Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Rok: 19. ožujka 2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/24-01/00094
URBROJ: 533-02-24-0002
Zagreb, 28. veljače 2024.
 
Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/09, 55/15 i 41/22), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje 
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
 
I. Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, na rok do najdulje četiri godine, za:
 
 1. Saveznu Republiku Njemačku - 8 izvršitelja

II. Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 
 
 • imati hrvatsko državljanstvo, 
 •  imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23);
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 
 • vladati znanjem njemačkog jezika
 
III. Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, sukladno propisima iz područja rada.
 
IV. Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr, uz koji su kandidati dužni priložiti:
 
 • životopis,
 • presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis), 
 • dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde škole stranih jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidati predloženi za izbor pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova učitelja hrvatske nastave u inozemstvu.
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Obrazac za prijavu kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnom natječaju
 
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima u postupku javnog natječaja, o čemu im se   dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, dužni su pristupiti razgovoru sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, radi provjere poznavanje Kurikuluma hrvatske nastave u inozemstvu te provjere znanja stranog jezika.
Na razgovor sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu bit će pozvani kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki III. ovog natječaja i koji su dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju.
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja dužni su pristupiti razgovoru sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. 
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
S izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, na rok do najdulje četiri godine.
Prava i obveze iz radnog odnosa sa dosadašnjim poslodavcem uređuje izabrani kandidat osobno.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Prijave na Javni natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja neposredno u pisarnici ili poštom na adresu:
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 
Služba za ljudske potencijale
JAVNI NATJEČAJ za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
10 000 Zagreb
Donje Svetice 38
 
O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni. 
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs