Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“ za 2023. godinu

Rok: 3. svibnja 2024.

Na temelju Zakona o Nagradi „Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 123/23), Odbor za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“ raspisuje 
 
NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu
Nagrade „Ivan Filipović“ za 2023. godinu
  
Radi dodjele Nagrade „Ivan Filipović“ (u daljnjem tekstu: Nagrada) za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2023. godinu, Odbor za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“ poziva dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, sveučilišta, strukovna društva i udruženja te pojedince i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojem i obrazovanjem da predlože kandidate/kandidatkinje:
  • za nagradu za životno djelo
  • za godišnju nagradu.

Predloženi kandidati/kandidatkinje za Nagradu moraju se posebno isticati među prosvjetnim djelatnicima po zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju te u svojoj sredini uživati ugled uzornoga prosvjetnog djelatnika/djelatnice i stručnjaka/stručnjakinje, čestitoga i vrijednoga čovjeka i građanina.

Godišnja nagrada dodjeljuje se istaknutim odgojno-obrazovnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima ili grupi odgojno-obrazovnih radnika ili znanstvenika i stručnjaka ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkoga rada, za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, a osobito u godini koja prethodi dodjeli Nagrade. 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim odgojno-obrazovnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je odgojno-obrazovni ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Za Nagradu se predlažu: istaknuti pojedinci u odgojno-obrazovnome sustavu (praktičari), pedagoški pisci (pisci udžbenika, metodičkih priručnika, članaka, prikaza, recenzija), autorski timovi odnosno skupine pojedinaca za inovacijske ili druge značajne pedagoške projekte te znanstvenici čije je područje znanstvenoga rada i interesa usko povezano s teorijom i praksom u odgoju i obrazovanju.

Nagrada se dodjeljuje za doprinos razvoju i unapređenju odgojno-obrazovnoga sustava u njegovim pojavnim oblicima na lokalnoj i državnoj razini.

Nagradom se nagrađuje: pojedinačna stvaralačka odgojno-obrazovna praksa u nastavi, izvannastavni oblici odgojno-obrazovne djelatnosti te izvanškolski oblici, timski projekti za unapređivanje odgojno-obrazovne djelatnosti u različitim pojavnim oblicima, autorski doprinosi unapređivanju i praćenju odgojno-obrazovne djelatnosti u sredstvima javnog priopćavanja i stručnim glasilima, autorski doprinosi za promicanje inovacija u odgojno-obrazovnoj djelatnosti, autorski doprinosi za inovativne školske i zavičajne kurikulume, pojedinačni znanstveni prinosi u objavljenim znanstvenim radovima koji su usko povezani s teorijom i praksom u odgoju i obrazovanju.

Nagrade, godišnja i za životno djelo, dodjeljuju se za sljedeća područja odgojno-obrazovnoga sustava: predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednje školstvo, visoko školstvo te znanstveni i stručni rad.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati: životopis kandidata/kandidatkinje, tijek njegova/njezina rada, temeljito obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat/kandidatkinja predlaže za Nagradu za životno djelo.

Prijedlog se podnosi na obrascu: Prijedlog za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2023. godinu.

Obrazac se može preuzeti s mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Popunjeni i obrazloženi obrasci s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Odbor za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb,
s naznakom: Prijedlozi za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“ za 2023. godinu
, uz obveznu naznaku područja odgojno-obrazovnoga sustava na koje se prijedlog odnosi.
 
Rok za podnošenje prijedloga je 3. svibnja 2024. godine.
 
Ako je prijedlog upućen preporučenom poštom, dan predaje na pošti smatra se danom predaje Odboru.
 
Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Odbor za dodjelu Nagrade „Ivan Filipović“
Zagreb, 2. travnja 2024.