Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

7. rujna 2018.

KLASA: 112-01/18-01/00587
URBROJ: 533-02-18-0016
Zagreb, 7. rujna 2018.
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 18. lipnja 2018. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 18. lipnja 2018. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 117, od 18. lipnja 2018. godine.

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
8. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
9. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca

održat će se u ponedjeljak 17. rujna 2018. godine, u srijedu 19. rujna 2018. godine, u četvrtak 20. rujna 2018. godine i u petak 21. rujna 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena):

Ponedjeljak, 17. rujna 2018.

8:30 sati
1. Sko. M.
2. Sra. D.
3. Stj. R.
4. Stu. I.
5. Šiš. T.

9:30 sati
1. Ško. Zag. M.
2. Tat. R.
3. Tom. Z.
4. Vuj. Vrač. M.
5. Vuk. P.
6. Žup. M. 


Srijeda, 19. rujna 2018.

10:00 sati
1. Mav. K.
2. Med. M.
3. Mei. M.
4. Mir. J.
5. Nem. A.

11:00 sati
1. Nov. A.
2. Pan. L.
3. Pau. I.
4. Peš. J.
5. Poš. D.

12:00 sati
1. Pu. Mrz. J.
2. Rač. P.
3. Rad. Z.
4. Reg. M.
5. Sav. B.
 

Četvrtak, 20. rujna 2018.

10:00 sati
1. Ivi. M.
2. Jak. I.
3. Jeđ. Tab. S.
4. Jur. L.
5. Jura. M.

11:00 sati
1. Juri. M.
2. Križ. Suč. S.
3. Krz. M.
4. Lul. J.
5. Malj. M.

12:00 sati
1. Mar. L.
2. Mar. Z.
3. Mat. M.
 

Petak, 21. rujna 2018.

10:00 sati
1. Bač. Leb. N.
2. Bla. I.
3. Bog. H.
4. Bri. V.
5. Cob. S.

11:00 sati
1. Čav. M.
2. Čor. Ž.
3. Ćur. S.
4. Dik. O.
5. Gal. G.

12:00 sati
1. Hai. V.
2. Her. M.
3. Hrž. H.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja