Poziv na razgovor s Komisijom – intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, za potrebe projekata

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu održat će se u srijedu 30. listopada 2019. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema utvrđenome rasporedu.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00005
URBROJ: 533-02-19-0005
Zagreb, 17. listopada 2019.
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, za potrebe projekata

 
Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 12. rujna 2019. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 12. rujna 2019. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 177, od 13. rujna 2019. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto:

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
4. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (4.2.1.1.4.)

održati će se u srijedu, 30. listopada 2019. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena i imena):
 
POČETNO SLOVO
PREZIMENA
POČETNO SLOVO
IMENA
ODRŽAVANJE
INTERVJUA
B M srijeda,
30. listopada 2019.,
u 9.00 sati
B.D. I
BI A
BR A
B M
Ć T
Đ A
F H
H N srijeda,
30. listopada 2019.,
u 10.00 sati
J P
J M
K D
K. V. S
K Z. M.
L T
L I
L M srijeda,
30. listopada 2019.,
u 12.00 sati
M L
N A
NJ N
P A
PER V
P B
PET V
P D srijeda,
30. listopada 2019.,
u 12.00 sati
P K
P S
R. Ž. M
R V
R A
S R
S A
S V srijeda,
30. listopada 2019.,
u 13.00 sati
Š V
T. S. M
T M
V B

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja