Natječaj za prijavu zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2022. - 2023.

Rok: 30. lipnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije zajednički provode i sufinanciraju program na temelju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji, s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata. Također se znanstvenicima želi omogućiti suradnja u međunarodnom okruženju i razvoj znanstvenih karijera, osobito mladih znanstvenika i znanstvenica.

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Prijedlozi projekata koji uključuju poslijediplomske/doktorske studente, mlade znanstvenike i znanstvenice, posebno će se vrednovati.

U sklopu ovoga programa moguća je potpora samo novim međunarodnim partnerstvima. Prijedlozi projekata koji predstavljaju nastavak suradnje s istim partnerima neće se uzeti u obzir ako su već dobili potporu u sklopu ovoga programa.

Preduvjet za prijavu je zajednički definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta suradnje mora biti osigurano na obje strane.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2023. kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.

Sve prijave moraju biti podnesene objema stranama: hrvatski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, austrijski voditelj projekta prijavu podnosi Austrijskoj agenciji za međunarodnu suradnju u području obrazovanja i istraživanja.

Moguće je prijaviti projekte iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.

Trajanje projekata: dvije godine (1. siječnja 2022. - 31. prosinca 2023.)

Datum do kojega se podnose prijave: 30. lipnja 2021. godine

Financijske odredbe

Sredstva se dodjeljuju za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka snosi zemlja primateljica. Na hrvatskoj strani može se tražiti ukupno do 7.000,00 eura (3.500,00 eura godišnje) za pojedini projekt. Od toga se može tražiti do 500,00 eura jednokratno (u prvoj godini) za pokriće materijalnih troškova provođenja projekta u opravdanim slučajevima (navesti u obrascu).

Nakon podnesenog izvješća za prvu godinu projekta, u slučaju da je preostalo neutrošenih sredstava, moguće je naknadno zatražiti prenamjenu do iznosa od 500,00 eura za materijalne troškove u drugoj godini projekta.

Sredstva za putovanja hrvatskih znanstvenika u Austriju: do 300,00 eura za pojedino putovanje (hrvatska ustanova obračunava stvarni trošak).

Sredstva za boravak austrijskih znanstvenika u Hrvatskoj:

 • znanstvenici s doktoratom
  • kratki boravci do 14 dana - 100,00 eura na dan
  • dugi boravci od 14 dana do najviše dva mjeseca - 1.400,00 eura na mjesec;
 
 • poslijediplomski/doktorski studenti
  • kratki boravci do 12 dana - 100,00 eura na dan
  • dugi boravci od 12 dana do najviše dva mjeseca - 1.250,00 eura na mjesec.

Navedeni su maksimalni iznosi iz kojih se pokriva smještaj austrijskih znanstvenika (do 74,00 eura na dan za kratke boravke - osigurava i obračunava hrvatska ustanova). Preostali iznos od 26,00 eura na dan namijenjen je prehrani austrijskih znanstvenika i to u visini zakonom propisane dnevnice u RH koja iznosi 200,00 kuna.

U slučaju dugoga boravka od 30 dana, od svote od 1.400,00/1.250,00 eura hrvatska ustanova će pokriti trošak smještaja austrijskih znanstvenika do iznosa od 610,00/460,00 eura, a preostalih 790,00 eura, tj. odgovarajuća svota od 6.000,00 kuna (200,00 kn X 30 dana) za trošak prehrane bit će isplaćena austrijskim znanstvenicima u Hrvatskoj.

U svakom slučaju, austrijski znanstvenici dobivaju svotu od 200,00 kuna za prehranu, pomnoženu sa stvarnim brojem dana njihova boravka u Hrvatskoj, a njihov smještaj osigurava hrvatska ustanova u navedenim financijskim okvirima.

Zatraženi iznosi navedeni u eurima preračunavaju se u kune prema srednjem tečaju na dan izrade financijske odluke koja služi kao temelj isplate sredstava odobrenome projektu.

Odabir projekata i evaluacijski kriteriji

Evaluaciju prijedloga projekata obavit će stručnjaci s hrvatske i austrijske strane, polazeći od sljedećih kriterija:

 • znanstvena relevantnost istraživanja;
 • primjerenost prikazane znanstvene metode;
 • kvalificiranost podnositelja projekta i suradnika s hrvatske strane;
 • važnost i potreba bilateralne znanstvene suradnje (korist za znanost u objema državama te mogućnost za iskoristive rezultate i patente, licencije itd. ili za nove znanstvene spoznaje);
 • mogućnost nastavka suradnje u sklopu programa EU-a ili drugih multilateralnih programa;
 • sudjelovanje mladih znanstvenika (do 35 godina) s hrvatske strane;
 • sudjelovanje znanstvenica kao suradnica ili voditeljica projekata s hrvatske strane.

Rezultati će biti objavljeni nakon provedene evaluacije i usuglašavanja s austrijskom stranom (u prosincu 2021. godine).

Izvješćivanje

Hrvatski znanstvenici dužni su dostaviti godišnja financijska i stručna izvješća Ministarstvu znanosti i obrazovanja dinamikom propisanom s hrvatske strane. Nakon završetka projekta potrebno je u roku od tri mjeseca (kraj ožujka 2024.) dostaviti zajedničko završno izvješće o radu na projektu.

Prijava na natječaj

Za svaki projekt na hrvatskoj i austrijskoj strani moraju biti imenovani voditelji projekta koji podnose prijavu nadležnim uredima u Hrvatskoj i Austriji u skladu s propisanim uvjetima i na određenim prijavnim obrascima. Prijave podnesene samo jednoj strani neće se razmatrati.

Na austrijskoj strani prijava se podnosi online na engleskome jeziku. Na hrvatskoj strani prijava se podnosi na hrvatskome ili engleskome jeziku. Hrvatski obrazac moguće je ispuniti na engleskome jeziku. Ispunjeni i potpisani obrasci s priloženim dokumentima šalju se poštom u jednom primjerku na navedenu adresu. Skenirane prijave u PDF-formatu šalju se e-poštom na adresu: marija.crnic@mzo.hr

Uz ispunjene obrasce, prijavi se prilažu sljedeći dokumenti koji također mogu biti na engleskome jeziku:

 • opis projekta, uključujući metodološki dio (3 - 5 stranica);
 • životopisi hrvatskih sudionika u projektu;
 • popis relevantnih radova objavljenih u posljednje dvije godine na hrvatskoj strani;
 • kratki opis partnerske ustanove u Austriji;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;
 • izgledi za buduću suradnju;
 • pismo o prihvaćanju projekta (HrZZ, EU fondovi/programi) ili potvrda matične ustanove kao dokaz financiranja;
 • suglasnost voditelja za suradnike na aktivnim projektima.
 
 • Podaci za kontakt u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Marija Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4594 353
e-pošta: marija.crnic@mzo.hr
web: mzo.gov.hr
 

 • Podaci za kontakt u Austriji:

OeAD - Austria’s Agency for Education and Internationalisation
Isabella Scheibelreiter
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel.: +43 (0)1/ 53408-472
E-mail: wtz@oead.at
Web: www.oead.at/wtz