Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

22. kolovoza 2018.

KLASA: 112-01/18-01/00587
URBROJ: 533-02-18-0013
Zagreb, 22. kolovoza 2018.
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 18. lipnja 2018. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 18. lipnja 2018. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 117, od 18. lipnja 2018. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu za prijam na radno mjesto

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima
3. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca

održat će se u srijedu 29. kolovoza 2018. godine, u četvrtak 30. kolovoza 2018. godine i u petak 31. kolovoza 2018. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena):

Srijeda, 29. kolovoza 2018.
10.40 sati - TO. B.
10.50 sati - PAU.I.
11.00 sati - BRI.V.
11.10 sati - MAV. K.
11.20 sati - RAD. L.
11.30 sati - LIP. S.
11.40 sati - MAR.T.
11.50 sati - MIR. J.
12.40 sati - DOŠ. K.
12.50 sati - POŠ. D.
13.00 sati - BA. I.
13.10 sati - NEM. A.
13.20 sati - COB. S.
13.30 sati - JAS. T.
13.40 sati - BLA. I.
13.50 sati - ZMI.G.
14.00 sati - SER. Z.
14.10 sati - TOMI. Z.
14.20 sati - STJ. R.
14.40 sati - TOR. I.
14.50 sati - RAČ. P.
15.00 sati - SAV. B.
15.10 sati - MED. M.
15.20 sati - PET. LOV. V.
15.30 sati - ĆUR. S.
15.40 sati - KRZ. M.
15.50 sati - HAI. V.
16.00 sati - JURA. L.

Četvrtak, 30. kolovoza 2018.
8.30 sati - MEI. M.
8.40 sati - POS. D.
8.50 sati - VUKI. P.
9.00 sati - JURI. T.
9.10 sati - SLIŠ. A.
9.20 sati - LUL. J.
9.30 sati - MIO. M.
9.40 sati - NOV. A.
9.50 sati - ČAK. D.
10.00 sati - MAJ. KO. N.
10.10 sati - KOR. V.
10.20 sati - MATO. M.
10.40 sati - ČOR. Ž.
10.50 sati - SEK. L.
11.00 sati - MARA. L.
11.10 sati - MALJ. M.
11.20 sati - KR. SUČ. S.
11.30 sati - HRŽ. H.
11.40 sati - TOMLJ. J.
11.50 sati - MARK. Z.
12.40 sati - ŽUP. M.
12.50 sati - RAD. Z.
13.00 sati - JAG. J.
13.10 sati - SRA. D.
13.20 sati - NOVO. D.
13.30 sati - PAVL. S.
13.40 sati - BOB. L.
13.50 sati - CHV. A.
14.00 sati - VUJ. B.
14.10 sati - VIR. L.
14.20 sati - HER. M.
14.30 sati - DRV. M.
14.40 sati - KNE. D.
14.50 sati - IVI. M.
15.00 sati - DIM. K.
15.10 sati - VUJ. VR. M.
15.20 sati - MES. M.
15.30 sati - RUK. L.
15.40 sati - PAN. L.
15.50 sati - BOG. H.
16.00 sati - PU. MRZ. J.

Petak, 31. kolovoza 2018.
8.30 sati - ŠIŠ. T.
8.40 sati - TAT. R.
8.50 sati - PU. M.
9.00 sati - FRA. TR. I.
9.10 sati - BULJ. I.
9.20 sati - DUN. M.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja