Poziv za iskaz interesa za financiranje ili sufinanciranje održavanja i obnove građevina javnih visokih učilišta u 2019. godini

Rok: 10. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 404-04/19-01/00006
URBROJ: 533-02-18-0002
Zagreb, svibanj 2019.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za financiranje ili sufinanciranje obnove građevina javnih visokih učilišta u 2019. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u nastavku teksta: Ministarstvo) ovim putem poziva javna visoka učilišta na dostavu zahtjeva za financiranjem održavanja i obnove obnova njihovih zgrada u 2019. godini.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je u državnome proračunu za 2019. godinu za potrebe održavanja objekata javnih visokih učilišta i njihovih pripadnih sastavnica sredstva na poziciji K621061- Održavanje objekata visokoobrazovnih ustanova, te ovim putem namjerava utvrditi stvarne potrebe prihvatljivih podnositelja na održavanju i obnovi njihovih zgrada.

Ovim putem mole se prihvatljivi podnositelji koji su već ranije Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnijeli bilo kakav zahtjev za financiranjem ili sufinanciranjem obnove ili održavanjem prihvatljivih građevina da ponovno podnesu svoj zahtjev u skladu s pravilima ovoga poziva.

Prihvatljivi podnositelji prijava su javna visoka učilišta i njihove pripadne sastavnice.

Prihvatljive građevine su postojeće građevine u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva i/ili  Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave i/ili sveučilišta u Republici Hrvatskoj i njihovih pripadnih sastavnica i/ili Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ako prihvatljivi podnositelj nije vlasnik postojeće građevine na kojem planira provoditi prihvatljive aktivnosti, uz prijavu je dužan dostaviti dokaz o tome kako će imati na raspolaganju predmetnu građevinu u sljedećih deset (10) godina.

U svrhu dokazivanja prihvatljivosti građevine podnositelji trebaju dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja presliku zemljišnoknjižnog izvatka za nekretninu na kojoj se nalazi građevina. Ako prihvatljivi podnositelj, Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije vlasnik predmetne nekretnine, uz zemljišnoknjižni izvadak potrebno je dostaviti dokaze o stjecanju prava vlasništva na istoj na temelju zakona ili dokaz o stjecanju prava korištenja na rok od najmanje deset (10) godina.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i opremanju prihvatljivih objekata.

Prilikom dodjele sredstava koje Ministarstvo znanosti ima na raspolaganju, prednost će imati prihvatljivi podnositelji koji su već započeli s provođenjem prihvatljivih aktivnosti s vlastitim financijskim sredstvima.

Cilj aktivnosti koja je planirana ovim pozivom je poboljšanje uvjeta u obavljanju djelatnosti obrazovanja, studentskoga standarada te znanstvenog, umjetničkog i razvojnog istraživanja.

Provedbeno razdoblje: Prihvatljive aktivnosti na projektu su one aktivnosti za koje nije već izvršeno financiranje iz sredstava državnog proračuna ili sredstava EU fondova.

Iznos financiranja ili sufinanciranja podnositelja:

Najviši udio sufinanciranja prihvatljivih aktivnosti je 100% troškova.

Postupak podnošenja prijave: Podnositelj zahtjeva podnosi prijavu za iskaz interesa, uz priloge.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • popunjeni Prijavni obrazac, Prilog 1 i Prilog 2, s vlastoručnim potpisom osobe koja je ovlaštena zastupati podnositelja i pečatom podnositelja;
  • proračun prijave, s vlastoručnim potpisom osobe koja je ovlaštena zastupati podnositelja i pečatom  podnositelja;
  • presliku proračuna sa stavkom vlastitog udjela sufinanciranja ili izjavu da će podnositelj osigurati sredstva ako prijava bude odabrana;
  • kratko obrazloženje potreba za poduzimanjem planiranih prihvatljivih aktivnosti, odnosno na koji će način poduzimanje takvih aktivnosti poboljšati uvjete obrazovanja, studentskoga standarda te znanstvenog, umjetničkog i razvojnog istraživanja, do šest kartica teksta;
  • dokaze o vlasništvu ili pravu korištenja prihvatljive građevine;

Prijava se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obvezno uz naznaku:

„Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje obnove građevina javnih visokih učilišta u 2019. godini“ - NE OTVARATI,
na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. lipnja 2019. godine.

Pravodobno pristiglim smatrat će se zahtjevi dostavljeni pisarnici do 16.00 sati navedenoga dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Postupak odabira prijava: Pravodobno pristigle prijave Ministarstvo znanosti i obrazovanja će  obraditi u svrhu utvrđivanja potreba za obnovom ili održavanjem prihvatljivih građevina.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će sve prihvatljive podnositelje po potrebi  pozvati na razjašnjenje onih činjenica koje jesu ili bi mogle biti od utjecaja na opravdanost ulaganja u obnovu ili održavanje (primjerice nejasni vlasnički odnosi, upisane zabilježbe, tereti, plombe na nekretninama na kojima se planira provođenje predviđenih aktivnosti i/ili dopustivost predviđenih zahvata u prostor).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će pristigle prijave koje udovoljavaju svim uvjetima iz ovoga poziva vrednovati prema obrazloženju potreba za poduzimanjem planiranih prihvatljivih aktivnosti, odnosno na koji će način poduzimanje takvih aktivnosti poboljšati uvjete obrazovanja, studentskoga standarda te znanstvenog, umjetničkog i razvojnog istraživanja.

Kriterij:
Obrazloženje potreba za poduzimanjem planiranih prihvatljivih aktivnosti
Ocjena Broj bodova za ocjenu

Loše

Planirane aktivnosti i/ili njihov doprinos poboljšanju uvjeta obrazovanja, studentskoga standarda, znanstvenog te umjetničkog i razvojnog istraživanja nisu opisani ili nisu jasno opisani.

Loše 
- 2 boda

Dobro

Planirane aktivnosti dovoljno su jasno opisane, ali nije razvidno da te aktivnosti zaista pridonose poboljšanju uvjeta obrazovanja, studentskoga standarda te znanstvenog, umjetničkog i razvojnog istraživanja.

Dobro 
- 5 bodova

Odlično

Planirane aktivnosti i njihov doprinos poboljšanju uvjeta obrazovanja, studentskoga standarda te znanstvenog, umjetničkog i razvojnog istraživanja jasno je opisana.

Odlično 
- 10 bodova
  Maksimalno 10 bodova

Ovisno o broju podnesenih prijava, postignutom broju bodova pojedinih prijava i ukupnome iznosu zatraženih sredstava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja će dodijeliti sredstva za provedbu prihvatljivih aktivnosti.

U slučaju da ukupan opravdani iznos zahtijevanih sredstava po ovom pozivu bude veći od raspoloživih sredstava, prioritet u dodjeli sredstava za 2019. godinu imat će zahtjevi kojih je realizacija već započela te je su za iste već osiguravana sredstva iz državnog proračuna u prethodnim proračunskim godinama.

Izvršenje sredstava provodit će se temeljem vjerodostojne dokumentacije kao što su računi, privremene obračunske situacije i sl.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestit će visoka učilišta koja su podnijela svoje prijave  elektroničkom poštom i preporučenom pošiljkom.