Odluka o financiranju popravka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka - Šestar, u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 640-04/19-01/00002
URBROJ: 533-03-20-0071
 
Zagreb, 28. srpnja 2020.
 
Na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19) i članka 108., stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Javnog poziva za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka Šestar, u 2020. godini, KLASA: 640-04/19-01/00002, URBROJ: 533-03-20-0070, (dalje u tekstu: Javni poziv), ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi
 
ODLUKU
o financiranju popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka - Šestar,
u 2020. godini
 
I.
 
Za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka Šestar, u 2020. godini odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna (slovima: milijun i dvjesto tisuća kuna) za 10 prijava na Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja, upisane u bazu podataka Šestar, u 2020. godini, prema popisu Oprema za znanstvena istraživanja upisana u bazu Šestar, za koju je odobreno sufinanciranje u 2020. godini (u privitku), koji je sastavni dio ove odluke.
 
II.
 
Financijska sredstva iz točke I. ove odluke isplatit će se na teret financijskih sredstava planiranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19 i 58/20), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08 Javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj, Program 3801 Ulaganje u znanstveno-istraživačku djelatnost, Aktivnost K622113 Izravna kapitalna ulaganja javnih instituta, konto 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.
 
III.
 
Financijska sredstva odobrena su na temelju stručne i neovisne prosudbe Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu i to za 10 zahtjeva koji su evaluirani sukladno Kriterijima relevantnosti potpore navedenima u Javnome pozivu. 
 
IV.
 
Odobrena financijska sredstva za sufinanciranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja iz točke I. ove odluke doznačit će se na žiroračune znanstvenih organizacija prema popisu u privitku. 
 
 
V.
 
Znanstvene organizacije obvezne su namjenski koristiti dodijeljena financijska sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti dokaze o njihovu utrošku, najkasnije do 1. lipnja 2021. godine. U slučaju da znanstvena organizacija nenamjenski koristi dodijeljena financijska sredstva ili ih ne utroši u potpunosti, dužna je primljena, a nenamjenski utrošena ili neutrošena financijska sredstva vratiti u državni proračun.
 
VI.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija