Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini

Rok: 20. travnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 402-03/22-09/00003
URBROJ: 533-03-22-0001
 
Zagreb, 15. veljače 2022. godine
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama (KLASA: 402-07/19-09/00068, URBROJ: 533-03-19-0001 od 21. svibnja 2019. godine), objavljuje
 
JAVNI POZIV 
za financijsku potporu u pripremi i održavanju 
znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini
 
I. Predmet Javnoga poziva
 
Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.
 
Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima iz pojedinog područja znanosti te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti i struke.
 
Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.
 
II. Korisnici financijske potpore
 
Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.
 
Znanstveni i znanstvenostručni skupovi koji su ostvarili financijsku potporu na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (KLASA: 402-03/22-09/00004, URBROJ: 533-03-22-0001 od 15. veljače 2022. godine) ne mogu ostvariti financijsku potporu sukladno ovome javnom pozivu.
 
III. Iznos financijske potpore i vrsta troška
 
Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu za pokriće:
 
 • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole),
 • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana),
 • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima,
 • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i sl.).
 
Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda. 
 
IV. Način prijave
 
(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci. 
 
U slučaju podnošenja zahtjeva nakon održanoga skupa/škole zahtjevu se prilaže detaljan prikaz svih utrošenih financijskih sredstava uz prilaganje preslika računa i/ili ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava.
 
(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno treba ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkome obrascu nužno je unijeti ukupne planirane troškove skupa/škole te ukupne planirane iznose svih izvora financiranja u 2022. godini. Iznos tražen od Ministarstva treba biti opravdan i ne smije biti veći od ukupnih troškova skupa/škole u 2022. godini. 
 
(3) Zahtjev za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenog i znanstvenostručnog skupa/škole u 2022. godini podnosi se u tiskanome ili elektroničkome obliku
 
U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.
 
U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.
 
(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:
 
a) prva obavijest sudionicima skupa/škole,
b) definiran (okvirni) program skupa/škole, 
c) preslike računa ili predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina/struktura izvršenih ili planiranih troškova organizacije skupa/škole te 
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora skupa/škole - samo u slučaju kad se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku.
 
(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti: 
 
a) ili u tiskanome obliku na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
 
b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.
 
(6) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 
 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
 • koji su podneseni izvan propisanoga roka te
 • organizatora koji nisu dostavili obvezno izvješće o održanome skupu i utrošku sredstava potpore za skupove i škole održane i sufinancirane u 2021. godini.
 
(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički slanjem upita na elektroničku adresu: np-skupovi@mzo.hr.
 
V. Rok za podnošenje zahtjeva
 
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 20. travnja 2022. godine. Elektronički obrazac kao i elektroničke prijave zatvaraju se u srijedu, 20. travnja 2022. godine, u 16.00 sati.
 
Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi.
 
VI. Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva
 
Pri ocjenjivanju podnesenih zahtjeva osobito će se uzeti u obzir:
 
 • znanstvena razina organizatora i sudionika skupa/škole, 
 • tematika skupa/škole te znanstveno, nacionalno, međunarodno i društveno značenje skupa,
 • mogući doprinos skupa širenju znanstvene misli, ocjeni dobivenih rezultata istraživanja i kritičkoj razmjeni mišljenja,
 • mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje s domaćim i stranim znanstvenim ustanovama i znanstvenicima te 
 • tradicija održavanja skupa/škole.
 
Prijavitelj je dužan ostvariti planirane aktivnosti s posebnim naglaskom na elemente koji utječu na visinu financijske potpore: broj sudionika iz Republike Hrvatske, broj sudionika iz inozemstva, broj radova i broj dana, a u slučaju većih odstupanja prijavitelj je dužan to pisano obrazložiti.
 
VII. Natječajni postupak
 
Sukladno Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama, prijedlogu Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva, donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2022. godinu.
 
Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola te dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (mzo.gov.hr), a o tome će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem. 
 
Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2022. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.
 
VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja
 
Ministarstvo provodi administrativnu provjeru podnesenih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju izvješća na propisanom elektroničkom obrascu u skladu s odlukom, odnosno ugovorom o financijskoj potpori.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs