Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima koje su namijenjene odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, ostalim stručnjacima koji se bave darovitim osobama te roditeljima/skrbnicima darovite djece. Smjernice proizlaze iz Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOŠ/11), postoje paralelno sa Smjernicama za rad s učenicima s teškoćama (MZO/21) i Smjernicama za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju (MZO/20), a odnose se na odgojno-obrazovni rad s darovitima u svim razinama obrazovanja od predškolskoga, osnovnoškolskoga do srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja. Navedenim trima dokumentima postiže se ravnoteža u brizi o djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, razrješava prijepor o tome treba li darovitima dodatna podrška u sustavu, ali i dvojbu o tome kako u odgoju i obrazovanju uskladiti načela jednakosti i izvrsnosti. Snažno zalaganje za izvrsnost nije u suprotnosti s načelom jednakosti jer ono znači jednake mogućnosti za sve, tj. da svakomu treba omogućiti jednake prilike za korištenje svojim potencijalima i za njihovo maksimalno razvijanje.
 
U svojoj razradi Smjernice daju:
 
  • tumačenje općih vrijednosti i načela odgojno-obrazovnoga rada s darovitom djecom i učenicima 
  • smjernice i opće upute za proces identifikacije darovitih i organizaciju odgojno-obrazovne podrške u dječjem vrtiću i školi te za različite vrste i stupnjeve darovitosti 
  • smjernice i opće upute za vrednovanje i izvješćivanje o postignućima i napredovanju darovite djece i učenika 
  • određenje uloga i zadaća pojedinih sudionika odgojno-obrazovnoga procesa u radu s darovitima, posebice tima za darovite svake odgojno-obrazovne ustanove 
  • prijedloge mogućih oblika suradnje s roditeljima/skrbnicima u brizi i osiguravanju podrške razvoju darovitih.


Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje