Odluka o javnom pozivu za predlaganje članova matičnih povjerenstava

Rok: 28. siječnja 2024.

Na temelju članka 92. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske donosi:
 
ODLUKU O JAVNOM POZIVU ZA PREDLAGANJE ČLANOVA MATIČNIH POVJERENSTAVA
 
I.
 
Matično povjerenstvo je stručno tijelo Zbora veleučilišta Republike Hrvatske koje utvrđuje ispunjava li nastavnik u postupku zapošljavanja na slobodno radno mjesto te izbora u naslovnog nastavnika na veleučilištu Nacionalne veleučilišne kriterije; utvrđuje ispunjava li nastavnik Nacionalne veleučilišne kriterije pri izboru na više radno mjesto odnosno pri reizboru na postojeće radno mjesto na veleučilištu te razmatra pitanja važna za pojedino znanstveno ili umjetničko područje.
 
II.
 
Matično povjerenstvo sastoji se od tri do sedam članova o čemu odlučuje Zbor veleučilišta. Članovi matičnog povjerenstva imenuju se na četiri godine iz reda profesora stručnog studija i profesora stručnog studija u trajnom izboru u odgovarajućem području.
 
III.
 
Iznimno od stavka II. ovoga javnog poziva, član matičnog povjerenstva iz umjetničkog područja može se izabrati iz reda nastavnika izabranog na umjetničko-nastavno radno mjesto, odnosno umirovljenog nastavnika koji je bio zaposlen na umjetničko-nastavnome radnome mjestu, a dodijeljen mu je počasni naslov professor emeritus u umjetničkom području.
 
IV.
 
Član matičnog povjerenstva ne može biti član Nacionalnog vijeća i čelnik visokog učilišta.
 
V.
 
Kandidate za članove matičnih povjerenstava predlažu veleučilišta dok Zbor veleučilišta imenuje članove matičnih povjerenstava.
 
VI.
 
U skladu s Pravilnikom o  ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada matičnih povjerenstava (Narodne novine, br. 156/2023.) predlažu se kandidati za matična povjerenstva za sljedeća znanstvena odnosno umjetnička područja:
 
 1. područje biomedicine i zdravstva
 2. područje biotehničkih znanosti
 3. područje društvenih znanosti
 4. područje humanističkih znanosti
 5. područje prirodnih znanosti
 6. područje tehničkih znanosti
 7. umjetničko područje.
 
VII.
 
Javni poziv za predlaganje kandidata iz točke II. i III. ovoga javnog poziva otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Prijedlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave.
 
VIII.
 
Prijedlozi kandidata na propisanome obrascu koji je sastavni dio ovoga javnog poziva te uz koji je obvezno priložiti životopis i dokaz o izboru na radno mjesto, odnosno o dodijeli počasnog naslova professor emeritus u umjetničkom području dostavljaju se na elektroničku adresu:
visokoobrazovanje@mzo.hr uz obveznu oznaku predmeta: Prijedlog članova matičnih povjerenstava.
 
IX.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
X.
 
Zakašnjeli prijedlozi neće se razmatrati.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
 
Dostaviti:
 1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 2. Zbor Veleučilišta
 3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 4. Pismohrana, ovdje.
 
OBRAZAC PRIJAVE KANDIDATA ZA JAVNI POZIV ZA ČLANOVE MATIČNIH POVJERENSTAVA
 
Predlagatelj:
 
Naziv veleučilišta:  
Osobni podaci kandidata:
Ime i prezime:  
Datum i mjesto rođenja:  
Ustanova zaposlenja:  
Kontakt (telefon/mobitel/e-mail):  
Izbor na radno mjesto:  
Znanstveno odnosno umjetničko područje i polje izbora:  
Područje matičnog povjerenstva
Područje matičnog povjerenstva za koje se predlaže:  
Odgovarajuće područje kandidata:  
Broj objavljenih radova (ukupan broj):  
Područje i polje (i broj):  
   
   
Sudjelovanje u projektima
Znanstveni projekti (funkcija i broj):  
Drugi projekti (funkcija i broj):  
Objavljeni radovi
(broj i oznaka kvartila gdje je primjenjivo)
Radovi u časopisima koje referira Current Contents:  
Radovi u časopisima u ostalim relevantnim bazama podataka:  
Knjige:  
Radovi u domaćim časopisima:  
Radovi objavljeni u zbornicima radova:  
Radovi predstavljeni na znanstvenim odnosno stručnim skupovima:  
Ostalo:
Mentorstvo završnih odnosno diplomskih radova (broj):  
Čelna dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji/organizaciji iz područja relevantnog za izbor:  
Nagrade i priznanja za rad:  
 
Napomena: Pri navođenju objavljenih radova dodajte više odjeljaka prema potrebi.