Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Rok: 30. rujna 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/23-01/00345
URBROJ: 533-06-23-0001
 
Zagreb, 26. srpnja 2023.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje 
 
Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti
osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.
 
Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.
 
Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:
 
 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike 
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)
 • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.
 
Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine 2023./2024.
 
Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 4.000,00 eura/30.138,00 kuna.
 
Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:
 
 • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti 
 • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma 
 • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).
 
Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 
 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima
 • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka 
 • škola čiji zatraženi iznos za financiranje prelazi 4.000,00 eura/30.138,00 kuna ukupno
 • škola koje nisu dostavile obvezno izvješće o provedenom programu izvannastavnih aktivnosti financiranih u 2020., 2021. i 2022. godini (one koje su imale odobren projekt).
 
Nakon završetka provedbe projekta škole/učenički domovi podnose izvješće Ministarstvu te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.
 
Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola/učenički dom je dužna/dužan o tome obavijestiti Ministarstvo.
 
Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2023. godine. 
 
Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će projekte škola/učeničkih domova kojima će odlukom ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchsa biti dodijeljena financijska sredstva za njihovu provedbu.  
 
Obavijest o rezultatima poziva s popisom odobrenih projekata i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr).
 
Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektronički na adresu: izvannastavne@mzo.hr.
 
Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja 
s naznakom „POZIV - IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI“
 
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb