Javni poziv za izbor nastavnika za rad u Europskim školama

Rok: 19. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr  
 
KLASA: 602-01/23-01/00015
URBROJ: 533-06-23-0007
Zagreb, 14. travnja  2023.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
JAVNI POZIV
za izbor nastavnika za rad u Europskim školama
 
Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskim školama, na određeno vrijeme, na devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina sukladno propisima Europskih škola.
 
Na Javni poziv mogu se javiti odgojno-obrazovni radnici i to: nastavnici srednjih škola u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme. 
 
Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi na radnome mjestu u:
 
Europskoj školi u Bruxellesu (BXL IV), Belgija:
 
 • nastavnik engleskog jezika i hrvatskog jezika - 1 izvršitelj.
 
Nastavnik će poučavati engleski jezik kao strani jezik za učenike na srednjoškolskoj razini, a hrvatski jezik kao materinski jezik na srednjoškolskoj razini. 
 
Dob srednjoškolaca u Europskim školama je od 11 do 17 godina.
 
Za poučavanje engleskog jezika i hrvatskog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te iskustvo u radu s djecom srednjoškolske dobi. 
 
Prava i obveze nastavnika definiraju se pravilima Europske škole.
 
Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od srpnja 2013. godine. Europske škole su obrazovne ustanove kojima zajednički upravljaju vlade država članica Europske unije. Zakonski se smatraju javnim institucijama u svim tim zemljama. Misija Europskih škola jest pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.
 
U Europskim školama rade učitelji i nastavnici koje su na rad uputile države članice. Drugi obrazovni radnici (savjetodavni radnici, knjižničari), ravnatelji i pomoćnici ravnatelja također su upućeni na isti način. 
 
Važeća regulativa Europskih škola propisuje da upućivanje obrazovnih radnika može trajati najviše devet (9) godina, a u iznimnim slučajevima do dvanaest (12) godina. 
 
Prava i obveze upućenih osoba utvrđeni su nacionalnim zakonodavstvom i pravilima Europskih škola (Propisi za privremeno upućeno osoblje u Europskim školama). Rad se održava u izrazito višejezičnom i multikulturnom okruženju te je zato uz osnovne vještine rada važno znanje stranih jezika, kao i sposobnost funkcioniranja u raznovrsnom jezičnom i kulturalnom okruženju.
 
Informacije o Europskim školama i radnim uvjetima:
 
• Opće informacije: https://www.eursc.eu/en
 
• REGULATIONS FOR MEMBERS OF THE SECONDED STAFF OF THE EUROPEAN SCHOOLS
  https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-04-D-14-en-17.pdf 
 
• CONTROL OF THE LEVEL OF LINGUISTIC COMPETENCE AS PART OF THE PROCEDURE FOR RECRUITMENT OF NON-NATIVE SPEAKER TEACHING AND EDUCATIONAL SUPPORT STAFF
  https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-01-D-65-en-3.pdf 
 
• GENERAL RULES OF THE EUROPEAN SCHOOLS
  https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-03-D-14-en-12.pdf 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva sve odgojno-obrazovne radnike, odnosno nastavnike srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme te su zainteresirani za rad u navedenoj Europskoj školi da podnesu prijavu.
 
Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 
 • imati hrvatsko državljanstvo
 • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za nastavnika engleskog i hrvatskog jezika u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
 • imati radni odnos u srednjoj školi u Republici Hrvatskoj na neodređeno puno radno vrijeme
 • imati položen stručni ispit.
 
Poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu s dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.
 
Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, e-adresu, broj i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje), obvezno je priložiti:
 
 • motivacijsko pismo (2 kartice teksta) na engleskom i hrvatskom jeziku zašto osoba želi raditi u Europskim školama
 • životopis
 • presliku diplome
 • dokaz o položenome stručnom ispitu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis). 
 
Preporučuje se korištenje obrasca Europass za prijavu:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenom roku, prije potpisivanja ugovora, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisanu prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u Javnome pozivu. Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni poziv, o čemu će biti pisano obaviješteni na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.
 
Povjerenstvo za provedbu Javnoga poziva za izbor nastavnika za rad u Europskim školama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete. Razgovor s kandidatima bit će on-line. 
 
Obavijest o datumu razgovora s Povjerenstvom bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.
 
Na razgovor s ravnateljem škole bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na razgovoru s Povjerenstvom prema rang-listi. Razgovor s kandidatima bit će on-line.
 
Obavijest o datumu razgovora s ravnateljem škole bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s ravnateljem škole smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.
 
Izabrani kandidat za vrijeme rada u Europskoj školi ostvarivat će prava iz radnoga odnosa u školi u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme te će se nakon isteka rada u Europskoj školi vratiti na rad u školu u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, na iste poslove ili druge odgovarajuće poslove.
 
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama sklapa se između izabranog kandidata, škole i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskoj školi na određeno vrijeme, na devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina sukladno propisima Europskih škola. Svako radno mjesto učitelja, nastavnika ili stručnoga suradnika u Europskim školama je na određeno vrijeme, a evaluacija rada obavlja se u drugoj i petoj godini rada. Nakon uspješne evaluacije u drugoj i petoj godini rada djelatnik ostaje na ovim poslovima do ukupno devet godina. U iznimnim slučajevima moguće je odobriti nastavak rada do ukupno dvanaest godina.
 
Rad u Europskoj školi započinje početkom školske godine 2023./2024.
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.
 
Prijave na Javni poziv podnose se do 19. svibnja 2023. godine, na adresu:
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
JAVNI POZIV za izbor nastavnika i pedagoškog savjetnika za rad u Europskim školama
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
 
O rezultatima Javnoga poziva, odnosno izabranim kandidatima, prijavljeni kandidati bit će obaviješteni na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.
                                                                                                                 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs