Nacionalna vijeća, stručna i radna tijela i povjerenstva

Najviše stručno tijelo u Republici Hrvatskoj je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustav znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj te, između ostaloga, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća i matične odbore iz redova istaknutih znanstvenika, umjetnika i profesora.

Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj važno za utvrđivanje kriterija za raspodjelu proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visokog obrazovanja i praćenje istih.

Najviše savjetodavno i stručno tijelo za promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, a imenuje ga Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora.

Povjerenstvo za znanstveno - izdavačku djelatnost i Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge predstavljaju savjetodavna stručna tijela ministra u provođenju javnih poziva za financijsku potporu znanstveno - izdavačkoj djelatnosti, organizaciji znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola, radu znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga i programa popularizacije znanosti.
 

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

Sve informacije o Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje, o njegovom radu i aktivnostima možete pogledati na zasebnim Internet stranicama Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.
Strateški odbor za istraživačku infrastrukturu
Ispitna komisija za geologe
Prema Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (NN, broj 14/88) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (NN, broj 82/95) za polaganje stručnog ispita za samostalno obavljanje geoloških istraživanja nadležno je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Navedenim Pravilnicima predviđeno je izdavanje:
 
 1. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu (čl. 24.) - kojim se potvrđuje da je kandidat položio stručni ispit, te da je temeljem toga osposobljen za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.
 2. Uvjerenje o osposobljenosti za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (čl. 26.) - potvrđuje da je kandidat osposobljen za samostalno obavljanje geoloških istraživanja bez polaganja stručnog ispita, s obzirom da je do stupanja na snagu Pravilnika (i njegovih izmjena i dopuna) radio najmanje 10 godina na odgovarajućim poslovima, što dokazuje izrađenim elaboratima gdje je sudjelovao kao glavni autor ili nositelj zadatka.
Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge
Imenuju se članovi Povjerenstva, kako slijedi:
 
 1. prof. dr. sc. Stipan Janković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, član
 3. prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 4. prof. dr. sc. Pero Raos, Strojarski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, član
 5. izv. prof. dr. sc. Igor Weber, Institut „Ruđer Bošković", Zagreb, član
Povjerenstvo za programe popularizacije znanosti

Imenuju se članovi Povjerenstva za programe popularizacije znanosti, kako slijedi:
 
 1. dr. sc. Nikolina Novosel, Institut za fiziku, predsjednica
 2. Sunčica Findak, Hrvatska radiotelevizija, članica
 3. prof. dr. sc. Danijel Labaš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija, član
 4. Tanja Rudež, Jutarnji list, članica
 5. Martina Tolić, Hrvatsko katoličko sveučilište, članica
 6. Matija Vajdić, Energetski institut Hrvoje Požar, član.
Povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost
Imenuju se članovi Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost, kako slijedi:
 
 1. dr. sc. Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest, predsjednik
 2. akademik Igor Anić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, član
 3. doc. dr. sc. Anita Dremel, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, članica
 4. izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, članica
 5. Makso Herman, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, član
 6. izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, član
 7. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, članica
 8. dr. sc. Ivica Rubelj, Institut Ruđer Bošković, član
 9. prof. dr. sc. Nino Stojković, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, član
 10. izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić, Sveučilište u Zadru, članica
 11. prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, članica
 12. izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, član
 13. prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, član
Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustav znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj ima sljedeće funkcije:
 • raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje
 • predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje visokog obrazovanja
 • daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih zvanja
 • prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja, polja i grane, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja
 • na zahtjev ministra pokreće postupak za razrješenje predsjednika i članova matičnih odbora (sukladno članku 36. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • općim aktom utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • općim aktom utvrđuje minimalne uvjete radnih obveza za znanstveno, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja o kojima se podnosi izvješće u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacija i visoka učilišta u području umjetnosti da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65 godina života u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta
 • daje prijedlog o davanju ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno članku 34. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • daje suglasnost na oduzimanje ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno članku 36. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • predlaže proglašavanja znanstvenih centara izvrsnosti te daje mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnologijskih parkova i kolaborativnih tehnologijskih centara
 • predlaže kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje te tehnološki razvoj
 • predlaže i potiče sudjelovanje drugih subjekata i organizacija civilnog društva, posebno tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja
 • predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog pomlatka
 • imenuje članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanje
 • predlaže i potiče mjere vezane uz policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te predlaže Hrvatskom saboru strateški dokument mreže javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta
 • raspravlja pitanja od važnosti za razvoj nacionalnoga inovacijskog sustava i predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unapređenje te poticanje tehnološkog razvoja
 • predlažu članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
 • predlaže suglasnost na statut javnog znanstvenog instituta (sukladno članku 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Članovi Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Područna znanstvena vijeća
Matični odbori
 
Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja
Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na temelju čijeg prijedloga Nacionalno vijeće utvrđuju kriterije za raspodjelu proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visokog obrazovanja.

Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja:
 • daje mišljenje Nacionalno vijeću o prijedlogu proračuna kojeg ministar podnosi Vladi RH
 • prati i izvještava Nacionalno vijeće o provođenju tzv. Lump sum modela financiranja visokih učilišta
 • daje mišljenje Nacionalnom vijeću o potrebi i zahtjevima za kapitalnu izgradnju, razvojne programe i širenje mreže studijskih programa i institucija u aspektima potrebnih financijskih sredstava
 • očituje se na mišljenja Nacionalnim vijećima o zahtjevima i pitanjima iz područja financiranja studenata, sindikata, visokih učilišta i drugih tijela i institucija
 • prati kretanje troškova te predlaže Nacionalnom vijeću mjere za unapređenje studentskog standarda
 • prati i podnosi izvješća Nacionalnom vijeću o kretanju u području financiranja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u svijetu
 • obavlja i druge poslove utvrđene i drugim zakonskim propisima.
Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju je najviše savjetodavno i stručno tijelo za promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti, te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša.

Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju:
 
 • donosi etički kodeks kojim utvrđuje etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom radu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima, nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom i obrazovnom procesu, postupcima i radnjama vezanim za tržišno natjecanje, te odnosu prema javnosti i sredstvima javnog priopćavanja
 • donosi mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti u razmatranim slučajevima u obliku stajališta, mišljenja, odluka, preporuka, prijedloga ili primjedbi