Odluka o financiranju popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 640-04/18-01/00003
URBROJ: 533-03-18-0111

Zagreb, 27. prosinca 2018.


Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 - Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Uputom o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi podataka Šestar (KLASA: 640-04/18-01/00001, URBROJ: 533-19-18-0000) ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak donosi
 
ODLUKU o financiranju popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2018. godini

 
I.

Za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2018. godini odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.653.263,00 kn (slovima: jedanmilijunšestopedesettritisućedvjestošezdesettrikune) za 16 prijava prijavljenih na Javni poziv za financiranje popravaka, održavanje i nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2018. godini, prema popisu „Znanstvena oprema upisana u bazu „Šestar“ odobrena za sufinanciranje u 2018. godini“ u privitku, koji je sastavni dio ove odluke.

II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke isplatit će se na teret financijskih sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17 i 108/18), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08 Javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj, Program 3801 Ulaganje u znanstveno-istraživačku djelatnost, Aktivnost K622113 Izravna kapitalna ulaganja javnih instituta, Stavka 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

III.

Financijska sredstva odobrena su na temelju stručne i neovisne prosudbe Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu i to za 16 zahtjeva koji su evaluirani sukladno Kriterijima relevantnosti potpore navedenima u Javnom pozivu.

IV.

Odobrena financijska sredstva za sufinanciranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja iz točke I. ove Odluke doznačit će se na žiroračune znanstvenih organizacija prema popisu u privitku.
 
V.

Znanstvene organizacije su obvezne namjenski koristiti dodijeljena financijska sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnijeti dokaze o njihovu utrošku, najkasnije do 1. lipnja 2019. godine. U slučaju da znanstvena organizacija nenamjenski koristi dodijeljena financijska sredstva ili ih ne utroši u potpunosti, bit će dužna vratiti primljena nenamjenski utrošena ili neutrošena financijska sredstva.
VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak


Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija