ERI SEE - obrazovno-reformska inicijativa za jugoistočnu Europu

OBRAZOVNO-REFORMSKA INICIJATIVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU
(EDUCATION REFORM INITIATIVE OF SOUTH EASTERN EUROPE - ERI SEE)

ERI SEE je regionalna međunarodna organizacija uspostavljena 2005. međudržavnim sporazumom koji su potpisali ministri obrazovanja svih država jugoistočne Europe. Članstvo RH u ERI SEE temelji se na Memorandumu o suglasnosti o ulozi te organizaciji Obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu (ERI SEE) kojega su 2010. u Brdu, Slovenija potpisali ministri nadležni za odgoj i obrazovanje i visoko obrazovanje Republike Albanije, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije. Nadležni ministri Bosne i Hercegovine i Republike Moldove potpisali su posebne protokole o pristupu 2011.godine. Kosovo, Bugarska i Rumunjska imaju status promatrača. U prosincu 2017. okončan je postupak registracije ERI SEE-a kao međunarodne organizacije sa sjedištem u Beogradu.

Ciljevi ERI SEE-a su:

  • aktivno promicanje regionalne suradnje izgradnjom kapaciteta i transferom znanja,
  • razmjena informacija i suradnja obrazovnih zajednica jugoistočne Europe,
  • te stvaranje platforme za razmjenu stručnog znanja,
  • primjera dobre prakse i
  • zajednički rad obrazovnih stručnjaka iz različitih područja odgoja i obrazovanja.


Međunarodni seminari i konferencije organizirani u sklopu ERI SEE-a pridonose provedbi nacionalnih obrazovnih reformi koje su usklađene sa strateškim dokumentima EU-a.

Status partnera i konzultativnih tijela ERI SEE-a imaju:

  • Regionalno vijeće za suradnju, Sarajevo (Regional Cooperation Council - RCC),
  • Europska zaklada za izobrazbu, Torino (European Training Foundation - ETF),
  • Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, Pariz (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD),
  • Vijeće Europe, Strasbourg (Council of Europe - CoE) i
  • Kulturkontakt Austria (agencija austrijskog Federalnog ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja).

Odluke o radu ERI SEE-a donosi Upravni odbor koji čine predstavnici ministarstava obrazovanja svih država članica i predstavnici konzultativnih tijela. Administrativnu potporu radu Upravnoga odbora pruža Tajništvo ERI SEE-a, koje se nalazi u Beogradu. Upravnim odborom predsjeda ministar obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Srbije.

Hrvatska svojim sudjelovanjem u ERI SEE-u podržava aktivnosti koje pridonose razvoju politike visokog obrazovanja u regiji, čime neizravno pridonosi nastavku procesa proširenja EU-a na države jugoistočne Europe.

Dodatne informacije dostupne su na: http://www.erisee.org/