Javni poziv vrtićima, osnovnim i srednjim školama te centrima za odgoj i obrazovanje za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2020. godinu

Zajednička suradnja Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja

„Ruksak (pun) kulture“ - Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2020. godinu
 
Poziv za iskazivanje interesa

 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture sklopili su u listopadu 2014. godine Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. - 2020. godine, nacionalnoga dopunskog programa potpore u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a vezano uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.

Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole. Djeca od tri godine i učenici od 6 do 18 godina su korisnici ovoga programa. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini. Ruksak (pun) kulture zajednički je pothvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a pritom su uključene sve županije i općine.

Program omogućuje dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihova kreativnog obrazovanja, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuje djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Program upoznaje djecu i mlade s umjetničkim i kulturnim djelima, odnosno izričajem visoke kvalitete i profesionalnih standarda, pokrivajući široko područje:

 • izvedbene umjetnosti;
 • vizualnu umjetnost;
 • filmsku umjetnost;
 • književnost;
 • kulturnu baštinu, sve inovativne kulturne prakse.

Ciljevi Programa su, uz ostalo, omogućiti djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama sudjelovanje u kulturnim programima koje vode profesionalci, nadalje omogućiti pristup širokom području kulturnoga izraza, odnosno mogućnost razvoja i razumijevanja kulture u svim njezinim oblicima te pomoći vrtićima i školama da se sami uključe u različite oblike kulturnih programa.

Kratak pregled programa „Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2020. godinu“

SVRHA PROGRAMA 

Poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

CILJ PROGRAMA 

Priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

KORISNICI 

 • djeca od 3 do 6 godina
 • učenici od 1. do 4. razreda OŠ i COO
 • učenici od 5. do 8. razreda OŠ i COO
 • učenici srednjih škola

OPIS PROGRAMA 

Ruksak (pun) kulture je program koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Program zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao dopunski program potpore u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Predviđeno je tijekom godine organiziranje do 200 događaja u Republici Hrvatskoj na kojima će se prezentirati jedan od (najviše) 62 kulturno-umjetnička programa pripremljena za potrebe Ruksaka.

Programske djelatnosti su:

 • izvedbene umjetnosti
 • vizualna umjetnost
 • filmska umjetnost
 • književnost
 • kulturna baština
 • programi studenata umjetničkih akademija.

Provoditelji programa su:

 • profesionalni umjetnici
 • studenti umjetničkih akademija uz mentorstvo profesora.

KLJUČNI KRITERIJI za odabir vrtića, osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje u kojima će se provoditi kulturno-umjetnički programi/radionice su:

 • područni vrtići i škole
 • prometno slabije povezani vrtići i škole
 • zainteresiranost vrtića i/ili škole za umjetničke programe i radionice
 • zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja za diseminaciju programa i radionica.

KLJUČNI KRITERIJI za odabir kulturno-umjetničkih programa/radionica koji se provode u sklopu Ruksaka su

 • usklađenost sadržaja s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije;
 • održivost programa u smislu daljnjeg širenja u sredini u kojoj je prezentiran;
 • prilagođenost uvjetima izvođenja u prostorima vrtića, škola i centara za odgoj i obrazovanje uz jednostavne i prenosive rekvizite;
 • upisanost predlagatelja iz područja kazališne djelatnosti u Očevidnik kazališta;
 • visoka razina umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda umjetničkih i kulturnih programa.

Vrijeme trajanja programa:

 • prilagođeno je dobi djece i mladih (30 minuta, 60 minuta, 90 minuta, do 3 sata, 1 dan)

AKTIVNOSTI PROGRAMA 

A. analiza potreba i želja za provedbom kulturnih i umjetničkih programa u dislociranim sredinama

B. izbor 62 kulturna i umjetnička programa godišnje prema prethodno definiranim kriterijima u sljedećim područjima: izvedbene umjetnosti, vizualna umjetnost, književnost, kulturna baština i programi studenata umjetničkih akademija

C. priprema i provedba do 200 događaja na kojima će se prezentirati kulturni i umjetnički programi:

1. u vrtićima 
2. u OŠ
3. u SŠ
4. u COO

D. godišnja evaluacija uspješnosti provedbe programa i preporuke za poboljšanja.

Primjedba: Planirana je godišnja pokrivenost programima do 5% ukupnih vrtića/škola/područnih objekata.

TRAJANJE PROGRAMA 

 • 6 godina

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA 

 • 1.000.000,00 kn godišnje

REZULTATI PROGRAMA 

 • ostvarena dostupnost kulturnih i umjetničkih programa djeci i mladima u dislociranim sredinama (do 7.000 djece i mladih godišnje)
 • ostvaren doprinos razvoju kreativnog obrazovanja djece i mladih
 • djeca i mladi senzibilizirani za područje umjetnosti i kulture
 • programi (ili njihovi dijelovi) predani odgojiteljima, profesorima, djeci i mladima na daljnje korištenje 

PRAĆENJE I VREDNOVANJE USPJEŠNOSTI PROVEDBE PROGRAMA 

Praćenje uspješnosti provedbe programa – kvalitativna i kvantitativna evaluacija – provodi se jednom godišnje, na kraju godine.

Kvantitativni godišnji pokazatelji uspješnosti provedbe programa su:

 • broj otkupljenih/financiranih programa
 • broj pripremljenih i provedenih događaja
 • broj djece i mladih koji su sudjelovali u programu R(p)K
 • broj odgojitelja, učitelja i nastavnika koji su sudjelovali u pripremi i provedbi programa
 • broj repliciranih aktivnosti potaknutih usvojenim kulturnim i umjetničkim programima
 • razina utrošenih financijskih sredstva
 • prosječno utrošena financijska sredstva po provedenome programu/radionici

Kvalitativno vrednovanje provedenih programa provodi se:

 • metodom ankete o zadovoljstvu i korisnosti novih iskustava
 • na uzorku od 10% djece i mladih te 10% odgojitelja, učitelja i nastavnika koji usvajaju ponuđene kulturne i umjetničke programe.

Na završetku programa – nakon šest godina njegove provedbe – predviđena je finalna evaluacija u kojoj se vrednuju relevantnost, efikasnost, efektivnost i održivost programa R(p)K.

Zainteresirani vrtići, škole i centri za odgoj i obrazovanje ispunjene prijavne obrasce za iskazivanje interesa trebaju poslati na adresu: ruksak-pun-kulture@mzo.hr, najkasnije do 20. prosinca 2019.

Odobreni programi Poziva za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za „Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi", nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu nalaze se na stranicama Ministarstva kulture.

Odluku o izboru vrtića i osnovnih i srednjih škola u kojima će se provesti navedeni programi i/ili radionice za Ruksak (pun) kulture donijet će Ministarstvo kulture.