Održan sastanak Nacionalne skupine za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama

U organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja 4. ožujka 2021. održan je mrežni sastanak Nacionalne skupine za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama.

Zamjenica voditelja Nacionalne skupine i načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja gđa Dijana Mandić objasnila je europski kontekst vezan uz praćenje osoba s kvalifikacijama te planove i inicijative za izgradnju nacionalnoga sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama.

U izgradnji nacionalnoga sustava važnu ulogu ima Nacionalna skupina koja okuplja predstavnike ključnih dionika i ugledne stručnjake za razvoj politika, metodologiju praćenja zapošljivosti i informacijske sustave, a jedna od njezinih zadaća je i potpora daljnjim europskim istraživanjima o praćenju zapošljivosti osoba s diplomom koja će se nakon pilotiranja nastaviti provoditi u državama članicama Europske unije svake četiri godine. Sljedeće istraživanje planira se provesti 2022. godine i u njemu bi trebala sudjelovati i Republika Hrvatska. 

Kao potporu provedbi Preporuke Vijeća Europske unije o praćenju osoba s kvalifikacijom te dizajniranju i provedbi budućih europskih istraživanja, Europska komisija osnovala je na razini Europske unije Stručnu skupinu za praćenje osoba s diplomom koja je djelovala tijekom 2019. i 2020. godine. Hrvatski predstavnici u Stručnoj skupini bili su prof. dr. sc. Ivan Rimac i dr. sc. Teo Matković.

Prof. dr. sc. Rimac izvijestio je članove Nacionalne skupine o smjernicama Europske komisije o praćenju osoba s diplomom, pokrenutim aktivnostima u vezi s praćenjem, svrhom i sadržajem praćenja, zaštitom podataka, ciljnim skupinama, ishodima rada osnovanih tematskih skupina i planovima Europske komisije za provedbu Europskog istraživanja osoba s diplomom. Naveo je srednjoročne i dugoročne planove i obveze država članica u izgradnji europskoga sustava praćenja osoba s diplomom, kao i vremenski okvir za provedbu. Europska komisija objavila je konačno izvješće s preporukama Stručne skupine za praćenje osoba s diplomom Prema europskom mehanizmu praćenja osoba s diplomom: Preporuke stručne skupine (dostupno u prilogu).

Radi potpore provedbi istraživanja, Europska komisija pokrenula je inicijativu za izgradnju nacionalnih kapaciteta za implementiranje europskoga sustava praćenja zapošljivosti osoba s diplomom Capacity building for a European Graduate Tracking Initiative – EGTI kojom se želi svim državama članicama Europske unije pružiti potpora u osmišljavanju, koordinaciji, provedbi i praćenju programa izgradnje nacionalnih kapaciteta.

Članovi Nacionalne skupine i predstavnici Ministarstva u prosincu 2020. definirali su mapu puta za Republiku Hrvatsku koja predstavlja plan aktivnosti u 2021. godini za jačanje nacionalnih kapaciteta pa su članovi Nacionalne skupine pozvani da kao predstavnici ključnih dionika i dalje sudjeluju u implementaciji toga plana. Sljedeća planirana aktivnost Europske komisije i Ecorysa je održavanje webinara o budućem razvoju EGTI-ja koji bi se trebao održati u petak, 12. ožujka, o čemu će članovi Nacionalne skupine biti pravodobno informirani. 

Gđa Dijana Mandić osvrnula se na daljnje korake u izgradnji nacionalnoga sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama koji se odnose na donošenje odgovarajućega pravnog okvira kao pretpostavke za digitalizaciju evidencija i zbirki podataka u visokom obrazovanju na kojima Ministarstvo intenzivno radi. Članovi Nacionalne skupine bit će informirani i uključeni u sve inicijative koje pridonose izgradnji nacionalnoga sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama.

Prilozi:

Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Visoko obrazovanje