Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2022./2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 016-01/22-01/00371
URBROJ: 533-07-22-0001
Zagreb,  6. rujna 2022.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019), a u vezi s provedbom Operativnih programa nacionalnih manjina 2021. - 2024. (KLASA: 022-03/20-04/512, URBROJ: 50301-04/12-20-3 od 30. prosinca 2020.) te Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine 2021. - 2023., donesenog Odlukom Vlade RH (KLASA: 022-03/21-04/25, URBROJ: 50301-04/12-21-4) na sjednici održanoj 4. ožujka 2021., ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU
o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike
polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine
za školsku godinu 2022./2023.

I.

Ovom odlukom propisuju se kriteriji i načini ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: učenici) za školsku godinu 2022./2023.

II.

(1) Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici koji u školskoj godini 2022./2023.:

  • prvi put polaze prvi razred
  • su upisali viši razred srednje škole
  • mijenjaju upisani program obrazovanja prvi put
  • nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika
  • ponavljaju razred

 
(2) Pravo na stipendiju ne ostvaruju:

  • učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranja.

III.

(1) Učenici koji prvi put polaze prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. potpunu i pravodobnu prijavu podnose na propisanom Obrascu zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola (u daljnjem tekstu: Obrazac), koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzo.gov.hr/) te prilažu traženu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

(2) Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija i upisali su viši razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno završenom razredu, uvjerenje (potvrdu) o upisu učenika u viši razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. s navedenim programom obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.

(3) Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija, a u 2022./2023. školskoj godini nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika, Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno završenom razredu, rješenje škole kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.

(4) Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija i ponavljaju isti razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno nezavršenom razredu, uvjerenje (potvrdu) o upisu učenika u isti razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. s navedenim programom obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.

IV.

(1) Učenici koji su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i dostavili traženu dokumentaciju iz točke III. stavka 2. ove Odluke, a ranije im je dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju.

(2) Učenici koji su upisali viši razred srednje škole, a mijenjaju upisani program obrazovanja prvi put u školskoj godini 2022./2023. te im je ranije dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju ako su dostavili svu dokumentaciju iz točke III. stavka 2. ove Odluke.

(3) Učenici koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika u 2022./2023., a ranije im je dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju ako su dostavili svu dokumentaciju iz točke III. stavka 3. ove Odluke.

(4) Iznimno, učenici koji su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a ranije im nije dodijeljena stipendija, podnose prijavu na temelju Javnog poziva navedenog u točki III. stavku 1. ove Odluke.

V.

(1) Učenici koji ponavljaju isti razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i dostavili su traženu dokumentaciju iz točke III. stavka 4. ove Odluke, a ranije im je dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju u umanjenom iznosu..

(2) Iznimno, učenici koji ponavljaju isti razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a ranije im nije dodijeljena stipendija, podnose prijavu na temelju Javnog poziva navedenog u točki III. stavku 1. ove Odluke.

VI.

(1) Stipendija učenicima koji prvi put polaze prvi razred ili su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. iznosi 1.000,00 HRK/132,72 EUR mjesečno (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

(2) Stipendija učenicima koji ponavljaju razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. iznosi 300,00 HRK/39,82 EUR mjesečno (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

(3) Pravo na stipendiju učenici (korisnici stipendije) ostvaruju za razdoblje od rujna 2022. godine do lipnja 2023. godine

(4) Novčani iznos odobrene stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije.

VII.

(1) Učenik (korisnik stipendije) je dužan, u roku od 15 dana, izvijestiti srednju školu o prekidu školovanja, a srednja škola je dužna o tome, u roku od 15 dana, izvijestiti Ministarstvo.

(2) U slučaju prekida školovanja korisnik stipendije dužan je vratiti iznos stipendije koji je uplaćen za razdoblje nakon prekida školovanja.

VIII.

(1) Ministarstvo donosi Odluku o dodijeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine, koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj godini 2022./2023., prema točki II. i kriterijima propisanim ovom Odlukom i Javnim pozivom.

IX.

Sredstva za isplatu stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u iznosu od 7.020.000,00 kuna (slovima: sedammilijunadvadesettisućakuna) osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Narodne novine, broj 140/21 i 62/22), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost – A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome, Konto 3721 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan FuchsPisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine