Odluka o financijskoj potpori za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/23-01/00076
URBROJ: 533-07-23-0010
Zagreb, 28. travnja 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. (KLASA:016-01/23-01/00074, URBROJ: 533-07-23-0001 od 3. veljače 2023.), provedenog Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 016-01/23-01/00076, URBROJ: 533-07-23-0001 od 14. veljače 2023. godine) te Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2023. godini imenovanog Odlukom ministra (KLASA: 016-01/23-01/00002, URBROJ: 533-07-23-0002 od 3. siječnja 2023.) od 20. travnja 2023. godine, ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o financijskoj potpori za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) 
za učenike pripadnike nacionalnih manjina 
u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023.
 
I.
 
Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nakon provedenog postupka, odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene prijavljenih programa, predložilo je sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022./2023. školskoj godini u ukupnom iznosu od 116.741,84 EUR (slovima: stošesnaesttisućasedamstočetrdesetjedaneuroiosamdesetčetiricenta) / 879.591,39 HRK (slovima: osamstosedamdesetdevettisućapetstodevedesetjednakunaitridesetdevetlipa).
 
II.
 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva, sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se za provedbu posebnih oblika nastave (ljetnih škola) kako slijedi:
 
 
R. br. Prijavitelj Mjesto i termin održavanja
ljetne škole
Odobreni iznos
(EUR)
Odobreni iznos
(HRK)
1. SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar Prag, Češka Republika 
  22. 6. - 29. 6. 2023.
6.370,56 47.998,98
2. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR, Vukovar Dalj planina 
27. 8. - 2. 9. 2023.
10.153,00 76.497,78
3. UKRAJINSKA ZAJEDNICA U RH, Vukovar Rogoznica 
6. 7. - 22. 7. 2023.
23.292,36 175.496,29
4. SAVEZ RUSINA U RH,  Vukovar Orahovica
2. 7. - 16. 7. 2023.
16.722,72 125.997,33
5. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“, Zagreb
Vir 
12. 7. - 18. 7. 2023. 
18. 7. - 24. 7. 2023. 
24. 7. - 30. 7. 2023.
34.839,00 262.494,45
6. SAVJET ALBANSKIH UČITELJA U RH, Zagreb Savudrija
29. 6. - 5. 7. 2023.
10.153,08 76.498,38
7. ZAJEDNICA MAKEDONACA U RH, Zagreb Kostrena
1. 7. - 7. 7. 2023.
5.176,08 38.999,17
8. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U RH, Rijeka Platak
3. 7. - 9. 7. 2023.
2.986,20 22.499,52
9. SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE, Našice Donovaly, Slovačka
23. 6. - 2. 7. 2023.
4.261,72 32.109,93
10. ROMSKI RESURSNI CENTAR, Darda Pula
12. 8. - 19. 8. 2023.
2.787,12 20.999,56
UKUPNO 116.741,84 879.591,39

Sredstva za namjenu utvrđenu u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (NN, br. 145/22), Razdjel 080 -  Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost A577137 - Posebni programi za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811.
 
IV.
 
Sa svakim od korisnika odobrenih financijskih sredstava zaključit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi način i rokovi dostavljanja izvješća o provedbi posebnih oblika nastave (ljetnih škola). Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti izvješće. Svako odstupanje od proračunskih troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. U slučaju da korisnici ne utroše sredstva, nenamjenski ih koriste ili ne provedu ljetnu školu bit će dužni financijska sredstva vratiti u državni proračun.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine