Provedeno znanstveno i tehnologijsko mapiranje u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje

U sklopu projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ (referentni broj Ugovora: KK.01.1.1.03.0001), provedene su aktivnosti znanstvenog i tehnologijskog mapiranja javnog sektora znanosti i tehnologije u tematskom prioritetnom području (TPP) Energija i održivi okoliš Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3).

Cilj provedbe znanstvenog i tehnologijskog mapiranja bilo je uspostavljanje sveobuhvatne baze istraživačkih kompetencija i kapaciteta javnih znanstvenih organizacija u Hrvatskoj koje djeluju u tematskom prioritetnom području Energija i održivi okoliš, što će omogućiti povećanje vidljivosti rezultata istraživanja koja se provode na tim organizacijama, učinkovitost sektora, identifikaciju snaga istraživačkog sektora u navedenom području i izradu smjernica za provođenje vježbe (pilota) znanstvenog i tehnologijskog predviđanja na nacionalnoj razini.

Provedenim otvorenim postupkom javne nabave u sklopu projekta za provedbu aktivnosti mapiranja i predviđanja angažirana je zajednica ponuditelja u sastavu Instituta za razvoj i međunarodne odnose i Ekonomskoga instituta, Zagreb. U provedbi aktivnosti mapiranja i izradi analize prema provedenome mapiranju sudjelovali su dr. sc. Zoran Aralica kao voditelj istraživanja, dr. sc. Ivan-Damir Anić, dr. sc. Bruno Škrinjarić i univ. spec. oec. Anita Harmina s Ekonomskoga instituta, Zagreb. 

U sklopu provedbe aktivnosti mapiranja najprije je bilo potrebno definirati metodologiju mapiranja (odrediti specifične ciljeve i kontekst mapiranja, set, tip i opseg podataka koji će se prikupljati, kao i njihove izvore, metode te načine prikupljanja, provjere, obrade i prezentacije prikupljenih podataka), zatim provesti mjere prikupljanja relevantnih podataka koje institucije vode u sklopu svojih djelatnosti te obraditi i analizirati prikupljene podatke kako bi se izradila podloga na kojoj će se provesti pilot-vježba znanstvenog i tehnologijskog predviđanja u predmetnome tematskome prioritetnom području Strategije pametne specijalizacije RH. 

Znanstvenim i tehnologijskim mapiranjem prikupljeni su podaci o sustavu znanosti i tehnologije koji je povezan s predmetnim TPP-om. Analizom podataka utvrđena je veza između sudjelovanja javnih znanstvenih organizacija u sklopu različitih projekata i rezultata istraživanja istraživača iz tih institucija. Usporednim prikazom podataka identificirana su mjesta postojanja najveće koncentracije izvrsnosti, istraživača i istraživačkih skupina. Pri tome se koncentracija izvrsnosti najviše analizirala u područjima objave članaka, sudjelovanja na projektima, kao i u području suradnji. Izgrađena je baza istraživača koja se odnosi na aktivnosti koje su povezane s ovim TPP-om te su svrstani istraživači s obzirom na pripadnost TPP-u Energija i održivi okoliš. Uspostavljena je veza između znanstvenih istraživanja i tematskoga prioritetnog područja te je jasno napravljena razlika između prioritetnih tematskih potpodručja (PTPP) u sklopu ovog TPP-a. Pri tome je PTPP1 (Energetske tehnologije, sustavi i oprema) opisano kao „inženjersko“, za razliku od PTPP2 (Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali) koje je opisano uz pomoć polja inženjerskih, prirodnih i poljoprivrednih znanosti.

Detaljan opis prikupljenih i obrađenih podataka nalazi se u izlaznom dokumentu pod nazivom Analitičko izvješće o provedenom znanstvenom i tehnologijskom mapiranju. Mišljenja i komentare na radnu verziju ovog dokumenta dali su i članovi savjetodavne Radne skupine za mapiranje i predviđanje, imenovani stručnjaci iz relevantnog područja u sklopu projekta. Suglasnost na konačnu verziju prijedloga dokumenta dao je Upravni odbor projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje.

Hrvatska verzija dokumenta dostupna je na sljedećoj poveznici:
Analitičko izvješće o provedenom znanstvenom i tehnologijskom mapiranju (.pdf)

Engleska verzija dokumenta dostupna je na sljedećoj poveznici:
Analytical Report on the Conducted Scientific and Technological Mapping (.pdf)


Nastavno na provedene aktivnosti mapiranja, započela je provedba pilot-vježbe znanstvenog i tehnologijskog predviđanja, s ciljem identifikacije područja unutar predmetnog tematskog prioritetnog područja s najviše potencijala za rast na temelju trenutačnih i budućih komparativnih prednosti te preduvjeta za daljnji razvoj sustava istraživanja, razvoja i inovacija u predmetnom području u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju. Više o provedenim aktivnostima znanstvenog i tehnologijskog predviđanja tematskog prioritetnog područja Energija i održivi okoliš pročitajte na poveznici.

Pisane vijesti | Izvješća | EU fondovi