Operativni program Regionalna Konkurentnost 2007. - 2013.

U skladu s nazivom, Operativni program Regionalna konkurentnost odlikuje regionalna, odnosno lokalna dimenzija svih njegovih prioriteta i mjera.

Opći cilj OPRK-a je postizanje veće konkurentnosti i uravnoteženje regionalnog razvoja boljim korištenjem regionalnog teritorijalnog kapitala. OPRK određuje prioritetne smjerove za jačanje konkurentnosti hrvatskih regija za razdoblje do kraja 2013. godine, paralelno s time razrađujući strateški cilj Nacionalnog strateškog referentnog okvira Republike Hrvatske koji se odnosi na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Dosad, za provedbu OPRK-a Hrvatskoj je dodijeljeno gotovo 82 milijuna eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), čime su podržavane aktivnosti unaprjeđenja razvojnog potencijala slabije razvijenih područja, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te jačanje administrativnih kapaciteta kroz tehničku pomoć. Pristupanjem u Europsku uniju (1. srpnja 2013.), Republika Hrvatska postaje korisnikom strukturnih instrumenata te joj je za provedbu OPRK-a za posljednje šestomjesečno razdoblje 2013. kao zadnje godine sedmogodišnjeg financijskog razdoblja Europske unije (2007. - 2013.), dodijeljeno dodatnih 108,4 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF - European regional developement fund).

U lipnju 2013. godine, došlo je do institucionalnih promjena u sustavu upravljanja Operativnim programom. Ministarstvo gospodarstva, koje je vršilo funkciju Tijela odgovornog za provedbu treće komponente programa IPA "Regionalni razvoj - regionalna konkurentnost", prenijelo je 22. lipnja 2013. godine funkciju upravljanja OPRK-om na Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), koje će u svojstvu Upravljačkog tijela odgovornog za provedbu programa nastaviti provoditi aktivnosti koordinacije i nadzora provedbe, vrednovanja ostvarenih rezultata te informiranja i izvještavanja javnosti kao i Nadzornog odbora o provedbi OPRK-a, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dobiva novu ulogu posredničkog tijela razine 1 za prioritetnu os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva"; mjera 2.2 Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 3. srpnja 2013. godine, organiziralo prvu, konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora za OPRK. Svrha Nadzornog odbora je usmjeravati i nadzirati provedbu OPRK-a putem odobravanja kriterija za odabir projekata, komunikacijskih te planova vrednovanja kao i završnih izvješća o provedbi. Rad Nadzornog odbora temelji se na partnerstvu svih dionika te su stoga članovi Nadzornog odbora predstavnici tijela državne uprave, predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave, kao i predstavnici socijalnih i ekonomskih partnera.

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, sudjelovalo je oko 70 članova gdje je naše Ministarstvo predstavilo 3 natječaja koja će biti objavljena do kraja 2013. godine:

1) Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci (ukupna vrijednost je oko 23,5 milijuna eura)

Cilj projekta je opremanje, adaptacija i ugradnja opreme na centrima i laboratorijima na Sveučilištu u Rijeci:
 • Centra za visoke tehnologije u biomedicini;
 • Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije;
 • Centra za napredno računanje i modeliranje;
 • Laboratorija na Građevinskom fakultetu.

2) Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za ERDF 2014.-2020. (ukupna vrijednost je 6 milijuna eura)
 • Cilj projekta je izgradnja administrativnih kapaciteta i priprema za korištenje EU fondova (i drugih instrumenta) za istraživanje i razvoj te inovacije. Poziv je usmjeren na izradu projektne dokumentacije infrastrukturnih projekata za istraživanje i razvoj, a za buduću prijavu u novom EU programskom razdoblju 2014. - 2020.

3) Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (ukupna vrijednost je oko 9,5 milijuna eura)
 • Projekt je usmjeren na industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj od strane javnih institucija visokog obrazovanja i javnih istraživačkih organizacija u partnerstvu s poslovnom zajednicom.
 • Cilj svih dionika uključenih u pripremu i provedbu pojedinih prioriteta i mjera OPRK-a je brza realizacija planiranih natječaja, kako bi svi projekti izvršili u planiranom roku do kraja 2016. godine, te kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristila dodijeljena sredstva čime bi se doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju te konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.


 • Natječaji:
 1. Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. (TA)
 2. Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv (PP3)
 3. Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Drugi poziv (PP2)
 4. Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP)
 5. Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci (KAMPUS RI)
 6. Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. (PP)
 7. Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar)
 8. Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza II (SIIF 2)
 9. Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza I (SIIF)
 10. Osiguranje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva (SRCE)