Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/23-01/00494
URBROJ: 533-05-23-0001
 
Zagreb, 31. listopada 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20 i 21/23) i članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 151/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola 
obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2023. godini
 
I.
 
Za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom prema ovoj odluci odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 471.564,00 eura (četiristo sedamdeset jedna tisuća petsto šezdeset četiri eura).
 
II.
 
Sredstva za ovu namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/22 i 63/23), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, K110283 - Opremanje osnovnoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom, konto: 3662 i 3821.  
 
III.
 
Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u svim osnovnim školama koje se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Školama iz stavka 1. ove točke dodjeljuju se sredstva sukladno broju učenika razvrstanih u jedanaest kategorija:
 
KATEGORIJA KRITERIJ IZNOS U EURIMA BROJ ŠKOLA UKUPAN IZNOS
I. do 50 učenika 177,00 32 5.664,00
II. 51 do 150 učenika 237,00 197 46.689,00
III. 151 do 250 učenika 303,00 166 50.298,00
IV. 251 do 350 učenika 437,00 140 61.180,00
V. 351 do 450 učenika 567,00 119 67.473,00
VI. 451 do 550 učenika 701,00 87 60,987.00
VII. 551 do 650 učenika 963,00 66 63.558,00
VIII. 651 do 750 učenika 1.099,00 42 46.158,00
IX. 751 do 850 učenika 1.232,00 19 23.408,00
X. 851 do 950 učenika 1.298,00 19 24.662,00
XI. više od 950 učenika 1.431,00 15 21.465,00
UKUPNO 902 471.542,00
 
 
Raspodjela sredstava po školama iskazana je u tablici Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola za 2023. godinu koja je sastavni dio ove odluke.
 
IV.
 
Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2023. godini je ravnatelj škole.
 
Odobrena sredstva bit će uplaćena na žiroračun škole u skladu s člankom 21. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, broj 145/22 i 63/23), odnosno u skladu s dinamikom realizacije aktivnosti i projekata te dospijećem obveza za koje se prenose sredstva, a sukladno načelima dobroga financijskog upravljanja, posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
 
Nakon izvršene nabave obvezne lektire i stručne literature, u propisanom roku, škola je dužna najkasnije do 31. prosinca 2023. godine dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima i preslike računa Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za odgoj i obrazovanje, s pozivom na navedenu klasifikacijsku oznaku na elektroničku adresu: pisarnica@mzo.hr ili na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje