Dokumenti, zakonski i podzakonski akti


PREDTERCIJARNI SUSTAV ODGOJA I OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 1. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

RB Vrsta Naziv Objava
 1.  
Ustav Ustav Republike Hrvatske Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 1.  
Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Narodne novine br.:
10/1997, 107/2007, 94/2013
 1.  
Zakon Zakon o ustanovama Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008
 1.  
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/2016 i 64/2018
 1.  
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine, br.:
47/2009
 1.  
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine, br.:
115/2016
 1.  
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine, br.:
82/2015
 1.  
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
 1.  
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Narodne novine br.:
151/2004
 1.  
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
 1.  
Zakon Obiteljski zakon Narodne novine br.:
103/2015
 1.  
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje   Narodne novine br.:
85/2006
 1.  
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
 1.  
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
 1.  
Pravilnik Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole Narodne novine br.:
107/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja Narodne novine br.:
133/1997
 1.  
Pravilnik Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
133/1997
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
133/1997 i 4/1998
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićima Narodne novine br.:
133/1997 i 20/2005
 1.  
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima Narodne novine br.:
46/2004 i 49/2004
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja Narodne novine br.:
134/1997
 1.  
Pravilnik Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
83/2001
 1.  
Pravilnik Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
114/2002
 1.  
Pravilnik Pravilnik o sigurnosti igračaka Narodne novine br.:
83/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
62/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca Narodne novine br.:
8/2006
27.
Pravilnik           
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske Narodne novine br.:
89/2008
 1.  
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 1.  
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 1.  
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Narodne novine br.:
70/2018
 1.  
Ostalo Uredba o tarifi upravnih pristojbi Narodne novine, br.: 8/2017
 1.  
Ostalo Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe Narodne novine br.: 63/08 i 90/2010
 1.  
Ostalo Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/1991 
 1.  
Ostalo Predškolski odgoj s programskim usmjerenjima njege, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo RH, 1993
 1.  
Ostalo Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima Narodne novine br.:
105/2002, 55/2006 i 121/2007
 1.  
Ostalo Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi Prosvjetni vjesnik, godina II. broj 2., Zagreb, 17.4.2000.
 1.  
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Prosvjetni vjesnik, godina II. broj 2., Zagreb, 17.4.2000
 1.  
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Prosvjetni vjesnik, godina II. broj 2., Zagreb, 17.4.2000
 1.  
Ostalo Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Prosvjetni vjesnik, godina II., broj 2., Zagreb 17.4.2000.
 1.  
Ostalo Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998
 1.  
Ostalo Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998

 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 2. Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
RB Vrsta Naziv Objava
 1.  
Ustav Ustav Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 1.  
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018
 1.  
Zakon Zakon o ustanovama Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008
 1.  
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/2016 i 64/2018
 1.  
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009
 1.  
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016
 1.  
Zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Narodne novine br.:
158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011
 1.  
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine, br.:
82/2015
 1.  
Zakon Zakon o knjižnicama Narodne novine br.:
17/2019
 1.  
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Narodne novine br.:
151/2004
 1.  
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
 1.  
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.:
85/2006
 1.  
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
 1.  
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
 1.  
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
 1.  
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
 1.  
Zakon Zakon o azilu Narodne novine br.: 79/2007, 88/2010 i 143/2013
 1.  
Zakon Zakon o strancima Narodne novine br.:
130/2011, 74/2013, 69/2017 i 46/2018
 
Pravilnik
 

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
 1.  
Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava Narodne novine br.:
67/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010
 1.  
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi Narodne novine br.:
40/1991
 1.  
Pravilnik Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Narodne novine br.:
24/2015
 1.  
Pravilnik Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Narodne novine br.:
102/2018
  Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
 
 1.  
Pravilnik Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Narodne novine br.:
34/1991
 1.  
Pravilnik Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Narodne novine br.:
34/2014, 40/2014 i 103/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Narodne novine, br.:
67/2014 i 81/2015
 1.  
Pravilnik Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi Narodne novine br.:
40/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu Narodne novine br.:
89/1995, 148/1999 i 20/2005
 1.  
Pravilnik Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Narodne novine br.:
6/2019
 1.  
Pravilnik Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Narodne novine br.:
124/2009 i 73/2010
 1.  
Pravilnik Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama Narodne novine br.: 
144/2011
 1.  
Pravilnik Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu Narodne novine br.:
88/2003
 1.  
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/2017 i 41/2019
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova Narodne novine br.:
23/2011
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove Narodne novine br.:
141/2009
 1.  
Pravilnik Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika Narodne novine br.:
15/2013
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima Narodne novine br.:
132/2013
 1.  
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
62/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Narodne novine br.:
28/2011, 16/2014, 60/2014-ispr. i 47/2017
 1.  
Pravilnik Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika Narodne novine br.:
15/2013
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske Narodne novine br.:
89/2008
 1.  
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu Narodne novine br.:
41/2009
 1.  
Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca Narodne novine br.:
8/2006
 1.  
  Pravilnik    Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske Narodne novine br.:
89/2008
 1.  
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 1.  
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 1.  
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Narodne novine br.:
70/2018
 1.  
Protokol Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima  Vlada RH 2013.
 1.  
Ostalo Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu Narodne novine br.:
194/2003
 1.  
Ostalo Uredba o tarifi upravnih pristojbi Narodne novine br.:
8/2017
 1.  
Ostalo Program hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za tražitelje azila i azilante Narodne novine br.:
129/2009
 1.  
Ostalo Program hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik Narodne novine br.:
151/2011
 1.  
Ostalo Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine br.:
63/2008 i 90/2010
 1.  
Ostalo Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Narodne novine br.:
70/2011, 62/2017 i 86/2018
 1.  
Ostalo Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama Narodne novine br.:
51/2018
 1.  
Ostalo Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama Narodne novine br.: 
25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - ispravak, 87/14, 120/14, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015, 83/2015, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 - ispr., 74/2017, 122/2017, 9/2018, 57/2018
57. Ostalo Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Narodne novine br.:
48/2019
 
Ostalo Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika u osnovnoj školi 2018./2019. Narodne novine br.:
45/2018
 1.  
Ostalo Nastavni plan i program za osnovnu školu Narodne novine br.:
102/2006
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za osnovne škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Narodne novine br.:
29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Narodne novine br.:
29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu srpskog jezika za osnovne škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A) Narodne novine br.:
29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika za osnovne škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A) Narodne novine br.:
29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama Narodne novine br.:
17/2013
 1.  
Ostalo Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole Narodne novine br.:
104/2014
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 3. Srednjoškolski odgoj i obrazovanje
RB Vrsta Naziv Objava
 1.  
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
 1.  
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine br.:  
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018
 1.  
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.: 
76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008
 1.  
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/2016 i 64/2018
 1.  
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009
 1.  
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine, br.:
115/2016
 1.  
Zakon Zakon o strukovnom obrazovanju Narodne novine br.:
30/2009 i 25/2018
 1.  
Zakon Zakon o obrtu Narodne novine br.: 
143/2013
 1.  
Zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.: 
158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011
 
 1.  
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine br.: 
82/2015
 1.  
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Narodne novine br.: 
151/2004
 1.  
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.: 
73/1997
 1.  
Zakon Zakon o knjižnicama Narodne novine br.:
17/2019
 1.  
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.: 
85/2006
 1.  
Zakon Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Narodne novine br.: 
24/2010
 1.  
Zakon Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU Narodne novine br.: 
121/2017
 1.  
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.: 
61/2011 i 16/2012
 1.  
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.: 
61/1991 i 149/2009
 1.  
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
 1.  
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
 1.  
Zakon Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Narodne novine br.: 
70/2015 i 127/2017
 1.  
Zakon Zakon o strancima
Narodne novine br.: 
130/2011, 74/2013, 69/2017 i 46/2018
 
  Pravilnik
Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
 1.  
Pravilnik Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole Narodne novine br.: 
49/2015 i 47/2017
 1.  
Pravilnik Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu Narodne novine br.: 
89/1995, 148/1999 i 20/05
 1.  
Pravilnik Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Narodne novine br.:
24/2015
 1.  
Pravilnik Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Narodne novine br.:
102/2018
 1.  
Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava Narodne novine br.:  
67/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika Narodne novine br.:
90/1993
 1.  
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama Narodne novine br.:
11/1994
 1.  
Pravilnik Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu Narodne novine br.: 
1/1996 i 80/1999
 1.  
Pravilnik Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu Narodne novine br.: 
88/2003
 1.  
Pravilnik Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama Narodne novine br.:
144/2011
 1.  
Pravilnik Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Narodne novine br.: 
67/2014 i 81/2015
 1.  
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka Narodne novine br.:
96/2009
 1.  
Pravilnik Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada Narodne novine br.: 
118/2009
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama Narodne novine br.: 
140/2009
 1.  
Pravilnik Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi Narodne novine br.: 
94/2010
 1.  
Pravilnik Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi Narodne novine br.: 
2/2011
 1.  
Pravilnik

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji
te javnim ispravama u školskim ustanovama

Narodne novine br.:
47/2017 i 41/2019
 1.  
Pravilnik Pravilnik o Središnjem registru državne mature Narodne novine br.: 
53/2011
 1.  
Pravilnik Pravilnik o polaganju državne mature Narodne novine br.: 
1/2013 i 41/2019
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova Narodne novine br.: 
23/2011
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.: 
112/2010
 1.  
Pravilnik
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika
 
Narodne novine br.: 
69/2004
 1.  
Pravilnik Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju Narodne novine br.: 
63/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Narodne novine br.: 
28/2011, 16/2014, 60/2014-ispr. i 47/2017
 
 1.  
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.: 
62/2014
 1.  
Pravilnik
Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
 
Narodne novine br.: 
15/2013
 1.  
Pravilnik
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.: 
89/2008
  Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
 
 1.  
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 1.  
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 1.  
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Narodne novine br.:
70/2018
 1.  
Protokol Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima  Vlada RH 2013.
 1.  
Ostalo Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine br.: 
63/2008 i 90/2010
 1.  
Ostalo Uredba o tarifi upravnih pristojbi Narodne novine br.:
8/2017
 1.  
Ostalo Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Narodne novine br.:
51/2018
 1.  
Ostalo Uredba o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova
u javnim službama
Narodne novine br.: 
25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015, 83/2015, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 - ispr., 74/2017, 122/2017, 9/2018, 57/2018
 
 1.  
Ostalo Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Narodne novine br.: 
70/2011, 62/2017 i 86/2018
59. Ostalo
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
48/2019
 
Ostalo
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
 
Narodne novine br.:
45/2018
 1.  
Ostalo Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Narodne novine br.:
45/2018
 1.  
Ostalo Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju MZO, 2018.
 1.  
Ostalo Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole
u školskoj godini 2018./2019.
Narodne novine br.:
47/2018, 56/2018, 58/2018 i 68/2018
 
Ostalo
 

Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole
u školskoj godini 2019./2020.
 
Narodne novine, br.:
NN 60/2019
  Ostalo
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
53/2019

Ostalo
 
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.
Narodne novine br.:
62/2019
 
 1.  
Ostalo Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u i. razred srednje škole MZO, 2015
 1.  
Ostalo Program hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za tražitelje azila i azilante Narodne novine br.: 
129/2009
 1.  
Ostalo
Nastavni plan i program hrvatskoga jezika za tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih
 
Narodne novine br.: 
100/2012
 1.  
Ostalo
Program hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik
 
Narodne novine br.: 
151/2011
 1.  
Odluka Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za srednje škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Narodne novine br.: 
29/2010
 1.  
Odluka Odluka o nastavnom planu i programu srpskog jezika za srednje škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A) Narodne novine br.: 
29/2010
 1.  
Odluka Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika i književnosti za srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A) Narodne novine br.: 
29/2010
 1.  
Odluka Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Narodne novine br.:
29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama Narodne novine br.: 
17/2013
 1.  
Ostalo Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole Narodne novine br.: 
104/2014
  Pravilnik
Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine, br.:
53/2019
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 4. Umjetničko obrazovanje
RB Vrsta Naziv Objava
 1.  
Ustav Ustav Republike Hrvatske Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 1.  
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018
 1.  
Zakon Zakon o umjetničkom obrazovanju Narodne novine br.:
130/2011
 1.  
Zakon Zakon o ustanovama Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008
 1.  
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/2016 i 64/2018
 1.  
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009
 1.  
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016
 1.  
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011, 16/2012
 1.  
Zakon Zakon o knjižnicama Narodne novine br.:
17/2019
 1.  
Zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Narodne novine br.: 
158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011
 1.  
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine br.: 
82/2015
 1.  
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Narodne novine br.:
151/2004
 1.  
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.:
85/2006
 1.  
Zakon Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Narodne novine br.:
24/2010
 1.  
Zakon Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU Narodne novine br.:
107/2007
 1.  
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
 1.  
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
 1.  
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
  Pravilnik
Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
 1.  
Pravilnik Pravilnik o polaganju državne mature Narodne novine br.:
1/2013 i 41/2019
 1.  
Pravilnik Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole Narodne novine br.: 
49/2015 i 47/2017
 1.  
Pravilnik Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada Narodne novine br.:
118/2009
 1.  
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010
 1.  
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/2017 i 41/2019
 1.  
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
62/2014
 1.  
Pravilnik  Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetničkoj školi Narodne novine br.:
103/2014
 1.  
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Narodne novine br.:
28/2011, 16/2014, 60/2014-ispr. i 47/2017
 1.  
Ostalo Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine br.:
63/200890/2010
 1.  
Ostalo Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine br.:
63/2008 i 90/2010
 1.  
Ostalo Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Narodne novine br.: 
70/2011, 62/2017 i 86/2018
 1.  
Ostalo Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. Narodne novine br.:
45/2018
 1.  
Ostalo Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019 Narodne novine br.:
47/2018, 56/2018, 58/2018 i 68/2018
  Ostalo Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Narodne novine br.:
53/2019
  Ostalo Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Narodne novine, br.:
NN 60/2019
 1.  
Ostalo Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole MZO, 2015
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom Planu i programu za osnovne glazbene i osnovne plesne škole Narodne novine
br.: 102/2006 i 18/2018
 1.  
Ostalo Nastavni planovi i programi za srednje glazbene i plesne škole Narodne novine
br. 121/2017 i 18/2018
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 5. Obrazovanje odraslih
RB Vrsta Naziv Objava
 1.  
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
 1.  
Temeljni zakon Zakon o obrazovanju odraslih Narodne novine br.: 17/2007
 1.  
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.: 22/2013,
U-I-351/2016 i 64/2018
 
 1.  
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008
 
 1.  
Zakon Zakon o pučkim otvorenim učilištima Narodne novine br.: 54/1997  i 139/2010
 1.  
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi

Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018
 
 1.  
Zakon Zakon o strukovnom obrazovanju
Narodne novine br.: 
30/2009 i 25/2018
 
 1.  
 
Zakon 
                             
Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.: 47/2009
 1.  
Zakon  

Zakon o upravnim pristojbama                                                                               
Narodne novine br.: 115/2016
 1.  
Zakon            
Zakon o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Narodne novine br.:  24/2010
 1.  
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:  61/2011 i 16/2012
 1.  
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.: 42/2018
 1.  
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine br.: 82/2015
 1.  
Pravilnik  
Pravilnik o načinu provođenja programa i
provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca
pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.: 89/2008
 1.  
Pravilnik Pravilnik o polaganju državne mature Narodne novine br.:  1/2013 i 41/2019
 1.  
Pravilnik
Pravilnik o stručnoj spremi i
pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika
u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.:  1/1996 i 80/1999
 1.  
Pravilnik Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada Narodne novine br.:  118/2009
 1.  
Pravilnik
Pravilnik o standardima i normativima te
načinu i postupku utvrđivanja uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
 
Narodne novine br.: 129/2008 i 52/2010
 1.  
Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije Narodne novine br.: 129/2008
 1.  
Pravilnik Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih Narodne novine br.: 129/2008
 1.  
Pravilnik Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih Narodne novine br.: 129/2008 i 50/2010
 1.  
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.: 62/2014
 1.  
Ostalo
Nastavni plan i program hrvatskoga jezika
za tražitelje azila, azilante i strance
pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina
radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i
sustavu obrazovanja odraslih
 
Narodne novine br.: 100/2012
 1.  
Odluka Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje Narodne novine br.: 89/2013, 108/2013 i 111/2013-ispr.
 1.  
Ostalo Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih Narodne novine br.: 136/2003
 1.  
Ostalo Uredba o tarifi upravnih pristojbi Narodne novine br.: 8/2017
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 6. Nacionalne manjine
RB Vrsta Naziv Objave u Narodnim novinama
 1.  
Ustavni zakon Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Narodne novine
br.: 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011
 1.  
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Narodne novine
br.: 51/2000 i 56/2000
 1.  
Zakon Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH Narodne novine
br.: 51/2000
 1.  
Zakon Zakon o potvrđivanju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Narodne novine br.:
Međunarodni ugovori 14/1997
 1.  
Zakon Zakon o potvrđivanju europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Narodne novine
br.: 18/1997
 1.  
Zakon Zakon o potvrđivanju ugovora između Hrvatske Republike i Talijanske Republike o pravima manjina Narodne novine
br.: 15/1997
 1.  
Zakon Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u RH Narodne novine
br.: 03/2005
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za osnovne škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Narodne novine
br.: 29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Narodne novine
br.: 29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu srpskog jezika za osnovne škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A) Narodne novine
br.: 29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika za osnovne škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A) Narodne novine
br.: 29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za srednje škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Narodne novine
br.: 29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu srpskog jezika za srednje škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A) Narodne novine
br.: 29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika i književnosti za srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A) Narodne novine
br.: 29/2010
 1.  
Ostalo Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Narodne novine
br.: 29/2010
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 7. Udžbenici za osnovnu i srednju školu
RB Vrsta Naziv Objave u Narodnim novinama
 1.  
Zakon Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Narodne novine
br.: 116/2018
 1.  
Pravilnik Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala Narodne novine
br.: 9/2019
3. Pravilnik Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata Narodne novine
br.: 73/2014
4. Ostalo Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019. Narodne novine
br.: 84/2018
5. Ostalo Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole od školske godine 2014./2015. MZO, 2014.
6. Ostalo Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u osnovnim i srednjim školama MZO, 2014.
7. Ostalo Sporazum Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nakladnika školskih udžbenika
MZO, 2013.
 
objavljeno
1. 7. 2019.
Ostalo Konačni rezultati odabira udžbenika iz Kataloga odobrenih udžbenika za šk. god. 2019./2020. u osnovnim i srednjima školama na dan 1. srpnja 2019. godine MZO, 2019.
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 8. Tehnička kultura
RB Vrsta Naziv Objave u Narodnim novinama
 1.  
Zakon Zakon o tehničkoj kulturi Narodne novine
br.: 76/1993, 11/1994 i 38/2009
 1.  
Pravilnik Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture Narodne novine
br.: 31/1994
 1.  
Pravilnik Pravilnik o državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić Narodne novine
br.: 1/1994
 1.  
Pravilnik Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi Narodne novine
br.: 60/1994
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 9. Vjerske zajednice - zakoni i ugovori
RB Vrsta Naziv Objava
 1.  
Zakon Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

