Znanstvena infrastruktura

Znanstvenu djelatnost, prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, obavljaju sveučilišta i njihove sastavnice, javni znanstveni instituti, znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao i druge pravne osobe i njihove ustrojstvene jedinice upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

Za određene oblike financiranja znanstvene infrastrukture (znanstvene knjige i visokoškolski udžbenici, znanstveni časopisi, skupovi i udruge, programi popularizacije znanosti) Ministarstvo znanosti i obrazovanja na godišnjoj razini raspisuje javne pozive. Na temelju stručne i neovisne prosudbe pristiglih zahtjeva od strane stručnih povjerenstava Ministarstvo donosi odluku o raspodjeli raspoloživih financijskih sredstava, te s organizacijama civilnog društva potpisuje ugovore o financijskoj potpori, dok se svim ostalim subjektima znanstvene djelatnosti financijska sredstva dodjeljuju temeljem odluka.

Realizacija potpisanih ugovora i namjenska potrošnja dodijeljenih financijskih sredstava prate se i vrednuju kroz završna izvješća.

Ministarstvo također financira nabavu inozemnih znanstvenih baza podataka i znanstvenih časopisa u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova.