Odluka o financijskoj potpori za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 016-01/21-01/00063
URBROJ: 533-07-21-0003
Zagreb, 28. travnja 2021.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021. (KLASA:016-01/21-01/00015, URBROJ:533-07-21-0004 od 11. veljače 2021.), provedenog Javnog poziva provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021. (KLASA:016-01/21-01/00063, URBROJ:533-07-21-0001 od 23. veljače 2021. godine) te Zapisnika Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina i Javnog poziva za posebne oblike nastave (KLASA:016-01/21-01/00015, URBROJ:533-09-21-0002) od 16. travnja 2021. godine, ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o financijskoj potpori za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021.
 
I.

Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina i Javnog poziva za posebne oblike nastave (KLASA:016-01/21-01/00015,URBROJ:533-09-21-0002 od 18. siječnja 2021.) nakon provedenog postupka odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene prijavljenih programa, predložilo je sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2020./2021. školskoj godini, u ukupnom iznosu od 617.589,44 kune (slovima: šestosedamnaesttisućapetstoosamdesetdevetkunaičetrdesetčetirilipe).
 
II.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina i Javnog poziva za posebne oblike nastave (KLASA:016-01/21-01/00015, URBROJ:533-09-21-0002 od 18. siječnja 2021.), sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se za provedbu posebnih oblika nastave (ljetnih škola) kako slijedi:
 

Rb.
 
Prijavitelj Mjesto i termin održavanja ljetne škole Odobreni iznos (u kunama)
1. SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar
Prag, Češka Republika
(20. - 26. lipnja 2021.)
 
94.900,00
2. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR
Dalj
(21. - 27. lipnja 2021.)
 
52.089,44
3. UKRAJINSKA ZAJEDNICA RH, Vukovar
Rogoznica  
(I. grupa, 1. - 9. srpnja 2021.
II. grupa, 9. - 17. srpnja 2021.)
 
159.900,00
4. SAVEZ RUSINA RH, Vukovar

Orahovica
(I. grupa, 4. - 11. srpnja 2021.
II. grupa, 11. - 18. srpnja 2021.)

133.900,00
5. SKD "PROSVJETA", Zagreb Vir
(I. grupa, 18. - 24. srpnja 2021.   
II. grupa, 24. - 30. srpnja 2021.)
176.800,00
Ukupno 617.589,44
 
III.

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (NN, br. 135/20), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost A577137 - Posebni programi za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811.
 
IV.

Sa svakim od korisnika odobrenih financijskih sredstava zaključit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi način i rokovi dostavljanja izvješća o provedbi posebnih oblika nastave (ljetnih škola). Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti izvješće. Svako odstupanje od proračunskih troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. U slučaju da korisnici nenamjenski koriste sredstva ili ih ne utroše ili se ljetna škola ne provede, bit će dužni financijska sredstva vratiti u državni proračun.
 
V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs