Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2021./2022.

Rok: 4. travnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 061-01/21-02/00017
URBROJ: 533-06-21-0001

Zagreb, 22. prosinca 2021.

Na temelju točke III. Odluke o Godišnjoj nagradi „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja (KLASA: 061-01/13-02/00032, URBROJ: 533-01-13-0001 od 30. listopada 2013. godine, u daljnjem tekstu: Odluka), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za
školsku godinu 2021./2022.

I.

Predmet javnog poziva je dodjela Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2021./2022. (u daljnjem tekstu: Nagrada) za postignuća učenika u promicanju tolerancije, humanog i nenasilnog ponašanja te pozitivnog odnosa među učenicima i odraslim osobama.

Nagrada se dodjeljuje jednom učeniku/jednoj učenici osnovne škole i jednom učeniku/jednoj učenici srednje škole.

Škola koju pohađa i/ili učenički dom u kojem je smješten nagrađeni učenik/nagrađena učenica dobiva posebno priznanje.

Posebno priznanje može se dodijeliti i jednom učeniku/učenici osnovne škole i jednom učeniku/učenici srednje škole.

II.

Pozivaju se sve osnovne i srednje škole te učenički domovi da dostave prijedloge za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2021./2022.

U prijedlogu za dodjelu Nagrade potrebno je navesti:

 1. osobne podatke predloženog učenika/predložene učenice i podatke o školi/učeničkom domu (ime i prezime, razred koji pohađa, naziv i adresu škole koju pohađa, odnosno naziv i adresu učeničkog doma u kojem je smješten/smještena);
 2. podatke o predlagatelju (naziv i adresa ustanove, odgovorne osobe, podatke o tijelu koje je donijelo odluke - vijeće učenika, razredno ili učiteljsko/nastavničko vijeće);
 3. obrazloženje prijedloga u kojem, uz ostalo, treba navesti ispunjava li i na koji način predloženi učenik/predložena učenica sljedeće kriterije:
 • pomaže nastavnicima u osvješćivanju drugih učenika/učenica kako treba težiti školi i društvu bez nasilja,
 • pokazuje osobnim primjerom i druge potiče na pozitivno, nenasilno i tolerantno ponašanje,
 • potiče i održava zdrave odnose u razredu/pozitivnu komunikaciju te socijalnu prihvaćenost svakog učenika u razredu i školi,
 • pomaže drugim učenicima/učenicama,
 • ophodi se prema vršnjacima i odraslima s poštovanjem i ljubaznošću,
 • sprječava konflikte, sudjeluje u rješavanju sukoba i potiče druge na nenasilno rješavanje sukoba,
 • pomaže žrtvama nasilja, brani slabije,
 • potiče i podržava svoje kolege u pozitivnim i humanim idejama,
 • prihvaća različite obveze prema drugim učenicima ili odraslim osobama koje savjesno i odgovorno izvršava,
 • organizira i sudjeluje u humanitarnim akcijama,
 • sudjeluje s drugim učenicima i učiteljima u projektima prevencije nasilja, u organizaciji mirovnih koncerata, izložbi, tribina, konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica, sportskih natjecanja i priredbi.


U obrazloženju prijedloga potrebno je navesti na koji način i koliko je učenik/učenica angažiran/angažirana te od čega se sastoji njegov/njezin doprinos i sl.

Uz prijedlog za dodjelu Nagrade potrebno je priložiti potvrdu o upisu u školu i/ili smještaju u učenički dom.

III.

Sukladno točki VIII. Odluke, o dodjeli Nagrade odlučuje Povjerenstvo koje djeluje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (mzo.gov.hr) i u sredstvima javnog priopćavanja.

Nagradu će dodijeliti ministar znanosti i obrazovanja na svečanoj sjednici Povjerenstva za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“.

Ministar može, sukladno točki II. Odluke, dodijeliti i posebno priznanje jednom učeniku/učenici iz osnovne škole i jednom učeniku/učenici iz srednje škole.

IV.

Nepravodobni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 4. travnja 2022. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,


s naznakom Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za šk. g. 2021./2022., a dokumentacija i podaci iz točke II. ovoga poziva dostavljaju se u elektroničkome obliku na adresu: nagrada.lukaritz@mzo.hr.