Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije

Cilj projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“ je ponuditi sveobuhvatan pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije (STI područje) u Hrvatskoj te analizu i vrednovanje javnih politika u STI području uz naglasak na njihovu funkcionalnost, efikasnost i mehanizme upravljanja.
 
Rezultati projekta uključuju primjere dobre prakse, strukturna rješenja te preporuke za poboljšanje efikasnosti javnih ulaganja, kao i adresiranje specifičnih problema. Analiza omogućuje metodološki utemeljeno i promišljeno oblikovanje te implementaciju budućih javnih politika u IRI području kako bi se ostvario glavni cilj unaprjeđenja utjecaja javnih potpora za znanost, tehnologiju i inovacije na produktivnost i gospodarski rast.
 
Projekt se provodi u pet komponenti:
 
  1. „Kvaliteta i usklađenost javnih politika “
  2. „Analiza funkcionalnosti i upravljanja“ 
  3. „Praćenje i evaluacija provedbe programa/projekata financiranih kroz OPRK 2007. - 2013. i OPKK 2014. - 2020.“
  4. „Srednjoročno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“
  5. „Naknadno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“.

Rezultat provedene prve komponente je analitički izvještaj „Analiza kvalitete i usklađenosti programskog okvira“ koji pruža detaljan uvid u mjere financiranja znanosti, tehnologije i inovacija u Hrvatskoj te koliko one odgovaraju na potrebe zemlje. Izvještaj se sastoji od triju dijelova: „Procjena potreba“, „Programski okvir“ i „Preporuke“. „Procjena potreba“ ispituje potražnju za inovacijama identificirajući potrebe gospodarstva te analizira okruženje i vanjske faktore važne za oblikovanje i implementaciju politika u STI području s fokusom na prepoznavanje snaga i slabosti sustava. „Programski okvir“ sadrži informacije o svim javnim potporama za znanost, tehnologiju i inovacije, identificira glavna područja i mehanizme intervencije te ocjenjuje u kojoj mjeri oni odgovaraju na potrebe sustava. Posljednji dio, „Preporuke“, identificira područja intervencije nužna za unaprjeđenje upravljanja politikama u STI području, jačanje kapaciteta za istraživanje te poticanje inovacija.
 
Nadovezujući se na nalaze analitičkog izvještaja prve komponente, drugi izvještaj „Analiza funkcionalnosti i upravljanja“ pruža detaljan uvid u sve prepreke i nedostatke s kojima se Hrvatska suočava tijekom procesa planiranja, provedbe i upravljanja IRI projektima, kao i preporuke za rješavanje prepreka u inovacijskome sustavu. Na temelju provedene analize dane su preporuke koje su podijeljene u šest prioritetnih područja: „Upravljanje i koordinacija među politikama“, „Dizajn programa“, „Interakcije s korisnicima“, „Proces odabira“, „Dizajn, provedba i učenje u sustavu praćenja i vrednovanja“ i „Ljudski potencijali“.
 
Treći izvještaj „Analiza teorije promjena i okvira rezultata“ ima cilj poboljšati okvir za praćenje i vrednovanje programa javne potpore znanosti, tehnologiji i inovacijama u Hrvatskoj. Izvještaj daje preporuke za poboljšanje okvira praćenja i vrednovanja za 42 programa potpore istraživanjima i inovacijama u Hrvatskoj. Za potrebe projekta razvijena je Teorija promjene (ToC) koja ilustrira „putove promjena“, povezujući prvotne vrijednosti koje idu u projekt (poput financiranja, ljudskih resursa i vremena) za provođenje različitih aktivnosti i daje preporuke što se treba dogoditi da bi aktivnosti dale očekivani ishod i učinak. 
 
Za svaki program napravljena je analiza pokazatelja (neposrednih pokazatelja i pokazatelja rezultata), identificirani su ključni problemi koji otežavaju ostvarenje cilja programa te su dane preporuke za poboljšanje okvira za praćenje i vrednovanje svakog od programa. Također, razvijen je Okvir rezultata (Results Framework) za svaki program koji ima cilj identificirati i definirati pokazatelje koji podupiru Teoriju promjene. Predloženi pokazatelji su usuglašeni u svim usporedivim programima putem desegregacije, pokazatelji su lako mjerljivi i jasno definirani te će samim time biti osnova u izradi i reviziji sustava praćenja i vrednovanja.
 
Analitičke izvještaje 1., 2. i 3. komponente možete preuzeti na sljedećim linkovima: Analitički izvještaj 1. komponente, Analitički izvještaj 2. komponente, Analitički izvještaj 3. komponente.


Pisane vijesti | Izvješća | EU fondovi