Odluka o kriterijima za isplatu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2021. godini završili program srednjoškolskog obrazovanja

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 016-01/21-01/00147
URBROJ: 533-07-21-0001
Zagreb, 27. svibnja 2021.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), a u svezi s provedbom Operativnih programa nacionalnih manjina 2021. - 2024. (KLASA: 022-03/20-04/512, URBROJ: 50301-04/12-20-3 od 30. prosinca 2020. godine) te Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine 2021. - 2023., donesenog Odlukom Vlade RH (KLASA: 022-03/21-04/25, URBROJ: 50301-04/12-21-4 na sjednici održanoj 4. ožujka 2021. godine), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU o kriterijima za isplatu jednokratne novčane pomoći
redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine
koji su u 2021. godini završili program srednjoškolskog obrazovanja

I.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i načini isplate jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine.
 
II.

Cilj osiguravanja jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2021. godini završili programe srednjoškolskog obrazovanja jest osiguravanje socijalne integracije te poticanje daljnjeg školovanja učenika pripadnika romske nacionalne manjine.

III.

Jednokratna novčana pomoć u iznosu od:
 
a) 1.500,00 kuna isplatit će se redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2021. godini završili trogodišnji srednjoškolski program;

b) 3.000,00 kuna isplatit će se redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2021. godini završili četverogodišnje ili petogodišnje srednjoškolske programe.
 
IV.

Zahtjev za isplatu jednokratne pomoći podnosi školska ustanova koju je učenik pohađao, a sredstva se isplaćuju na račun učenika. Obrazac zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći sastavni je dio ove Odluke.
 
V.

Uz obrazac zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći srednjoškolska ustanova dužna je dostaviti:

a) dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (rodni list učenika ili jednog od roditelja/skrbnika ili izvadak iz popisa birača za roditelja/skrbnika/punoljetnog učenika iz kojih je to vidljivo);
b) preslika svjedodžbe: za strukovne razrede svjedodžba o položenome završnom radu, a za gimnazije svjedodžba o položenoj državnoj maturi u 2021. godini;
e) preslika vlastitoga žiroračuna u banci (na ime i prezime učenika, a ne roditelja/skrbnika).
 
VI.

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove odluke u ukupnome iznosu od 300.000,00 kuna planirana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, broj 135/20), Razdjel: 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program: 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost: A767003 - Srednjoškolske stipendije za učenike Rome, Konto: 3721 - Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu.
 
VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs

 

Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine