Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/23-01/00506
URBROJ: 533-07-23-0001
Zagreb, 25. kolovoza 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019), a u vezi s provedbom Operativnih programa nacionalnih manjina 2021. - 2024. (KLASA: 022-03/20-04/512, URBROJ: 50301-04/12-20-3 od 30. prosinca 2020.) te Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027. (KLASA: 022-03/21-07/151, URBROJ: 50301-04/12-21-4 od 23. lipnja 2021.) ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike 
polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine 
za školsku godinu 2023./2024. 
 
I.
 
Ovom odlukom propisuju se kriteriji i načini ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: učenici) za školsku godinu 2023./2024.
 
II.
 
(1) Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici koji u školskoj godini 2023./2024.:
 
  • prvi put polaze prvi razred srednje škole
  • su upisali viši razred srednje škole
  • mijenjaju upisani program obrazovanja prvi put
  • nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika 
  • upisuju isti razred 
 
Pravo na stipendiju ne ostvaruju:
 
  • učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranja.
 
III.
 
(1) Učenici koji prvi put polaze prvi razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. potpunu i pravodobnu prijavu podnose na propisanom Obrascu zahtjeva za dodjelu novčane potpore - stipendije redovitim učenicima srednjih škola (u daljnjem tekstu: Obrazac), koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzo.gov.hr/) te prilažu traženu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. (u daljnjem tekstu: Javni poziv). 
(2) Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija i upisali su viši razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno završenom razredu, uvjerenje (potvrdu) o upisu učenika u viši razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. s navedenim programom obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.
(3) Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija, a u 2023./2024. školskoj godini nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika, Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno završenom razredu, rješenje škole kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.
(4) Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija i upisuju isti razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodnom razredu, uvjerenje (potvrdu) o upisu učenika u isti razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. s navedenim programom obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.
 
IV.
 
(1) Učenici koji su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. i dostavili traženu dokumentaciju iz točke III. stavka 2. ove Odluke, a ranije im je dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju.
(2) Učenici koji su upisali viši razred srednje škole, a mijenjaju upisani program obrazovanja prvi put u školskoj godini 2023./2024. te im je ranije dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju ako su dostavili svu dokumentaciju iz točke III. stavka 2. ove Odluke.
(3) Učenici koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika u 2023./2024., a ranije im je dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju ako su dostavili svu dokumentaciju iz točke III. stavka 3. ove Odluke.
(4) Iznimno, učenici koji su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., a ranije im nije dodijeljena stipendija, podnose prijavu na temelju Javnog poziva navedenog u točki III. stavku 1. ove Odluke.
 
V.
 
(1) Učenici koji upisuju isti razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. i dostavili su traženu dokumentaciju iz točke III. stavka 4. ove Odluke, a ranije im je dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju u umanjenom iznosu.
(2) Iznimno, učenici koji upisuju isti razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., a ranije im nije dodijeljena stipendija, podnose prijavu na temelju Javnog poziva navedenog u točki III. stavku 1. ove Odluke.
 
VI.
 
(1) Stipendija učenicima koji prvi put polaze prvi razred ili su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. iznosi 132,72 EUR/1.000,00 HRK mjesečno (fiksni tečaj konverzije 7,53450).
(2) Stipendija učenicima koji upisuju isti razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. iznosi 39,82 EUR/300,00 HRK mjesečno (fiksni tečaj konverzije 7,53450).
(3) Pravo na stipendiju učenici (korisnici stipendije) ostvaruju za razdoblje od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine.
(4) Novčani iznos odobrene stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije. 
 
VII.
 
(1) Učenik (korisnik stipendije) je dužan, u roku od 15 dana, izvijestiti srednju školu o prekidu školovanja, a srednja škola je dužna o tome, u roku od 15 dana, izvijestiti Ministarstvo.
(2) U slučaju prekida školovanja korisnik stipendije dužan je vratiti iznos stipendije koji je uplaćen za razdoblje nakon prekida školovanja. 
 
VIII.
 
Ministarstvo donosi Odluku o dodijeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine, koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj godini 2023./2024., prema točki II. i kriterijima propisanim ovom Odlukom i Javnim pozivom.
 
IX.
 
Sredstva za isplatu stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u iznosu od 960.913,00 EUR (slovima: devetstošezdesettisućadevetstotrinaesteura) / 7.239.999,00 HRK (slovima: sedammilijuna-dvjestotridesetdevettisućadevetstodevedesetdevetkuna) (fiksni tečaj konverzije 7,53450), osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/22 i 63/23), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost - A767003 - Srednjoškolske stipendije za učenike Rome, Konto 3721 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.
 
X.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine