Odluka o imenovanju radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 016-01/22-01/00324
URBROJ: 533-07-23-0098

Zagreb,  28. ožujka 2023.

Na temelju mjere 8.2. Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine (Narodne novine, broj 33/23), članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), Javnog poziva za prijavu kandidata za članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), (KLASA: 016-01/22-01/00324, URBROJ: 533-07-22-0001) od 5. prosinca 2022. godine, Javnog poziva za prijavu kandidata za članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), (KLASA: 016-01/22-01/00324, URBROJ: 533-07-22-0076) od 1. ožujka 2023. godine, Zapisnika (KLASA: 016-01/22-01/00324, URBROJ: 533-07-23-0074 i URBROJ: 533-07-23-0097) od 9. veljače 2023. godine i Zapisnika (KLASA: 016-01/22-01/00324, URBROJ: 533-07-23-0097) od 28. ožujka 2023. godine, ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
      ODLUKU
o imenovanju radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama
 Republike Hrvatske (model C)

I.
 
Ovom Odlukom imenuju se članovi radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C).
 
II.
 
Za članove radnih skupina iz točke I. ove Odluke imenuju se:

1) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Albanskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Albanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Filip Car, Agencija za odgoj i obrazovanje
 2. Mendu Imeri
 3. Suzana Jakupi
 4. Liza Kajtazi
 5. Vesel Lekaj
 6. Melita Orešković.

2) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Bosanskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Bosanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. dr. sc. Marijana Češi, Agencija za odgoj i obrazovanje
 2. Alma Halilović
 3. Samir Hasanagić
 4. Emina Kahrimanović
 5. Sakin Modronja
 6. mr. sc. Ajka Srebreniković.

3) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Hebrejskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Hebrejski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Renata Ozorlić Dominić, Agencija za odgoj i obrazovanje.
 2. Agnes Eva Dadon
 3. izv. prof. dr. sc. Kotel Dadon
 4. Matea Gospodinović Špoljar.

4) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Makedonskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Makedonski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Mirela Barbaroša-Šikić, Agencija za odgoj i obrazovanje
 2. Despina Belčovska Velinska
 3. Milena Georgievska
 4. Maja Jovanovski
 5. Natalija Lekovska
 6. Saška Solomonovska Janevska.

5) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Njemačkog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (mode C) - Kurikulum za nastavni predmet Njemački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Marko Javorina, Agencija za odgoj i obrazovanje
 2. Tatjana Antić
 3. Gordana Barišić Lazar
 4. Ivana Mikić
 5. izv. prof. dr. sc. Davorin Pichler.

6) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Poljskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Poljski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Davor Černi, Agencija za odgoj i obrazovanje
 2. Izabella Glavić
 3. dr. sc. Slaven Kale
 4. Katarzyna Ewa Rudzinska
 5. Agnieszka Zofia Rudkowska.

7) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Rusinskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Rusinski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Slađana Domladovac, Agencija za odgoj i obrazovanje
 2. Natalija Hnatko
 3. Ilona Hrecešin
 4. Lesya Mudri.

8) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Ruskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Ruski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Slađana Domladovac, Agencija za odgoj i obrazovanje
 2. Tatjana Mikolaj
 3. Tijana Trbojević
 4. Jadranka Tukša
 5. Madina Umarova
 6. Paula Vodinelić.

9) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Slovenskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Slovenski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Anđa Suvala, Agencija za odgoj i obrazovanje.
 2. Miroslav Gradečak
 3. Suzana Kariko
 4. Ksenija Klovar Lukarić
 5. Simona Mahovič
 6. izv. prof. dr. sc. Barbara Riman
 7. Vida Srdoč.

10) Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Talijanskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Talijanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Gianfranca Šuran, Agencija za odgoj i obrazovanje
 2. Roberta Bonassin
 3. Paola Delton
 4. Marieta Di-Gallo
 5. Arabella Gašpić
 6. Sandro Manzin
 7. Kristina Matika Ferrara
 8. Melita Sciucca.


11)  Za Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Ukrajinskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Ukrajinski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
 1. Marko Javorina, Agencija za odgoj i obrazovanje
 2. Oksana Čuljat
 3. dr. sc. Ana Dugandžić
 4. dr. sc. Domagoj Kliček
 5. Olena Kryvoshei
 6. Volodymyr Kubinskyy
 7. Halyna Kubinska
 8. dr. sc. Dariya Pavlešen
 9. Tetiana Tvrdovski.
 

III.
 
Temeljna zadaća radnih skupina je izrada nacrta prijedloga kurikuluma nastavnih predmeta za osnovnu školu i srednju školu prema Koordiniranome metodološkom pristupu izrade kurikularnih dokumenata te njihova dorada prema provedenom savjetovanju.
Rok za izradu nacrta prijedloga predmetnih kurikuluma je osam (8) mjeseci od inicijalnog sastanka radne skupine.
Rad radne skupine završava nakon objave Izvješća o provedenome javnom savjetovanju.

IV.
 
Za koordinatoricu rada radnih skupina imenuje se Izabela Potnar Mijić, Agencija za odgoj i obrazovanje.

V.
 
Članovi radne skupine imenovani ovom Odlukom ostvaruju pravo na novčanu naknadu za svoj rad  koja će im biti isplaćena na temelju Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/17-01/00003, URBROJ: 533-27-17-0001) od 19. listopada 2017. i izmjeni od 1. veljače 2019. godine.

VI.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs 

Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine