Javni poziv za nezavisne vanjske procjenitelje prijedloga unutar otvorenog Poziva na dostavu prijedloga "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije"

Rok: 30. siječnja 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu Ministarstvo) raspisuje ovaj Poziv u svrhu ocjenjivanja prijedloga pristiglih na otvoreni Poziv na dostavu prijedloga ''Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije'' koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

''Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije'' je otvoreni poziv za dostavu prijedloga organiziran u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OPRK) 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

Ovaj Poziv nastoji podržati razvoj hrvatskog gospodarstva temeljenog na znanju kroz poticanje istraživanja i inovacija te veću suradnju između znanstvenih organizacija i poduzeća, posebice malih i srednjih poduzeća. Glavni cilj ovog Poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora.

Strateški cilj ovog Poziva je u skladu s prioritetnom osi 2. OPRK-a 2007. - 2013., a to je poticati inovacije i izvrsnost u istraživanjima pomoću: izgradnje kapaciteta javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija za transfer tehnologije i bolju suradnju s gospodarstvom; približavanja istraživanja, inovacija i izvrsnosti u istraživanjima potrebama hrvatskog gospodarstva; poboljšanja općih uvjeta za IRI aktivnosti pružanjem podrške ljudskim kapacitetima i putem investicija u potrebnu istraživačku opremu; poticanje komercijalizacije rezultata istraživanja, inovacija te izvrsnosti u istraživanjima putem IRI aktivnosti usmjerenih na potrebe gospodarstva.

U ovom Pozivu, potpora se daje industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju (inovacijskim projektima). Cilj potpore su: aktivnosti u području industrijskog istraživanja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu. Rezultati aktivnosti će imati potencijalno komercijalnu primjenu i/ili stvoriti nova relevantna znanja (potrebna istraživačka oprema); aktivnosti u području eksperimentalnog razvoja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu, uključujući i aktivnosti provjere inovativnog koncepta koje imaju za cilj tehnički i tržišno provjeriti i potvrditi rezultate istraživanja i/ili dokazati da je novi proces ili tehnika izvediva te da se potencijalno može koristiti za komercijalnu primjenu. Sukladno navedenom, od potencijalnih vanjskih procjenitelja će se tražiti sljedeće:

Kvalifikacije:

  • visoka stručna sprema ili viši stupanj obrazovanja iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih znanosti te biomedicine i zdravstva;
  • odlično poznavanje hrvatskog jezika.

Opće profesionalno iskustvo:

  • iskustvo u pripremi ili ocjenjivanju ili upravljanju ili provedbi ili praćenju projekata visokih učilišta ili javnih znanstvenih organizacija ili poduzeća koji su financirani iz vanjskih sredstava (prednost će imati kandidati s iskustvom na IRI projektima);

Specifično profesionalno iskustvo:

  • radno iskustvo u IRI aktivnostima na visokim učilištima ili javnim znanstvenim organizacijama ili poduzećima;
  • iskustvo u analizi rizika;
  • iskustvo u području transfera tehnologija ili iskustvo vezano uz proces komercijalizacije ili poznavanje propisa iz područja prava intelektualnog vlasništva.

Svi pristigli životopisi ocjenjivat će se prema uvjetima navedenim u ovom Pozivu. Životopise će razmatrati predstavnici Ministarstva upoznati s Pozivom ''Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije''. Ministarstvo može zatražiti dodatna objašnjenja ili pozvati kandidate na razgovor. Prednost će imati oni stručnjaci koji imaju više profesionalnog iskustva u području relevantnom za Poziv.

Prije početka postupka procjene prijedloga, stručnjaci koji ispunjavaju gore navedene kriterije i koji su odgovarajućeg profila kontaktirat će se radi provjere njihove dostupnosti u razdoblju predviđenom za postupak procjene. Ukoliko neki od pozvanih kandidata neće moći biti na raspolaganju tijekom cijelog postupka procjene pristiglih prijedloga i/ili će biti u sukobu interesa, poziv će biti dostavljen sljedećem kandidatu na listi.

Naknade

Naknade će se isplaćivati temeljem potpisanog ugovora s odabranim vanjskim nezavisnim procjeniteljima. Potpisivanjem ugovora, nezavisni vanjski procjenitelj se obvezuje da će ocijeniti sve prijedloge koji mu se dodijele i to u zadanom vremenskom roku. Iznos naknade za nezavisne vanjske procjenitelje ovisit će o broju ocijenjenih prijedloga. Temeljem Odluke ministra znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/11-01/00001, URBROJ: 533-18-13-0006), iznos naknade za jedan ocijenjeni prijedlog, iznosit će 150,00 kuna neto.

Sukob interesa

U svrhu izbjegavanja mogućeg sukoba interesa procjenitelji koji su bili ili jesu angažirani na pripremi pojedinih prijedloga prijavljenih na Poziv ''Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije'', ili su u poslovnom, privatnom, ili emocionalnom odnosu s prijaviteljem ili projektnim partnerom neće se uzimati u obzir za ulogu nezavisnog vanjskog procjenitelja. O mogućem sukobu interesa pri ocjeni pojedinih prijedloga, nezavisni vanjski procjenitelji će se unaprijed izjasniti. Također, svi odabrani nezavisni vanjski procjenitelji će na početku postupka procjene potpisati Izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa kojom potvrđuju da ni na koji način nisu u sukobu interesa u odnosu na pristigle prijedloge.

Molimo sve zainteresirane da nam svoje životopise na hrvatskom jeziku (obrazac životopisa se nalazi u prilogu ovog Poziva) dostave do 30. siječnja 2014. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

ili na adresu elektroničke pošte ugovaranje@mzos.hr

s naznakom ''Javni poziv za nezavisne vanjske procjenitelje prijedloga unutar otvorenog Poziva na dostavu prijedloga ''Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije''.