom projektu u posljednjih pet godina 2
2.2. Oprema se službeno koristila na dva međunarodna znanstvena projekta u posljednjih pet godina 4
2.3. Oprema se službeno koristila na tri međunarodna znanstvena projekta  ili više njih u posljednjih pet godina 6
3. Objavljeni radovi  3.1. Oprema je rezultirala objavljivanjem od tri do pet radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu) 1
3.2. Oprema je rezultirala objavljivanjem šest ili više radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu) 3
4. Predviđeni utjecaj potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata  4.1. Oprema je rezultirala prijavom najmanje jednog domaćeg znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana 1
4.2. Oprema je rezultirala prijavom najmanje jednog međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana 3


Način prijave

Članak 8.

(1) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti sva polja u propisanom prijavnom obrascu.
(2) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine prijavni obrazac i ispis iz baze podataka „Šestar“ kao obvezujući prilog. Ispis iz baze podataka „Šestar“ moguće je dobiti iz web preglednika pomoću opcije za ispis. Po potrebi, uz natječajnu dokumentaciju se može priložiti preslika dokumentacije koja dokazuje provedenu projektnu aktivnost.
(3) U propisanom roku iz članka 6. potrebno je presliku ispisane i potpisane inačice prijavnog obrasca s obvezujućim prilogom poslati na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr.

Prijavu je potrebno dostaviti i na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financiranje opreme za znanstvena istraživanja upisane
u bazi podataka „Šestar“ u 2019. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

(4) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

 • za znanstvenu opremu koja nije upisana u bazu podataka Šestar,
 • za znanstvenu opremu koja je financirana temeljem Javnog poziva u 2018. godini,
 • za znanstvenu opremu koja nije otvorena prema široj znanstvenoj zajednici, odnosno koja se nije službeno koristila tijekom trajanja domaćeg ili međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih pet godina od strane domaćih i/ili međunarodnih znanstvenika;
 • koje nisu poslane na propisanom obrascu uz potrebni prilog(e),
 • koje su poslane izvan propisanoga roka.

(5) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr

Natječajni postupak i postupak vrednovanja prijava

Članak 9.

(1) Osnovni administrativni kriteriji za razmatranje prijava za financijsku potporu su:

 • znanstvena oprema je upisana u bazu podataka Šestar,
 • vrijednost opreme jednaka je ili veća od 400.000,00 kn (procijenjena zamjenska vrijednost)
 • traženi maksimalni i minimalni iznos financijske potpore u skladu je sa stavcima 5. i 6. ovog članka.

(2) Minimalni broj bodova za razmatranje prijave iznosi osam (8) boda.
(3) Odluka o financiranju opreme donosit će se isključivo na temelju rang liste bodovnih kriterija.
(4) Znanstvena organizacija može ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu jednokratnu traženu financijsku potporu.
(5) Maksimalni iznos financijske potpore po prijavi je 200.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna te 100.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti ispod 1.000.000,00 kuna.
(6) Minimalni iznos financijske potpore po prijavi je 50.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna te 20.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti ispod 1.000.000,00 kuna.
(7) Znanstvena organizacija može ostvariti pravo na maksimalno jednu financijsku potporu za istu znanstvenu opremu.
(8) Za svaku pojedinu znanstvenu opremu znanstvena organizacija je dužna podnijeti zasebnu prijavu.
(9) Prihvatljivi troškovi koji se namjeravaju financirati ovom financijskom potporom u sklopu ovoga Javnog poziva ne smiju biti financirani iz drugih izvora.
(10) Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete ovoga Javnog poziva, Ministarstvo boduje prijave sukladno članku 7. te izrađuje listu prijava koje su uspješno prošle provjere iz stavke 1. i 2. ovog članka.
(11) Listu prijava iz stavka 10. ovog članka razmatra Strateški odbor za istraživačku infrastrukturu osnovan pri Ministarstvu, a koji će dodatno provjeriti bodovanje liste prijava, te time napraviti rang-listu prijava, rangiranu od prijave sa najvećim brojem bodova do prijave sa najmanjim brojem bodova.
(12) Strateški odbor će, uzimajući u obzir financijske uvjete iz stavaka 5. i 6. ovog članka te ukupan iznos osiguranih financijskih sredstava iz članka 5., izraditi konačnu listu prijava zajedno sa iznosom financijske potpore za svaku prijavu. Ovisno o broju prijava i o broju bodova za pojedine prijave, Strateški odbor zadržava pravo dati preporuku da se najlošije rangirane prijave ne financiraju. Ukupni broj prijava koje će biti financirane ovi Javnim pozivom ovisiti će o raspoloživim sredstvima.
(13) Strateški odbor zadržava pravo dodatno procijeniti rangiranje prijava u slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova. Prijave koje po bodovnim kriterijima iz članka 7. ostvare isti broj bodova rangirat će se prema iznosu sredstava institucije uloženih u nadogradnju i/ili popravak predmetne opreme u posljednjih tri godine.
(14) Sukladno konačnoj listi prijava iz stavka 11. ovog članka, odluku o dodjeli i iznosu financijske potpore, po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja, donosi državni tajnik nadležan za znanost.
(15) Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom financirane opreme za znanstvena istraživanja i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mzo.gov.hr/).
(16) Ministarstvo financijsku potporu isplaćuje na žiro račune znanstvenih organizacija.

Izvještavanje i obveze znanstvene organizacije

Članak 10.

(1) Znanstvena organizacija obvezna je do 1. lipnja 2020. godine dostaviti izvještaj o načinu utroška dodijeljenih financijskih sredstava.
(2) Ministarstvo može u bilo kojem trenutku od znanstvene organizacije zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu za svrhu financiranja znanstvene opreme, a za koju je financijska potpora ostvarena.
(3) Odobrena financijska potpora se mora iskoristiti do kraja proračunske godine u kojoj je odobrena i doznačena na žiro račun znanstvene organizacije.


MINISTRICA

prof. dr. sc. Blaženka Divjak