Obavijest o Javnome pozivu za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020.

8. prosinca 2014.

Tijekom pregovora s predstavnicima Europske komisije o strateškim dokumentima Republike Hrvatske za novo programsko razdoblje korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova promijenili su se prioriteti ulaganja te na ovaj način produljujemo rok za dostavu prijava dok se Operativni programi ne odobre, kada će se sa sigurnošću moći modificirati Javni poziv prema prihvatljivim prioritetima.

Sukladno usvojenome Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020., trenutno su za financiranje prihvatljiva sljedeća prioritetna područja ulaganja u sektoru znanosti i obrazovanja:

Tematski cilj 1: JAČANJE ISTRAŽIVANJA, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

  • Izgradnja infrastrukture za istraživanje i razvoj usmjerene na poboljšanje organizacije i fokusa istraživanja, primjerice na stvaranje kritične mase potrebne za učinkovito rješavanje izazova u istraživanju usmjerenom na potrebe u gospodarstvu i društvu.

Tematski cilj 10: ULAGANJE U OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE ZA VJEŠTINE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

  • Poboljšati vještine za zapošljivost i napredovanje uz poboljšanje kvalitete i važnosti strukovnog obrazovanja (moguća infrastrukturna ulaganja u sektorima srednjega strukovnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja na razini visokog obrazovanja).
  • Povećati stope završetka tercijarnog obrazovanja i smanjiti broj napuštanja studija studenata u nepovoljnome položaju tj. studenata lošega socijalno-ekonomskog statusa (moguća infrastrukturna ulaganja u obnovu/izgradnju studentskoga smještaja).
  • Iskoristiti potencijal IKT-a za poboljšanje ishoda učenja predtercijarnih programa i poboljšati informatičku pismenost (infrastrukturna ulaganja u digitalizaciju škola).

Detaljnije informacije o investicijskim prioritetima bit će dostupne nakon usvajanja Operativnoga programa za konkurentnost i koheziju 2014. - 2020.

Svi projektni prijedlozi zaprimljeni nakon 1. srpnja 2014. neće biti vrednovani poslije roka dostave 31. prosinca 2014. godine jer se rok produljuje do 30. lipnja 2015. godine. Svi do tada zaprimljeni prijedlozi projekata bit će vrednovani nakon završetka novoga roka za dostavu prijedloga tj. vrednovanje će započeti 1. srpnja 2015. godine.

Obavijest o novome roku za dostavu projektnih prijedloga bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nakon izmjene Javnoga poziva sukladno Operativnome programu za konkurentnost i koheziju 2014. - 2020. kad ga usvoji Europska komisija.

Kontakti:
Gabrijela Herceg Sarajlić
Načelnica Sektora za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije
E-mail: gabrijela.herceg@mzo.hr
Telefon: 01/4594-380

Darija Skoko
Voditeljica Službe za programe i projekte Europske unije
E-mail: darija.skoko@mzo.hr
Telefon: 01/4594-335

Martina Katalin
Stručna savjetnica
E-mail: martina.katalin@mzo.hr
Telefon: 01/4594 344