EMBL - European Molecular Biology Laboratory


Europski laboratorij za molekularnu biologiju sa sjedištem u Heidelbergu je organizacija koja trenutno broji 20 članica a Hrvatska je postala članicom u 2006. godini.

EMBL usko surađuje sa sljedećim organizacijama EMBO (European Molecular Biology Organization - Europska organizacija za molekularnu biologiju), EMBC (European Molecular Biology Conference), EIROforum , EMBLEM, EMBL Ventures.