Narodne novine
br.: 83/2002

 1.  
Zakon Zakon o potvrđivanju ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture Narodne novine br.:
Međunarodni ugovori 2/1997
 1.  
Ugovor Ugovor o katoličkim osnovnim i srednjim školama Vlada RH, 23. 5. 2011.
 1.  
Ugovor Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama Vlada RH, 29. 1. 1999.
 1.  
Ugovor Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa Narodne novine
br.: 196/2003
 
 1.  
Ugovor Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa Narodne novine
br.: 196/2003, 86/2014
 1.  
Ugovor Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa Narodne novine
br.: 196/2003
 1.  
Ugovor Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Bugarske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, Hrvatske starokatoličke crkve i Makedonske pravoslavne crkve u Hrvatskoj Narodne novine
br.: 196/2003
 1.  
Ugovor Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Evanđeoske (Pentekostne) crkve u Republici Hrvatskoj, Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj i Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj Narodne novine
br.: 196/2003
 1.  
Ugovor Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj i Židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj Narodne novine
br.: 4/2012
 1.  
Ugovor Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Narodne novine
br.: 4/2012
 1.  
Ugovor Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Saveza crkava "Riječ života", Crkve cjelovitog evanđelja i Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa Narodne novine
br.: 112/2014
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 10. Udruge
RB Vrsta Naziv Objava
 1.  
Zakon Zakon o udrugama Narodne novine
br.: 74/2014
 1.  
Ostalo Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Narodne novine
br.: 26/2015
 
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 11. Znanost i visoko obrazovanje
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 
vrsta Naziv

Objave u
Narodnim novinama d. d.

zakon Zakon o znanstvenoj djelatnosti
i visokom obrazovanju

123/03


105/04
 

174/04
 

2/07
 

46/07
 

63/11


94/13
 

139/13
 

101/14
 

60/15
 

131/17
 
 
 • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
 
vrsta Naziv

Objave u
Narodnim novinama d. d.
 
zakon
Zakon o akademskim i stručnim nazivima
i akademskom stupnju

 

107/07
 

118/12
 
popis Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva
te njihovih kratica

87/09
 

88/11
 

61/12
 

37/17
 
58/18
popis Popis stručnih naziva i njihovih kratica
87/09
 

88/11
 

61/12
 

37/17
 

67/18
 
popis
Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine
 

45/08
 

87/09
 

88/11
 
 
 • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d.d.
 
zakon
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 
45/09
pravilnik
Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za
izdavanje dopusnice
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,
izvođenje studijskog programa i
reakreditacije visokih učilišta

 
24/10
 
 • Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d.d.
 
zakon Zakon o
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

22/13
 

64/18
 
pravilnik Pravilnik o Registru
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

62/14
 
 
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d. d.
 
zakon
Zakon o potvrđivanju konvencije
o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija
u području Europe

 

9/02
 

15/02
 
zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
158/03
 

198/03
 

138/06
 

45/11
 
pravilnik


Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja
naknade za troškove postupka priznavanja
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
i razdoblja studija

 


60/05
 

10/08
 
 
 • Ostali propisi
 
vrsta
Naziv
 
Objave u
Narodnim novinama d. d.
pravilnik Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i
Upisniku visokih učilišta

72/04
 

80/04
 
pravilnik Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju
77/08
 

149/11
 
pravilnik Pravilnik o studenskoj ispravi
90/14
 
odluka
Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama
2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

 
87/18
zakon Zakon o studentskom zboru i
drugim studentskim organizacijama

71/07
 
zakon
Zakon o obavljanju studentskih poslova
 
96/18
pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na pokriće troškova prehrane studenata

120/13
 

8/14
 
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

 

NN 63/19 (.pdf)

53/17

 
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova
prijevoza za redovite studente s invaliditetom

 

23/15
 
odluka
Odluka o iznosu subvencija i kvoti za
subvencionirano stanovanje
u akademskoj godini 2019./2020.

 
objavljeno 1. 7. 2019.