Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i članka 10. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010 i 105/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2011. godine donijela Odluku o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja(Narodne novine, broj 70/11).

Mrežom osnovnoškolskih ustanova, prema odredbama članka 9. Zakona, utvrđuju se osnovnoškolske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje, područjima na kojima se može osnovati školska ustanova te programima odgoja i obrazovanja koje školske ustanove ostvaruju, uključujući i posebne programe za učenike s teškoćama.

Mreža osnovnih škola ustrojava se na način da zadovoljava iskazane potrebe utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na području županije, udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, te ispunjava uvjete i mjerila propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010).

Mrežom nisu predviđena ukidanja osnovnih škola, ali je iskazana potreba osnivača za osnivanjem novih osnovnih škola i programa, mogućim promjenama osnivačkih prava i statusnim promjenama područnih škola koje mogu donositi osnivači, sukladno propisima.

Sukladno Odluci Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je temeljem podataka koje su dostavili uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za obrazovanje kulturu i šport Grada Zagreba objedinile podatke o: upisnim područjima matičnih i osnovnih škola, školama s prostornom prilagodbom, školama sa športskim dvoranama i igralištimate školama s produženim boravkom.

Pisane vijesti | Priopćenja | Osnovno obrazovanje