Rezultati Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2022./2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00409
URBROJ: 533-07-22-0002
Zagreb, 16. studenoga 2022.
 
Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine (Narodne novine, broj: 76/2019, 64/2021 i 67/2022), ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi 
 
ODLUKU
o dodjeli državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine
koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2022./2023. 
 
I.
 
Ovom odlukom utvrđuje se rang-lista studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine, a na temelju rezultata Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2022./2023. (Klasa: 016-01/22-01/00409, Urbroj: 533-07-22-0001 od 21. rujna 2022. godine). 
 
II.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije na temelju rezultata Javnoga natječaja ostvaruju studenti navedeni na rang-listi studenata iz točke I. ove odluke koja čini njezin sastavni dio.
 
III.
 
Pravo na dodjelu državne stipendije studenti ispunjavaju nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli državne stipendije u roku najmanje od 15 dana od dana objave rezultata na internetskim stranicama Ministarstva. Ako student u navedenome roku ne potpiše Ugovor o dodjeli državne stipendije, smatrat će se da ne prihvaća stipendiju.
 
IV.
 
Sredstva za isplatu državnih stipendija u iznosu od 950.000,00 HRK (slovima: devetstopedesettisućakuna), osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (Narodne novine, broj 140/21, 62/22 i 131/22), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05, a teretit će Aktivnost A679066 - Potpore romskim studijima i studentima Romima, Konto 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu. 
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom objave.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Stranica | Odluke | Nacionalne manjine