Poziv dionicima visokog obrazovanja za dostavu podataka o inovativnosti i poduzetništvu u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

5. prosinca 2017. - U sklopu HEInnovate inicijative imenovana je Koordinacijska skupina koja će pratiti izradu Analize stanja inovativnog i poduzetničkog kapaciteta visokih učilišta. Članovi Koordinacijske skupine su: Marina Crnčić Sokol - predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, Miljenka Kuhar - predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, Željka Mrkša - predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Radojka Tomašević - predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ivana Graf - predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Dražan Kozak - predstavnik Rektorskoga zbora, mr. sc. Iva Senegović - predstavnica Vijeća veleučilišta i visokih škola, Nediljko Jerković - predstavnik Studentskoga zbora, dr. sc. Josip Hrgović - predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Zadatak Koordinacijske skupine je da u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europskom komisijom prati provedbu HEInnovate inicijative u Republici Hrvatskoj.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) dogovorila je da će prof. dr. sc. Marina Dabić s Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao nacionalna stručnjakinja, pripremiti „background report“ o inovativnosti i poduzetništvu u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Pozivamo zainteresirane predstavnike visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i ostale dionike visokog obrazovanja da pošalju dokumente, primjere dobre prakse i prijedloge koje bi nacionalna stručnjakinja mogla ugraditi u „background report“ na e-mail: mdabic@net.efzg.hr.